PDF/A - kwalificatie - Sturen PDF/A 3.0.27

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
9-09-2021 MM-2361 Fine tuning: inhoudelijke fine tuning na overgang naar de wiki
29-07-2021 MM-2168 Optimalisatie addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen
13-01-2021 MM-1648 Inconsistenties 2.3 aangepast
29-09-2020 Verbeteren kwalificatiematerialen PDF/A. Harmoniseren addenda
01-08-2020 MM-1079 Opknippen use cases in scripts
03-02-2020 Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Sturen PDF/A’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Begrip Toelichting
PDF/A Document Het daadwerkelijke PDF/A document dat wordt beschikbaargesteld door de DVZA, opgehaald (‘retrieved’) door de PGO en geraadpleegd door de patiënt. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief
DocumentReferentie (Metadata) De metadata van het PDF/A document, hierin is informatie te vinden over bijvoorbeeld de auteur, de datum en type van het PDF/A document.
DocumentManifest (Metadata) Dit kan beschouwd worden als een overkoepelende map met metadata om de DocumentReferentie(s) heen en kan worden gebruikt om de samenhang aan te geven.
Binary Resource Manier 1 waarop een PDF/A document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A document is opgeslagen in het bronsysteem van de zorgaanbieder als één lange code, en deze code wordt bij het raadplegen door de patiënt omgezet in een PDF/A document.
Andere locatie Manier 2 waarop een PDF/A document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A document wordt van een andere locatie dan een binary resource gehaald. Bijvoorbeeld: een link naar het internet

4 Inleiding

Dit document bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrollen ‘Sturen PDF/A document naar zorgaanbieder’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren. `De kwalificatie wordt door de kwalificator getoetst met behulp van de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de MedMij informatiestandaard PDF/A, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaard PDF/A.
 5. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 6. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven op deze bladzijde.
 7. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 8. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.
 9. Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaard PDF/A.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Schermafdrukken van de verschillende kwalificatiestappen zoals beschreven bij de "Uit te voeren stappen"
 2. De kwalificator op de FHIR-server vangt de berichten af die verstuurd zijn vanaf de PGO.

4.4 Uit te voeren stappen sturen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario’s:

 1. Registreer in de PGO de patiëntgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de Inhoudelijke gegevens.
 2. De PGO stuurt PDF/A-documenten richting de kwalificatiesimulator voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de scenario’s 3.1 t/m 3.2.
 3. De kwalificatiesimulator (FHIR-server) zal de PDF/A-documenten ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de Inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO het PDF/A-document stuurt, en leg deze vast in het document Aanleverformat PDF/A sturen.
Nr. Scenario testbeschrijving Doel Verwacht technisch resultaat Verwacht functioneel resultaat
3.1 Persoon 3 stuurt één PDF/A document en het XIS ontvangt deze Test of een XIS één PDF/A document kan ontvangen 1. Aantonen dat het systeem PDF/A documenten kan ontvangen met gebruik van FHIR berichten
2. Aantonen dat het systeem één PDF/A document kan ontvangen
Het systeem genereert een technisch correct bericht (persoon 3 , metadata van documentManifest 4, DocumentReferentie 6 en document 3) schermprints van persoonsgegevens van persoon 3 , metadata van documentManifest 4, DocumentReferentie 6 en document 3
3.2 Persoon 3 stuurt één collectie van PDF/A documenten en het XIS ontvangt deze Test of een XIS één collectie van meerdere PDF/A documenten kan ontvangen 1. Aantonen dat het systeem PDF/A documenten kan ontvangen met gebruik van FHIR berichten
2. Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één PDF/A document ontvangen wordt. Hier gaat het om een collectie van PDF/A documenten
Het systeem genereert een technisch correct bericht met dezelfde informatie ( persoon 3, metadata van documentmanifest 5, DocumentReferenties 6,7 en documenten 3,4 ) schermprints Persoonsgegevens van persoon 3, metadata van documentmanifest 5, DocumentReferenties 6,7 en documenten 3,4

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij-afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om de PGO te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het Raadplegende systeem (PGO) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Specifieke gegevens

5.3.1 Document PDF/A

Het sturen van PDF/A-documenten vanuit een XIS naar een PGO bestaat uit drie onderdelen die als Bundle worden aangeboden. Deze onderdelen zijn DocumentManifest, DocumentReferentie en DocumentInhoud. Elk van deze onderdelen kent de volgende specifieke metadata.

 • DocumentManifest: onderwerp (omschrijving van inhoud set), datum (aanmaakdatum van de set), auteur (auteur van set, meestal PGO-gebruiker), ontvanger (zorgverlener of zorgaanbieder, gebruiker van PGO)
 • DocumentReferentie: onderwerp (omschrijving van document), datum (meestal aanmaakdatum van document), auteur (meestal auteur van document)
 • DocumentInhoud: ContentType

5.3.2 Gegevens PDF/A-documenten

Het onderdeel PDF/A-gegevens bevat de gegevens van de PDF/A, zoals datum, auteur, ontvanger. Deze betreffen het verwachte resultaat van de opvraag.

5.3.3 Identifiers

De inhoudelijke gegevens van alle scenario's bevatten een zelf te bepalen MasterIdentifier en Identifier (deze laatste alleen voor de DocumentManifests). Het gebruik van en de eisen aan deze identifiers zijn verder toegelicht in het TO en de FHIR-profielen.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 3 te vinden. Naast de addenda zijn ook documenten nodig voor de kwalificatie, deze zijn te vinden op de kwalificatiepagina onder Voorbeelddocumenten PDFA voor use case Beschikbaarstellen. Aangezien PDF/A wordt toegepast in verschillende zorg domeinen, is het mogelijk om naast de voorbeeld documenten, gebruik te maken van eigen representatieve test documenten. Welke documenten met welke metadata dient vooraf te worden overlegd. In de onderstaande sectie is uiteengezet hoe de metadata wordt ingevuld, zowel wanneer er gebruik wordt gemaakt van de documenten op de wiki als eigen documentatie.

6.1 Scenario 3.1-3.2: document(en) sturen

Scenario 3 heeft betrekking op persoon 3. Deze patiënt wil zijn/haar PDF/A document (en) vanuit een PGO sturen en het bronsysteem van de zorgaanbieder ontvangt. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 4
 • Gegevens van 1 zorgverlener
 • Twee DocumentManifests
 • Twee documentReferenties
 • De documenten

6.1.1 Scenario 3.1

6.1.1.1 Persoongegevens

Persoon 3
Achternaam XXX_Ellens
Voornaam Helene
Geslacht V
Adresgegevens Dijkpad 93, 9999 WA, Stitswerd
Geboortedatum 03-07-1988

6.1.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 4
Achternaam Janssen
Voorletter(s) A.

6.1.1.3 DocumentManifest

DocumentManifest 4
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Zelf te bepalen
Subject XXX_Ellens
Onderwerp Document voor meneer Janssen
Created T
Ontvanger Zorgverlener 4 zie tabel zorgverlener
Source Eigen bronsysteem invoeren
Document Verwijzing naar DocumentReferentie 6

6.1.1.4 DocumentReferentie

DocumentReferentie 6
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Type document 3, of van eigen document
Author De Hoed
Indexed/Created T – 1
Title Kopie van ontslagbrief
Document Zie DocumentInhoud 3

6.1.1.5 Documenten

DocumentInhoud 3
ContentType PDF
Content Document1.pdf

6.1.2 Scenario 3.2

6.1.2.1 Persoongegevens

Persoon 3
Achternaam XXX_Ellens
Voornaam Helene
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Dijkpad 93, 9999WA, Stitswerd
Geboortedatum 03-07-1988

6.1.2.2 Zorgverleners

Zorgverlener 4
Achternaam Janssen
Voorletter(s) A.

6.1.2.3 DocumentManifest

DocumentManifest 5
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Zelf te bepalen
Subject XXX_Ellens
Onderwerp Documenten voor dokter Janssen over ontslag en verwijzing vanuit ziekenhuis
Created T
Ontvanger Zorgverlener 4 zie tabel zorgverlener
Source Eigen bronsysteem invoeren
Document Verwijzing naar: #DocumentReferentie 6
Document Verwijzing naar: #DocumentReferentie 7

6.1.2.4 DocumentReferentie

DocumentReferentie 6
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Type document 3, of van eigen document
Author De Hoed
Indexed/Created T – 1
Title Kopie van ontslagbrief
Document Zie DocumentInhoud 3
DocumentReferentie 7
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Type document 4, of van eigen document
Author De Hoed
Indexed/Created T – 2
Title Verwijsbrief Arts
Document Zie DocumentInhoud 4
6.1.2.4.1 Documenten
DocumentInhoud 3
ContentType PDF
Content Document1.pdf
DocumentInhoud 4
ContentType PDF
Content Document2.pdf

7 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS