Zelfmetingen - kwalificatie - Sturen Zelfmetingen 2.0.25

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2300 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
30-03-2021 MM-1774 Hartfrequentie als scenario toegevoegd
01-08-2020 MM-1335 LOINC code 14770-2 in het addendum geschreven (zie MM-476)
01-08-2020 MM-1080 Opknippen use cases in scripts
13-01-2020 MM-860
 • Addenda voor BloodGlucose codes: één kolom per meting met als kop MetingNaam, gevolgd door op elke rij: meting (code = xxxx in codeSystem xxx).
 • Codes zijn aangepast, zodat display waarden overeenkomen met de display waarden in het codesysteem. Waar mogelijk in het Nederlands.
 • De niet consistente LOINC waarde in de addenda '41604-0' hebben we uit het kwalificatiemateriaal geschreven.
11-12-2019 MM-476 MetingNaam gesynchroniseerd met code en codesytem en Tijd extensie aangepast verduidelijkt bij Bloedglucose
28-10-2019 MM-566 Verduidelijking van tekst
28-10-2019 MM-588 2e Persoon toegevoegd voor de sturen/ontvangen use case, datum T geïntroduceerd

2 Doelgroep

De PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Sturen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Het script is gebaseerd op het Functioneel Ontwerp Zelfmetingen waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Patiënt - sturen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) succesvol zelfmetingen kan sturen naar een zorgaanbieder (XIS), volgens het PUSH principe. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de hier beschreven Inhoudelijke gegevens scenario's. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven .
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (zibs), zoals bloeddruk, lichaamsgewicht, hartfrequentie en laboratoriumuitslag (FHIR profiel glucose is gebaseerd op deze zib).
 2. Inhoudelijke informatie moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.

4.3 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens sturen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Sturen Zelfmetingen.

4.5 Uit te voeren stappen Sturen

 1. Registreer in de PGO éénmalig de meetwaarden zoals beschreven voor alle Inhoudelijke gegevens scenario's. Deze gegevens kunnen hierna meerdere keren gebruikt worden t.b.v. het uitvoeren van de scenario’s.
 2. Stuur de metingen op voor een bepaald persoon, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens scenario's.
 3. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de meetwaarden ontvangen en verwerken. De gegevens in deze meetwaarden komen overeen met de gegevens in de inhoudelijke gegevens scenario's.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de meetwaarden stuurt, en leg deze vast in het Aanleverformat - Sturen Zelfmetingen.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem meetwaarden van vitale functies kan sturen (alle scenario’s) Het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters
Aantonen dat het systeem 1 specifieke meting van een specifiek type meting kan sturen (scenario 2.1) Het systeem stuurt de meetwaarde
Aantonen dat het systeem meerdere meetwaarden van een specifiek type meting kan sturen (scenario 2.2) Het systeem stuurt technisch correcte batch transaction berichten
Aantonen dat het systeem meerdere meetwaarden van meerdere type metingen kan sturen (scenario 2.3) Het systeem stuurt technisch correcte batch transaction berichten

4.6 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Scenario's (push naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 2.1: Meest recente lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 2
 • Scenario 2.2: Alle bloeddruk meetwaarden van persoon 2 in periode ‘T-30 t/m T’ (4 van de 5 meetwaarden)
 • Scenario 2.3: Alle meetwaarden (bloeddruk, bloedglucose, lichaamsgewicht en hartfrequentie) van persoon 2 in periode 'T-30 t/m T' (13 van de 16 meetwaarden)

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Meetwaarden

Het onderdeel Meetwaarden bevat gegevens van de metingen, zoals datum, status en waarde. Deze betreffen de te raadplegen metingen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Persoonsgegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Bergzoon
Voornaam Marieke
Voorletter(s) M
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd
Geboortedatum 01-08-1964

6.2 Meetwaarden scenario 2.1

Registreer de onderstaande gewichten in de PGO.
Verstuur de meest recente lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 2.

Lichaamsgewicht

GewichtDatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting Informatiebron
T-25 82 kg Zonder kleding Persoon 2
T-24 80 kg Zonder kleding Persoon 2
T-20 81 kg Zonder kleding Persoon 2
T-5 om 7:35 81 kg Zonder kleding Persoon 2

6.3 Meetwaarden scenario 2.2

Registreer alle bloeddruk meetwaarden in de PGO.
Verstuur de meetwaardes in periode ‘T-30 t/m T’ (4 van de 5 meetwaarden)

Bloeddruk

Bloeddruk DatumTijd Systolische Bloeddruk Diastolische Bloeddruk Houding Manchet Type Meet Locatie Informatiebron
T-35 om 10:00 135 mmHg 88 mmHg Zittende positie Standaard Linker bovenarm Persoon 2
T-24 124 mmHg 77 mmHg Zittende positie Standaard Linker bovenarm Persoon 2
T-10 om 8:15 130 mmHg 85 mmHg Zittende positie Standaard Linker bovenarm Persoon 2
T-8 om 8:20 128 mmHg 80 mmHg Zittende positie Standaard Linker bovenarm Persoon 2
T-5 om 7:50 125 mmHg 78 mmHg Zittende positie Standaard Linker bovenarm Persoon 2

6.4 Meetwaarden scenario 2.3

Dit scenario betreft meerdere meetwaarden van 4 type metingen.
Registreer in de PGO alle meetwaarden bloedglucose en hartfrequentie (onderstaand). De meetwaarden van scenario's 2.1-2.2 worden ook gebruikt. Verstuur de meetwaarden in periode 'T-30 t/m T' voor lichaamsgewicht, bloeddruk, bloedglucose en hartfrequentie (13 van de 16 meetwaarden).

Bloedglucose

Metingnaam UitslagDatumTijd Tijd Extensie Uitslag waarde Resultaat Status Informatiebron
Glucose^2 uur na maaltijd [mol/volume] in capillair bloed
(Code = ‘14760-3’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-35 om 10:00 PCM (Code= ‘PCM’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
7,6 mmol/l Definitief Persoon 2
Glucose^na vasten [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14770-2’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-24 om 16:20 ACV (Code= ‘ACV’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,6 mmol/l Definitief Persoon 2
Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14743-9’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-10 om 7:15 ACM (Code= ‘ACM’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,3 mmol/l Definitief Persoon 2
Glucose^2 uur na maaltijd [mol/volume] in capillair bloed
(Code = ‘14760-3’ in codeSystem ‘LOINC’
T-8 om 19:50 PCV (Code= ‘PCV’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
7,4 mmol/l Definitief Persoon 2
Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14743-9’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-5 om 22:50 HS (Code= ‘HS’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,2 mmol/l Definitief Persoon 2

Hartfrequentie

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde HartslagMeetMethode Hartslag Regelmatigheid Toelichting Informatiebron
T-37 om 11:15 76/min Palpatie Hartslag regelmatig Persoon 2
T-22 om 11:20 93/min Palpatie Hartslag regelmatig Na Traplopen Persoon 2