Zelfmetingen - kwalificatie - Raadplegen Metingen 2.0.34

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

2 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

3 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Het script is gebaseerd op het Functioneel Ontwerp Zelfmetingen waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Patiënt - raadplegen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) succesvol metingen bij zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen, verwerken en aan de gebruiker kan tonen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

3.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven .
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (zibs), zoals bloeddruk, lichaamsgewicht, hartfrequentie en laboratoriumuitslag (FHIR profiel glucose is gebaseerd op deze zib).
 2. Inhoudelijke informatie moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.

3.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Zelfmetingen.

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Raadplegen

 1. Vraag de metingen op voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de Inhoudelijke gegevens.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de meetwaarden beschikbaar stellen. De gegevens in deze meetwaarden komen overeen met de gegevens in de inhoudelijke gegevens scenario's.
 3. Ontvang en verwerk de meetwaarden in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de gegevens van de meetwaarden toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Zelfmetingen.

4.1.1 Beginsituatie kwalificatie

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.2 Overzicht scenario's

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens.

Voor alle onderstaande scenario's gelden een paar algemene principes. Er moet worden aangetoond dat:

 • Meetwaarden worden geraadpleegd op basis van verschillende parameters: het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters.
 • Het systeem de meetwaarden uit het retourbericht ontvangt en toont.
Nr. Scenario Doel - aantonen dat het systeem kan omgaan met: Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1.1 PGO gebruiker vraagt alle bloeddruk meetwaarden op
 • een bericht waarin meer dan één meetwaarde is opgenomen
 • verwijzingen naar administratieve gegevens (ophalen en tonen)
 • er is een query op code uitgevoerd, references naar persoon en zorgverlener (optioneel zorgaanbieder) zijn resolved
 • de verzamelde administratieve gegevens en bloeddruk metingen worden getoond

Administratieve gegevens,
Bloeddruk

1.2 PGO gebruiker vraagt de laatste lichaamsgewicht meetwaarde op
vraag om een laatste meetwaarde(n)
 • lastN operation is gebruikt
 • de verzamelde lichaamsgewicht meting wordt getoond

Lichaamsgewicht (laatste)

1.3 PGO gebruiker vraagt alle bloedglucose metingen op
een bericht waarin meer dan één meetwaarde is opgenomen
 • er is een query op code uitgevoerd
 • de verzamelde bloedglucose metingen worden getoond

Bloedglucose

1.4 PGO gebruiker vraagt alle hartfrequentie meetwaarden op
een bericht waarin meer dan één meetwaarde is opgenomen
 • er is een query op code uitgevoerd
 • de verzamelde hartfrequentie metingen worden getoond

Hartfrequentie

1.5 PGO gebruiker vraagt alle bloeddruk meetwaarden op in een periode (‘T-100 t/m T-50’) waarin geen meetwaarden bekend zijn
een bericht waarin géén meetwaarde is opgenomen
 • er is een query op code en periode ‘T-100 t/m T-50’ uitgevoerd
 • er wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt dat de huidige vraag aan XIS geen metingen oplevert (bloeddrukken uit 1.1 mogen getoond worden als de de melding duidelijk is)

Bloeddruk (geen resultaat)

1.6 PGO gebruiker vraagt alle meetwaarden op in een periode ('T-30 t/m T')
een bericht waarin meerdere meetwaarden van verschillende type metingen zijn opgenomen
 • er is een query op code en periode 'T-30 t/m T' uitgevoerd
 • de verzamelde metingen worden getoond

Bloeddruk, Lichaamsgewicht, Bloedglucose, Hartfrequentie

1.7 PGO gebruiker vraagt alle meetwaarden op uit de categorie 'vital signs'
 • een bericht waarin meerdere meetwaarden van verschillende type metingen zijn opgenomen
 • het herhaald verzamelen van dezelfde metingen, zonder te dupliceren
 • er is een query op category 'vital signs' uitgevoerd
 • de verzamelde metingen worden getoond

Bloeddruk, Lichaamsgewicht, Hartfrequentie

1.8 PGO gebruiker wil weten bij welke zorgaanbieder en wanneer de gegevens zijn verzameld
herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element aan de gebruiker tonen
de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO worden getoond

Kies zelf één van de meetwaarden uit scenario 1.1-1.4

Bijzonderheden: in scenario 1.5 zijn geen inhoudelijke gegevens beschikbaar, maar de persoonsgegevens zijn wel aanwezig bij de zorgaanbieder. Er mag een extra raadpleging op "patiënt" uitgevoerd worden maar dit wordt momenteel niet technisch getoetst. Functioneel is de verwachting dat de testpersoon is aangemaakt in de PGO (dit wordt in scenario 1.1. aangetoond).

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Meetwaarden

Het onderdeel Meetwaarden bevat gegevens van de metingen, zoals datum, status en waarde. Deze betreffen de te raadplegen metingen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Administratieve gegevens

6.1.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Bourgonjee
Voornaam Paul
Voorletter(s) P
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Geboortedatum 01-08-1964

6.1.2 Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.

6.2 Bloeddruk meetwaarden (van persoon 1)

Bloeddruk DatumTijd Systolische Bloeddruk Diastolische Bloeddruk Houding Manchet Type Meet Locatie Informatiebron
T-25 om 7:30 125 mmHg 75 mmHg Liggende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1
T-24 om 7:35 126 mmHg 80 mmHg Zittende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1

6.3 Lichaamsgewicht meetwaarden (van persoon 1)

Let op: in scenario 1.2 wordt alleen het laatste lichaamsgewicht gevraagd (meest recente meting).

GewichtDatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting Informatiebron
T-25 80,5 kg Lichte kleding/ondergoed Zorgverlener 1
T-24 80 kg Lichte kleding/ondergoed Zorgverlener 1

6.4 Bloedglucose meetwaarden (van persoon 1)

Metingnaam UitslagDatumTijd Tijd Extensie Uitslag waarde Resultaat Status Informatiebron
Glucose^na vasten [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14770-2’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 7:00 ACM (Code= ‘ACM’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,5 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose^2 uur na maaltijd [mol/volume] in capillair bloed
(Code = ‘14760-3’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 14:00 PCD (Code= ‘PCD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
7,2 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14743-9’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-24 om 12:35 ACD (Code= ‘ACD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,9 mmol/l Definitief Zorgverlener 1

6.5 Hartfrequentie meetwaarden (van persoon 1)

Let op: in scenario 1.6 valt één van de meetwaarden buiten de opgevraagde periode.

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde HartslagMeetMethode Hartslag Regelmatigheid Toelichting Informatiebron
T-35 om 9:35 83/min Electrocardiografie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1
T-24 om 13:40 80/min Palpatie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1

7 Release notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp Zelfmetingen.