Functioneel Ontwerp BgZ 3.1.16

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenPatient Summary (BgZ)
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de Basisgegevensset Zorg binnen MedMij.

De Basisgegevensset Zorg, ofwel BgZ, is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg en is in Nederland door 'Registratie aan de Bron' gedefinieerd. Deze set aan patiëntgegevens wordt door alle zorgverleners hetzelfde vastgelegd. Hierdoor wordt uitwisseling van deze gegevens mogelijk gemaakt. De BgZ is gespiegeld aan de Europese Patient Summary.

De bekende use cases voor het uitwisselen van de BgZ zijn gericht op uitwisseling tussen zorgverleners voor spoedeisende hulp of ongeplande zorg. Tot op heden is uitwisseling vanuit het perspectief van de patiënt niet beschreven. Het doel van deze pagina is om de uitwisseling van de BgZ met de patiënt toe te voegen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: BgZ versie 3.1.16 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Raadplegen Basisgegevensset Zorg in persoonlijke gezondheidsomgeving

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in gegevens uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Basisgegevensset Zorg in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de BgZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

  • informatie,
  • bedrijfsrollen (actoren),
  • proces,
  • systemen,
  • systeemrollen,
  • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De BgZ op basis van zibs release 2017 bestaat uit een selectie van 28 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van patiëntgegevens die minimaal nodig is om patiënten continuïteit van zorg te kunnen bieden.

Deze use case gebruikt de structuur van 18 secties die is aangebracht in BgZ 2017. Hierin zijn de onderdelen gegroepeerd waaruit de BgZ is opgebouwd. Deze secties komen sterk overeen met de secties van CCR/CCD en maken het o.a. mogelijk om in de technische implementatie (bv FHIR) structuur aan te brengen. In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

Voor het gebruik van codestelsel geldt de algemene richtlijn.

2.1.4.1 Raadplegen BgZ

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de BgZ. Bij het raadplegen van de BgZ wordt om alle gegevens behorende bij de patiënt gevraagd.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen BgZ

Informatie-elementen in de BgZ staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen. Bij het beschikbaarstellen van de BgZ worden alle beschikbare gegevens behorende bij de patiënt beschikbaargesteld][1].

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt (PGO) Wil de eigen BgZ raadplegen
Zorgaanbieder (XIS) Stelt de BgZ beschikbaar

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen BgZ

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Thomas van Beek

De 'patient journey' van hier beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar BgZ.

Voor zijn afstuderen verhuist Thomas 9 maanden naar Groningen. Hij gaat daar bij een heel leuk bedrijf stagelopen. Om het voor hem makkelijk te maken en omdat hij een arts dicht in de buurt wil hebben, schrijft hij zich in bij het ziekenhuis in Groningen. Hiervoor moet het ziekenhuis in Amsterdam alle gegevens van Thomas overdragen aan het ziekenhuis in Groningen. Zo weet de nieuwe arts van Thomas precies wat het verloop van de diabetes is. Thomas is zelf eigenlijk wel nieuwsgierig naar zijn medische gegevens die verstuurd worden. In zijn PGO vindt hij de belangrijkste gegevens die over hem bekend zijn.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

  • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de BgZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de BgZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De BgZ, of een gedeelte van de BgZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder (XIS) wil deze beschikbaarstellen.

Soms zijn er valide redenen om de BgZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de BgZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
Stap Omschrijving
01 Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de BgZ van de patiënt.
02 Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de BgZ beschikbaar voor de patiënt.
03 De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) om de BgZ in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan de Basisgegevensset Zorg inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel patiënt als zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

  • PGO (patiënt)
  • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de BgZ van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO BGZRaadplegend MM-3.1.16-BZR-FHIR Raadplegen BgZ bij zorgaanbieder
XIS BGZBeschikbaarstellend MM-3.1.16-BZB-FHIR Beschikbaarstellen BgZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
BgZ (PULL) Raadplegen BgZ MM-3.1.16-BZR-FHIR PGO Patiënt BgZ in FHIR
Beschikbaarstellen BgZ MM-3.1.16-BZB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien BgZ

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Basisgegevensset Zorg - 12-08-2019 Alles over de BgZ Registratie aan de bron (RadB)
- BgZ - specificatie gebaseerd op zibs release 2017 1.1 19-04-2018 BgZ - specificatie gebaseerd op zibs release 2017 Registratie aan de bron (RadB)
Albert-Jan Spruyt & Jan A. Hazelzet Alles wat je wilt (moet) weten over CCR/CCD 1.0 13-09-2012 Alles wat je wilt (moet) weten over CCR/CCD Nictiz

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - November 2023 3.1.16 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5026 In ConceptMap AllergieStatusCodelijst-to-allergy-status is het onjuiste target-codesysteem gecorrigeerd.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
2020.01 - Augustus 2023 3.1.15 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
MM-4900 Verschillende missende zibs (Medicatie, OverdrachtGeplandeZorgActiviteit) zijn toegevoegd aan het testmateriaal van BgZ MedMij.
2020.01 - Juni 2023 3.1.14 MM-4791 In de ConceptMap van AllergieCategorie is '419199007 subsumes biologic' vervangen door '419199007 specializes biologic'.
MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
MM-4836 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3963 Er zijn testmaterialen gepubliceerd die een completer beeld geven van alle zibs en profielen binnen de BgZ dan de bestaande kwalificatiematerialen.
2020.01 - Mei 2023 3.1.13 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4781 Het type-element van extensie zib-TreatmentDirective-TreatmentPermitted is gecorrigeerd van "primitive-type" naar "complex-type".
2020.01 - April 2023 3.1.12 MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
MM-4601 In het profiel voor zib-Payer is de definitie uit FHIR core op Coverage.period aangepast zodat er niet langer gesproken wordt over een ontbrekende Coverage.period.end, omdat dit veld niet kan ontbreken.
2020.01 - Maart 2023 3.1.11 MM-4709 De waarde 'Specialisme' is aangepast naar 'Chirurgie' in het technische testscript medmij-bgz-encounter-ts-01 om zo consistent te zijn met de waarde in het functionele testscript
MM-4704 Er is een melding geplaatst op het functioneel ontwerp en in het FHIR-profiel dat de teruggetrokken SNOMED-refset gekoppeld aan AllergieIntolerantie.Reactie.SpecifiekeStof hersteld is, met de inhoud van de vervangede refset.
MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
2020.01 - Februari 2023 3.1.10 MM-3558 Er is een overzicht van alle instances van zib Probleem opgenomen in het functionele kwalificatiescript.
MM-4581 In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is het ContactType in 'Contact 2' gewijzigd van SEH naar naar Klinisch, naast het specialisme naar Chirurgie. Hiermee is een inconsistentie tussen het functionele en technische kwalificatiemateriaal hersteld.
MM-4602 Een van de PractitionerRole-fixtures verwees naar de verkeerde Practitioner-resources. Dit is gecorrigeerd.
MM-4603 De "BgZ Extended"-testmaterialen zijn van de wiki en van Touchstone verwijderd.
2020.01 - Januari 2023 3.1.9 MM-4198 De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.
MM-4117 In de BgZ-fixtures voor test en kwalificatie werd voor codesysteem AddressUse een verkeerde canonical URI gebruikt. Dit is gecorrigeerd.
MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
2020.01 - December 2022 3.1.8 MM-4013 De opmerking bij de search op NutritionAdvice bevatte onterecht "current", het is aangepast naar "All known dietary recommendations".
MM-3961 De warning op het TO van de BgZ is bijgewerkt conform het wijzigingsverzoek. Er wordt nu correct en volledig weergegeven hoe met $lastN dient te worden omgegaan in relatie tot de zibs FunctionalAndMentalStatus en BodyHeight.
MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
MM-3824 .display values voor practitionerRole aangepast naar "Huisartsen, niet nader gespecificeerd" voor de ZiB Medicatie.
MM-3589 Alle .display-waardes van LOINC- en SNOMED-codes zijn geüpdatet naar hun meest recente Nederlandse vertalingen waar deze beschikbaar waren. Uitzondering zijn vier LOINC-codes waar momenteel nog geen vertaling voor beschikbaar is.
MM-3557 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de zibs Bloedduk, Lichaamslengte en Lichaamsgewicht het element Uitvoerder vervangen door: 1) een verwijzing naar Auteur, afkomstig uit de basiselementen, en 2) het element ZorgverlenerNaam, binnen de verwijzing naar Auteur.
2020.01 - November 2022 3.1.7 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
MM-3541 Zorgverleneridentificatienummer (UZI code) voor huisarts Van Partners is toegevoegd in sectie 18 van het BgZ functioneel kwalificatiescript en in het technische kwalificatiemateriaal. Daarnaast zijn de UZI-codes in het technische kwalificatiemateriaal voor twee andere zorgverleners toegevoegd.
2020.01 - Oktober 2022 3.1.6 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
MM-3674 In the profile zib-ProcedureRequest, the missing mappings to the zib have been added and the extension for laterality is added on .bodySite.
MM-3668 The code (wrongly) stated in the category definition in the zib-MedicationAdministration profile has been changed, since that code is actually used to categorize the zib AdministrationAgreement.
MM-3575 In het BgZ kwalificatiescript is verduidelijking toegevoegd dat scenario 1.2 gaat over de afwezigheid van zorginhoudelijke gegevens, niet over gegevens in het algemeen.
MM-3556 In het BgZ-kwalificatiescript is de LaboratoriumTest-container toegevoegd aan de tabel met LaboratoriumUitslagen zodat ze in de juiste hiërarchie worden weergegeven.
MM-3548 In het BgZ-kwalificatiescript is de EindDatumTijd van de verzekering op het einde van het jaar gezet zodat het beter aansluit bij de praktijk.
2020.01 - September 2022 3.1.5 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
MM-3565 In the zib-Encounter profile the (incorrect) binding on .class is edited. The code-specification extension and ConceptMap that were added to this element are deleted.
MM-3561 The outdated comments in the zib-TobaccoUse profile have been removed.
MM-3522 In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de beschreven ProbleemNaam 'Neavus wang' opgesplitst naar twee losse elementen; ProbleemNaam en AnatomischeLocatie.
MM-3499 In profile zib-LaboratoryTestResult, the missing mapping to the root of zib LaboratoryTestResult has been added.
MM-3379 In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is het Contact conform de zib opgesplitst in twee Contacten. In Contact 1 wordt er een Probleem gevraagd. In Contact 2 wort er een Verrichting gevraagd.
MM-3248 In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de Betaler conform de zib opgesplitst in twee Betalers: BetalerPersoon en Verzekeraar.
2020.01 - Augustus 2022 3.1.4 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3456 In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
MM-3437 In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
MM-3403 In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.
MM-3231 In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
MM-2197 In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
2020.01 - Juli 2022 3.1.3 MM-3404 The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
MM-3390 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is element EmailSoort (met waarde 'Primary Home' (code 'HP')) toegevoegd aan kwalificatiescript in sectie 6.1.1 Demografie en identificatie.
MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3319 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de sectie over financiële informatie de verwijzing naar "patiëntgegevens" gelinkt naar de relevante sectie.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3306 In sectie 6.1.7 van het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is de hoeveelheid tabakgebruik '2 pakjes per week' vervangen door '40 sigaretten per week'
MM-3305 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in sectie 6.1.3 verduidelijking aangebracht m.b.t. gerelateerde zibs aan de BehandelAanwijzing.
MM-3304 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van identificatienummers. Een link naar de zib BasisElementen en de FHIR Implementation Guide zijn toegevoegd voor de nodige achtergrondinformatie.
MM-3303 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is zowel in de introductie als binnen de desbetreffende secties een opmerking geplaatst m.b.t. het gebruik van organisatienamen die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van de organisaties binnen het addendum.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
MM-3289 In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ zijn de nederlandse termen voor VerrichtingType en ProductType toegevoegd.
MM-3222 In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
2020.01 - Juni 2022 3.1.2 MM-3281 In de fixtures van de BgZ-extended mistte de .identifier.system en .accessionIdentifier.system voor laboratorytestresult-specimen. Deze zijn toegevoegd en de .value is hiervoor toepassen aangepast.
MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3232 In the example for the profile zib-FunctionalOrMentalStatus, the display for of the ICF code was wrong. This has been adjusted.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-3221 In the example for MedicationUse, the .status element contained a data-absent-reason extension. This has been changed to .status value = "completed". This is in accordance with the profile.
MM-2931 De displaywaardes van enkele elementen in de fixtures van de technische test- en kwalificatiematerialen zijn van het Engels naar het Nederlands omgezet, in lijn met de MedMij-richtlijnen.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 3.1.1 MM-3214 Kwalificatie-eisen aangepast voor specialistische centra zodat zij kunnen kwalificeren. Specialistische centra krijgen tijdelijke ontheffing van de minimale eis om 20 van 28 zibs of 14 van de 18 secties te behalen.
MM-3211 De BgZ kwalificaties-fixtures zijn aangepast om ze overeen te laten komen met het functionele kwalificatiescript en de Implementation Guide.
MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
MM-2800 Guidance on the correct use of TimeInterval has been added to the zib-AdministrationAgreement and zib-MedicationAgreement profiles.
2020.01 - April 2022 3.1.0 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3093 The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3034 Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-3012 Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 3.0.17 MM-3024 Een hyperlink op de BgZ raadplegen gerepareerd naar een bestaande pagina.
MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-2825 In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
MM-2757 De medicatiefixtures (agreement en use) voor de BgZ zijn aangepast, zodat deze bij het addendum passen.
2020.01 - Februari 2022 3.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2879 Het element .subscriberId is verwijderd van de "medmij-bgz-coverage-ts-02" fixture met betrekking tot de bankgegevens.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2814 Het element category was onjuist gevuld in de AllergieIntolerantie fixture van het BgZ kwalificatiemateriaal en in de FHIR-voorbeelden, dit is aangepast. Ook is een code-specification extensie toegevoegd op het reaction.severity-element.
MM-2802 De BgZ fixture 'medmij-bgz-condition-ts-01' aangepast om in `.code` een codesysteem te bevatten dat in de relevante waardelijst voorkomt.
MM-2799 De fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01 was niet juist conform de zib. valuePeriod.end is verwijderd.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2507 The link to NutritionAdvice at the Context value in HCIM NutritionAdvice Explanation profile has been corrected.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 3.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2711 De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
MM-2658 In het kwalificatiescript voor beschikbaarstellen BgZ zijn bij 6.1.14 en 6.1.15 de juiste SNOMED-codes toegevoegd, de FHIR-kwalificatiematerialen zijn ook bijgewerkt.
MM-2607 A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2525 De fixture medmij-bgz-location-ts-01 in het BgZ-kwalificatiemateriaal was niet conform het addendum, om dit recht te trekken is het .name-element (OrganisatieLocatie) nu gevuld met "West vleugel" en is er een referentie toegevoegd op het element .managingOrganization naar de organisatie "Test Medisch Centrum" (OrganisatieNaam).
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 3.0.14 MM-1862 XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
MM-2483 Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Probleem' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
MM-2488 Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Procedure' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
MM-2517 The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on .code.coding. system has been added as a discriminator.
MM-2520 De SNOMED CT codes uit het testscript zijn toegevoegd aan de volgende addenda-secties van de kwalificatie BgZ; uitslagen, verrichtingen, medisch hulpmiddel en contact.
2020.01 - Oktober 2021 3.0.13 MM-2431 Aan de vaccinatie-fixture in het BgZ-kwalificatiemateriaal is een .reference toegevoegd naar de Practitioner. Tevens is het addendum aangepast zodat verwezen wordt naar een bestaande huisarts in de BgZ.
MM-2446 In de paragraaf "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie"van de kwalificatiescripts BgZ raadplegen en beschikbaarstellen zijn teksten die corresponderen met teksten uit de BgZ en BgGGZ met de betreffende teksten gelijkgetrokken.
2020.01 - September 2021 3.0.12 MM-2383 The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on .verificationStatus and verificationStatus.extension have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
MM-2293 Added a known issue on HCIM ImmunizationRecommendation to the BgZ FHIR IG's. NL-CM:11.1.5 DesiredDateForRevaccination in the profile ImmunizationRecommendation is mapped on Recommendation.Date, but it needs to be mapped at .dateCriterion, this will be fixed in a future release. See MM-2281 for the last update.
MM-2196 Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
MM-2087 Changed the name of Artrose into Artropathie for the BgZ qualification material.
MM-1623 The PlannedCareActivity BgZ qualification resources are updated with a future date.
2020.01 - Augustus 2021 3.0.11 MM-2294 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Mei 2021 3.0.8 MM-2132 Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
MM-2080 Changed HTML to Markdown in the definition field for .clinicalStatus in the profile zib-Problem.
MM-2077 Fixed Markdown formatting in the AllergyIntolerance profile.
MM-2037 Fixed the broken mapping on the root of the zib ProcedureRequest profile to zib PlannedCareActivityForTransfer.
MM-2025 Het technische kwalificatiemateriaal van de BgZ gebruikte bij Scenario 1.2 - MedicationUse (PHR&XIS) & Scenario 1.3 - MedicationUse (XIS) een verkeerde URN:OID in de request. Dit is aangepast naar de juiste URN:OID.
2020.01 - April 2021 3.0.7 MM-1944 The BgZ 3.x (2020.01) FHIR IG was missing Dutch Medication HCIMs in the List of profiles, this is corrected, along with a faulty HCIM name.
MM-1881 Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
2020.01 - Januari 2021 3.0.4 MM-1624 On the BgZ FHIR IG, the term "BgLZ" was used by mistake, this has been changed to the correct term "BgZ".
MM-1589 Corrected the display value for SNOMED code 79899007 in an embedded example of FHIR profile zib-MedicationUse.
2020.01 - November 2020 3.0.3 MM-1408 Added a known issue on HCIM FunctionalOrMentalStatus to the BgZ and GGZ FHIR IG's. NL-CM:4.26.6 StatusDate in the profile FunctionalOrMentalStatus is mapped on period.start, but is a date nonetheless, this will be fixed in a future release. Also see MM-1570.
MM-1382 The profile on HCIM AdvanceDirective contained a mapping to BasicElements::Author on the Consent.consentingParty element. However, the HCIM does not specify an author. Therefore, this mapping has been removed.
2020.01 - Oktober 2020 3.0.2 MM-1455 Changed the faulty HCIM name 'MedicalAid' to 'MedicalDevice' on the BgZ FHIR IG.
MM-1444 In the explanation on planning activities represented in HCIM PlannedCareActivityForTransfer mentioned both HCIM names as well as FHIR core resources which led to confusion. Because of conformance, this has been corrected, now only FHIR core resources are mentioned.
MM-1420 Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
2020.01 - September 2020 3.0.1 MM-1285 In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
MM-1283 In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.
MM-1011 Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
MM-517 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
2020.01 - Zomerrelease 2020 3.0.0 MM-1204 In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
MM-972 The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
MM-898 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
MM-767 In zib-LaboratoryTestResult-Speciment(-Isolate), an extension to Speciment.collectionPeriod has been added to support the TimeInterval datatype from the pre-adopted HCIM.
MM-616 The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
MM-614 The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.
MM-507 In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
MM-419 The example search URL for NutritionAdvice contained a paramater for status=active, where the BgZ information standard specifies a search for all known NutritionAdvice resources. Also, status is not a concept in HCIM NutritionAdvice, which makes use of this element unnecessary. As a result, the status parameter is removed from the example search url and from the BgZ qualification material.
MM-404 In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
MM-319 In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.


9 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.

  1. In zib AllergieIntolerantie bevat de waardenlijst SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst een referentie naar SNOMED-refset ^42931000146101. Deze is uitgefaseerd en vervangen door refset ^98061000146100. Uit oogpunt van compatibiliteit is de aanvankelijke refset opnieuw geactiveerd en gevuld met de data uit de nieuwe refset.