eAfspraak - kwalificatie - Beschikbaarstellen eAfspraak 2.0.25

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Afspraak’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

2 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

3 Inleiding

3.1 Algemeen

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp eAfspraak waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Afspraak’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (XIS) succesvol een Afspraak aan persoon (PGO) beschikbaar kan stellen.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

3.2 Specifieke afspraken huisartssystemen

Voor de kwalificatie van huisartssystemen zijn het normenkader en implementatieadviezen opgesteld door OPEN van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor de kwalificatie: er mag op een aantal punten een andere invulling worden gegeven aan de inhoudelijke gegevens in dit script. Geef voorafgaand bij het kwalificatiecentrum aan, van welke afwijkingen of u gebruik wilt maken.
Een overzicht van de implementatieadviezen en toegestane afwijking bij kwalificatie staan in het document: Kwalificatie kader tbv OPEN beschikbaarstellen afspraak.

3.3 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.4 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing.

3.5 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens ophalen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4 Script Beschikbaarstellen Afspraak

4.1 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen eAfspraak.

4.2 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen Afspraak

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. Maak in het XIS de afspraken voor deze personen aan, gebruik hiervoor de Inhoudelijke gegevens scenario's.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen eAfspraak.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s 1.1 t/m 1.3.
 5. Afspraken beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1 t/m 1.3.

4.3 Overzicht scenario's Beschikbaarstellen Afspraak

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een vraag (PULL) vanuit PGO aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 1.1: Alle afspraken van persoon 1 in periode ‘met ingang van T-150 en alles in de toekomst’ (3 afspraken bij 3 verschillende specialismen)
 • Scenario 1.2: Alle afspraken van persoon 2 in periode ‘met ingang van T-30 tot en met T’ (3 afspraken, waarvan 2 in de filterperiode)
 • Scenario 1.3: Alle afspraken van persoon 3 in periode ‘met ingang van T-365 tot en met T’ (geen afspraken)
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem afspraken beschikbaar kan stellen (alle scenario’s) met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten conform de verschillende parameters
Aantonen dat het systeem afspraken op basis van verschillende parameters beschikbaar kan stellen (alle scenario’s) Het systeem stelt de afspraken beschikbaar conform de verschillende parameters
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één afspraak moet worden verstuurd (scenario 1.1 en 1.2) Het systeem stelt de afspraken beschikbaar.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor geen afspraak bekend is (scenario 1.3) Het systeem maakt kenbaar dat er geen afspraken aanwezig zijn voor bewuste persoon

5 Abboneren en Notificeren op afspraak wijzigingen

5.1 Abboneren op automatisch verwerken van wijziging of annulering van een afspraak

Personen willen graag op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van (nieuwe) gegevens. In MedMij worden (nieuwe) gegevens niet direct van Zorgaanbieder naar de PGO gestuurd. Het XIS kan mogelijk op termijn wel een notificatie sturen aan PGO van persoon dat (nieuwe) gegevens beschikbaar zijn. De gegevens zelf worden door de persoon actief opgehaald.
Om een notificatie te kunnen ontvangen moet de PGO van een persoon eerst geabonneerd zijn op een bron die aan kan geven dat er (nieuwe) gegevens beschikbaar zijn. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarop de persoon zich geabonneerd heeft, dan wordt er een notificatie naar de PGO gestuurd en krijgt de persoon hierover in de PGO een mededeling.
Het XIS zal willen controleren of het systeem (XIS) succesvol de notificatie van een nieuwe afspraak of een wijziging of annulering van een bestaande afspraak aan de persoon (PGO) verstuurd.
De werking van de abonnement functionaliteit valt buiten de scope van dit kwalificatiescript.

5.2 Notificatie van gewijzigde of nieuwe afspraak

Als PGO het notificatiesignaal van een Zorgaanbieder (XIS) heeft ontvangen dat een afspraak is gewijzigd of geannuleerd, kan de PGO een notificatie aan de persoon zelf sturen. Een notificatie per e-mail of sms.
Zodoende is de persoon geattendeerd op gewijzigde of nieuwe zorgafspraken en kan deze bewust ophalen via de PGO. Dat betreft de functionaliteit van het kwalificatiescript (Beschikbaarstellen).
De notificatie functionaliteit van XIS en PGO valt verder buiten dit kwalificatiescript.

6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

6.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

7 Inhoudelijke gegevens scenario’s

Dit hoofdstuk bevat de inhoudelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie.

7.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
fBSN 999911533
Achternaam XXX_Verweij
Voornaam Alex
Voorletter(s) A
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000001
Persoon 2
fBSN 999911582
Achternaam XXX_Zalentein
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht V
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XX, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000002
Persoon 3
fBSN 999911594
Achternaam XXX_Egmond
Voornaam Ernst
Voorletter(s) E
Geslacht M
Adresgegevens Knolweg 1002, 9999ZZ, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000003

7.2 Scenario 1.1

Simuleer een vraag van PGO met de volgende parameters: alle afspraken van persoon 1 in periode ‘met ingang van T-150 en alles in de toekomst’ (3 afspraken bij 3 verschillende specialismen).
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1
Afspraken:

Afspraak 1
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000001
BeginDatumTijd T-150 09:00 uur
EindDatumTijd T-150 09:45 uur
ContactStatus Voltooid
ContactOnderwerp Poliklinische Controle Chirurgie
ContactPatiëntInstructie -
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Chirurgie (0303)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Snijder
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen A.F.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie West vleugel
ContactVerrichtingType -
Afspraak 2
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000002
BeginDatumTijd T+42 10:30 uur
EindDatumTijd T+42 11:00 uur
ContactStatus Bevestigd
ContactOnderwerp Fysiotherapie Controle afspraak
ContactPatiëntInstructie Sportschoenen mee
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie (0408)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Kneder
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen B.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie
ContactVerrichtingType -
Afspraak 3
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000003
BeginDatumTijd T+20 09:30 uur
EindDatumTijd T+20 09:45 uur
ContactStatus Bevestigd
ContactOnderwerp CT-scan
ContactPatiëntInstructie 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Radiologie (0360)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Kiek
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen F.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie Oost vleugel
ContactVerrichtingType -

7.3 Scenario 1.2

Simuleer een vraag van PGO met de volgende parameters: alle afspraken van persoon 2 in periode ‘met ingang van T-30 tot en met T’ (3 afspraken, waarvan 2 in de filterperiode).
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2
Afspraken:

Afspraak 1
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000004
BeginDatumTijd T-60 09:00 uur
EindDatumTijd T-60 09:45 uur
ContactStatus Voltooid
ContactOnderwerp Poliklinische Controle Chirurgie
ContactPatiëntInstructie -
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Chirurgie (0303)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Snijder
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen A.F.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie West vleugel
ContactVerrichtingType -
Afspraak 2
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000005
BeginDatumTijd T-30 09:00 uur
EindDatumTijd T-30 09:45 uur
ContactStatus Voltooid
ContactOnderwerp Poliklinische Controle Chirurgie
ContactPatiëntInstructie -
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Chirurgie (0303)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Snijder
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen A.F.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie West vleugel
ContactVerrichtingType -
Afspraak 3
Identificatienummer Afspraak_ID XIS: 0000000006
BeginDatumTijd T-28 09:00 uur
EindDatumTijd T-28 09:45 uur
ContactStatus Voltooid
ContactOnderwerp Poliklinische Controle Chirurgie
ContactPatiëntInstructie -
ContactType Poliklinisch
ContactCategorie
Specialisme Chirurgie (0303)
Patient.Geslachtsnaam.Achternaam Zie persoonsgegevens
Patient.Naamgegevens.Initialen Zie persoonsgegevens
Patient.Geslacht Zie persoonsgegevens
Patient.Geboortedatum Zie persoonsgegevens
Patient.Identificatienummer Zie persoonsgegevens
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Achternaam Snijder
Zorgverlener.Geslachtsnaam.Initialen A.F.
Zorgaanbieder.OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
Zorgaanbieder.OrganisatieLocatie West vleugel
ContactVerrichtingType -

7.4 Scenario 1.3

Simuleer een vraag van PGO met de volgende parameters: alle afspraken van persoon 3 in periode ‘met ingang van T-365 tot en met T’ (geen afspraken).
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3
Afspraken: Er zijn geen afspraken in deze periode.

8 Release Notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp.