Basisgegevens Langdurige Zorg - kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensLangdurigeZorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.


3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • De kwalificatie voor de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg wordt per sectie uitgevoerd.
 • Idealiter ondersteunt een DVZA de gehele BgLZ, maar om een DVZA tegemoet te komen, kan een DVZA een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ:
Vooraf afgestemde kwalificatieset Aantal zibs Bevat niet
BgLZ volledig 14
BgLZ volledig- 13 een zib naar keuze, maar niet Patient
BgLZ light+ 12 2 uit {Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag}
BgLZ light 11 Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag

Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgLZ vastgelegd wordt. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens dient te hebben. Tijdens de kwalificatie moet de DVZA alle ondersteunde zibs laten zien. Voor alle ondersteunde zibs moet de DVZA slagen voor kwalificatie.

 • Idealiter neemt de DVZA het Verpleegkundig zorgplan op in de vorm van zibs (VerpleegkundigeInterventie, Behandeldoel, MedischHulpmiddel en UitkomstVanZorg). Niet alle XISen ondersteunen een Verpleegkundig zorgplan in deze vorm. Om een DVZA tegemoet te komen is er de mogelijkheid om het Verpleegkundig zorgplan op te nemen in de vorm van opgemaakte tekst.
 • De kwalificatie met betrekking tot de meerlingindicator en voornamen en roepnaam van de zorgverleners is optioneel.
 • In de praktijk is gebleken dat in veel betrokken systemen geen medische diagnoses geregistreerd worden. Daarom is de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses in de sectie ‘Klachten en diagnoses’ optioneel. De kwalificatie met betrekking tot verpleegkundige problemen is daarentegen niet optioneel. Verpleegkundige problemen zijn problemen die voorkomen in de Nationale kernset patiëntproblemen
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld:
  • welk deel van Basisgegevens Langdurige Zorg in het specifieke zorgproces wordt vastgelegd in het kwalificerende XIS met indeling naar de 9 Basisgegevens Langdurige Zorg kwalificatie-onderdelen en de 14 onderliggende zibs
  • of het Verpleegkundig Zorgplan in gestructureerde vorm (zibs) of ongestructureerde vorm (opgemaakte tekst) beschikbaar wordt gesteld.
  • of de DVZA wel of niet wil kwalificeren met betrekking tot de meerlingindicator (sectie Demografie en identificatie) en/of de roepnaam en voornamen van de zorgverleners (sectie Zorgsetting).
  • of de DVZA wel of niet wil kwalificeren voor het opnemen van medische diagnoses.
 • Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als een DVZA na kwalificatie meer of minder BgLZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • De DVZA ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht programma (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per zorginstelling.
 • Mocht een DVZA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVZA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVZA voor die informatiestandaard, maar niet voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Zorginhoudelijke voorbeelden voor kwalificatie van zowel XIS als PGO zijn hieronder uitgewerkt in inhoudelijke gegevens (zie daar ook voor scenario beschrijvingen). Ten behoeve van kwalificatie van een PGO wordt een tweede bronsysteem gesimuleerd. Scenario 1.3 is voor XIS kwalificatie niet van toepassing, maar wordt uit oogpunt van transparantie wel hieronder getoond.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).

Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak in het XIS de zorgverleners en zorgaanbieders aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak in het XIS de Basisgegevens langdurige zorg voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
 5. Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 6. Basisgegevens langdurige zorg beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario.

4.2 Overzicht scenario's

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1.1 Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten. Scenario 1.1
1.2 Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen Basisgegevens Langdurige Zorg bekend zijn Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon. Scenario 1.2
1.5 Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten, waarbij het Verpleegkundig zorgplan is opgenomen in de vorm van opgemaakte tekst Het systeem genereert technisch correcte berichten. Scenario 1.5
Scenario 1.3 is voorlopig buiten scope
1.3 Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens Langdurige Zorg, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd zijn Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is. Scenario 1.3

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

5.3 Verpleegkundig zorgplan

Voorafgaand aan kwalificatie geeft de leverancier aan of het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs of in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld. Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs wordt Scenario 1.1 doorlopen en voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst Scenario 1.5.

5.4 Klachten en diagnoses: Verpleegkundige patiëntproblemen

Als er niet gekwalificeerd wordt voor het opnemen van medische diagnoses in ‘Klachten en diagnoses’, worden in die sectie alleen de verpleegkundige patiëntproblemen opgenomen. Dit betreft de volgende problemen in de secties ‘Klachten en diagnoses’ bij de verschillende scenario’s.

 • probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
 • probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
 • probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
 • risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
 • overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')

Let op: indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld, hoeven de Verpleegkundige patiëntproblemen niet in de vorm van zibs in de sectie Klachten en Diagnoses te worden opgenomen. Indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld EN niet gekwalificeerd wordt voor het opnemen van medische diagnoses in ‘Klachten en diagnoses’, dan hoeft deze sectie niet te worden gevuld.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Scenario 1.1

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.1.1 Omschrijving scenario 1.1

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.


6.1.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.1.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie Wilsverklaring: bglz-1-1-wilsverklaring-01
Wilsverklaring bglz-1-1-wilsverklaring-01
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersoon: bglz-1-1-contactpersoon-01

6.1.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon bglz-1-1-contactpersoon-01
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.1.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem bglz-1-1-probleem-01
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem bglz-1-1-probleem-02
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-03
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-04
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-05
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-06
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-07
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1-1-probleem-08
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.1.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.1.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.1.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-01
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-01
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-05
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-04
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-06
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-05
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-02

6.1.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-03
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wassen onafhankelijk
Frequentie 1 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-03
Verpleegkundige interventie bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-04
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat kleden onafhankelijk
Frequentie 2 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-03
Verpleegkundige interventie bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03
Interventie patiënt mobiliseren (code = '62013009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-05
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat lopen met hulp
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-03
Verpleegkundige interventie bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-07
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat huid blijft intact
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-03
Verpleegkundige interventie bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05
Interventie ondersteuning voor verzorger (code = '386229000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-1-probleem-08
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat zorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1-1-zorgverlener-03
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Wassen met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Kleden met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Lopen geheel afhankelijk.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Huid is intact zonder decubitus wonden.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Thuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05

6.1.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener bglz-1-1-zorgverlener-01
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener bglz-1-1-zorgverlener-02
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener bglz-1-1-zorgverlener-03
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Zorgverlener bglz-1-1-zorgverlener-04
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Zorgverlener bglz-1-1-zorgverlener-05
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Zorgaanbieder bglz-1-1-zorgaanbieder-01
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.2 Scenario 1.2

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 (geen zorginhoudelijke gegevens) zoals hieronder beschreven wordt.

6.2.1 Omschrijving scenario 1.2

Persoon 2 (patiënt XXX_Valk met BSN 999911697) is in XIS 1 alleen bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke Basisgegevens Langdurige Zorg die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden.

Met scenario 1.2 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze aan de PGO kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn voor geraadpleegde Basisgegevens Langdurige Zorg secties.

6.2.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Gea
Initialen G.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Valk
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres gvalk@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911697 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja

6.3 Scenario 1.5

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.3.1 Omschrijving scenario 1.5

Met scenario 1.5 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Het is identiek aan scenario 1.1, met uitzondering van de sectie Verpleegkundig zorgplan. In scenario 1.5 bestaat het Verpleegkundig zorgplan uit opgemaakte tekst, waarvan een voorbeeld is opgenomen, dat niet letterlijk hoeft te worden overgenomen. Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst gelden wel de volgende eisen:

 • Het zorgplan moet minimaal twee verpleegkundige problemen aangaande de cliënt of de omgeving van de cliënt bevatten.
 • Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een verpleegkundige interventie bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem of probleemgebied de interventie betrekking heeft.
 • Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een behandeldoel bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem, probleemgebied of interventie het behandeldoel betrekking heeft. Het behandeldoel moet tenminste een beschrijving bevatten van de doelsituatie.

6.3.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.3.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie Wilsverklaring: bglz-1.5-wilsverklaring-01
Wilsverklaring bglz-1.5-wilsverklaring-01
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersoon: bglz-1.5-contactpersoon-01

6.3.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon bglz-1.5-contactpersoon-01
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.3.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem bglz-1.5-probleem-01
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem bglz-1.5-probleem-02
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem bglz-1.5-probleem-06
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.3.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.3.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.3.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1.5-probleem-01
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1.5-probleem-01
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-04
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1.5-probleem-06
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-05
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: bglz-1.5-zorgverlener-02

6.3.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd
Verpleegkundig zorgplan in opgemaakte tekst. Onderstaande is een voorbeeld. Het hoeft niet letterlijk te worden overgenomen.
 
probleembehandeldoelinterventie
probleem met zichzelf wassen en afdrogenwassen onafhankelijkondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne
1 x per dag
probleem met zichzelf kledenkleden onafhankelijkondersteunen bij aankleden
2 x per dag
probleem met lopenlopen met hulppatiënt mobiliseren
risico op decubitushuid blijft intactwisselen van positie van patiënt
overbelaste mantelzorgzorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerdondersteuning voor verzorger
 

6.3.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener bglz-1.5-zorgverlener-01
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener bglz-1.5-zorgverlener-02
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener bglz-1.5-zorgverlener-03
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Zorgverlener bglz-1.5-zorgverlener-04
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Zorgverlener bglz-1.5-zorgverlener-05
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Zorgaanbieder bglz-1.5-zorgaanbieder-01
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.4 Scenario 1.3 (voorlopig buiten scope)

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven wordt. Indien het XIS een volledige implementatie van de BgLZ heeft, is dit scenario gelijk aan 1.1.

6.4.1 Omschrijving scenario 1.3

Via scenario 1.3 voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze aan de PGO kenbaar maakt dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is.

In dit scenario worden een aantal aspecten getoetst:

 • beperkt aantal secties gevuld
 • niet geïmplementeerde FHIR resource

6.4.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.4.3 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem bglz-1-3-probleem-01
Probleem anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam decubitus (code = '399912005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T + 1 maand
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.4.4 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T + 1 maand om 16:00 uur
Test uitslag 1.7 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.4.5 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01
Interventie aanleggen van verband op wond (code = '182531007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: bglz-1-3-probleem-01
Frequentie 1 per dag
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type schuimverband (code = '448416005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type huidvervangende wondbedekkers (code = '465239008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Decubituswond is verbeterd van categorie 2 naar 1.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01

7 Release notes

Je vindt de release notes bij Functioneel ontwerp

8 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS