Zelfmetingen - kwalificatie - Raadplegen Metingen 2.0.12

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2300 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
30-03-2021 MM-1774 Hartfrequentie als scenario toegevoegd
01-08-2020 MM-1335 LOINC code 14770-2 in het addendum geschreven (zie MM-476)
01-08-2020 MM-1080 Opknippen use cases in scripts
01-08-2020 MM-1119 Bij script raadplegen, scenario 1.7 toegevoegd
01-08-2020 MM-1092 Bij script raadplegen, scenario 1.6 toegevoegd
13-01-2020 MM-860
 • Addenda voor BloodGlucose codes: één kolom per meting met als kop MetingNaam, gevolgd door op elke rij: meting (code = xxxx in codeSystem xxx).
 • Codes zijn aangepast, zodat display waarden overeenkomen met de display waarden in het codesysteem. Waar mogelijk in het Nederlands.
 • De niet consistente LOINC waarde in de addenda '41604-0' hebben we uit het kwalificatiemateriaal geschreven.
11-12-2019 MM-476 MetingNaam gesynchroniseerd met code en codesytem en Tijd extensie aangepast verduidelijkt bij Bloedglucose
28-10-2019 MM-588 2e Persoon toegevoegd voor de sturen/ontvangen use case, datum T geïntroduceerd

2 Doelgroep

De PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Het script is gebaseerd op het Functioneel Ontwerp Zelfmetingen waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Patiënt - raadplegen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) succesvol metingen bij zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen, verwerken en aan de gebruiker kan tonen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven .
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (zibs), zoals bloeddruk, lichaamsgewicht, hartfrequentie en laboratoriumuitslag (FHIR profiel glucose is gebaseerd op deze zib).
 2. Inhoudelijke informatie moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.

4.3 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Zelfmetingen.

4.5 Uit te voeren stappen Raadplegen

 1. Vraag de metingen op voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de meetwaarden beschikbaar stellen. De gegevens in deze meetwaarden komen overeen met de gegevens in de inhoudelijke gegevens scenario's.
 3. Ontvang en verwerk de meetwaarden in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de gegevens van de meetwaarden toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Zelfmetingen.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem meetwaarden op basis van verschillende parameters kan raadplegen (alle scenario’s) Het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters
Aantonen dat ontvangen meetwaarden getoond worden (alle scenario's) Het systeem ontvangt en toont de meetwaarden uit het retourbericht.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één meetwaarde is opgenomen (scenario 1.1, 1.3 en 1.4) Het systeem ontvangt en toont het resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin géén meetwaarde is opgenomen. (scenario 1.5) Het systeem ontvangt en toont het resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meerdere meetwaarden van verschillende type metingen zijn opgenomen. (scenario 1.6 en 1.7) Het systeem ontvangt en toont het resultaat
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (scenario 1.8) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO

4.6 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: Alle bloeddruk meetwaarden van persoon 1
 • Scenario 1.2: Laatste lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 1
 • Scenario 1.3: Alle bloedglucose metingen van persoon 1
 • Scenario 1.4: Alle hartfrequentie meetwaarden van persoon 1
 • Scenario 1.5: Alle bloeddruk meetwaarden van persoon 1 in periode ‘T-100 t/m T-50’ (geen meetwaarden)
 • Scenario 1.6: Alle meetwaarden van persoon 1 in periode 'T-30 t/m T'
 • Scenario 1.7: Alle bloeddruk en lichaamsgewicht meetwaarden van persoon 1
 • Scenario 1.8: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Meetwaarden

Het onderdeel Meetwaarden bevat gegevens van de metingen, zoals datum, status en waarde. Deze betreffen de te raadplegen metingen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Bourgonjee
Voornaam Paul
Voorletter(s) P
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Geboortedatum 01-08-1964

6.2 Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.

6.3 Meetwaarden scenario 1.1

6.3.1 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Vraag aan het XIS alle bloeddruk meetwaarden van persoon 1

Bloeddruk

Bloeddruk DatumTijd Systolische Bloeddruk Diastolische Bloeddruk Houding Manchet Type Meet Locatie Informatiebron
T-25 om 7:30 125 mmHg 75 mmHg Liggende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1
T-24 om 7:35 126 mmHg 80 mmHg Zittende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1

6.4 Meetwaarden scenario 1.2

6.4.1 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Vraag aan het XIS de laatste lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 1

Lichaamsgewicht

GewichtDatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting Informatiebron
T-24 80 kg Lichte kleding/ ondergoed Zorgverlener 1

6.5 Meetwaarden scenario 1.3

Vraag aan het XIS alle bloedglucose metingen van persoon 1

Bloedglucose

Metingnaam UitslagDatumTijd Tijd Extensie Uitslag waarde Resultaat Status Informatiebron
Glucose^na vasten [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14770-2’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 7:00 ACM (Code= ‘ACM’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,5 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose^2 uur na maaltijd [mol/volume] in capillair bloed
(Code = ‘14760-3’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 14:00 PCD (Code= ‘PCD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
7,2 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14743-9’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-24 om 12:35 ACD (Code= ‘ACD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,9 mmol/l Definitief Zorgverlener 1

6.6 Meetwaarden scenario 1.4

Vraag aan het XIS alle hartfrequentie meetwaarden van persoon 1

Hartfrequentie

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde HartslagMeetMethode Hartslag Regelmatigheid Toelichting Informatiebron
T-35 om 9:35 83/min Electrocardiografie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1
T-24 om 13:40 80/min Palpatie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1

6.7 Meetwaarden scenario 1.5

In scenario 1.5 is de vraag om alle bloeddruk meetwaarden van persoon 1 in periode ‘T-100 t/m T-50’ te laten zien. Zoals je in de tabel bij scenario 1.1 kunt zien, zijn er géén meetwaarden in deze periode. De verwachting is dan ook dat bij het uitvoeren van het scenario géén meetwaarden verschijnen en dat de gebruiker te weten krijgt dat er géén bloeddruk gegevens bekend zijn.

6.8 Meetwaarden scenario 1.6

In scenario 1.6 wordt gevraagd om alle meetwaarden van persoon 1 in periode 'T-30 t/m T' te tonen. Het verwachte resultaat is een totaaloverzicht van de meetwaarden zoals beschreven in scenario 1.1 t/m 1.4.

6.9 Meetwaarden scenario 1.7

In scenario 1.7 wordt gevraagd om alle bloeddruk en lichaamsgewicht meetwaarden van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is een totaaloverzicht van de meetwaarden zoals beschreven in scenario 1.1 t/m 1.2.

6.10 Herleidbaarheid scenario 1.8

In scenario 1.8 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element (meetwaarde) zoals beschreven in scenario 1.1 t/m 1.4.