Basisgegevens Langdurige Zorg - kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensLangdurigeZorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-10-2021 MM-2335 De tekst van de Toelichting kwalificatie Basisgegevens Langdurige Zorg is toegevoegd aan paragraaf 'Specifieke voorwaarden bij kwalificatie'.
31-08-2021 MM-2305 Kwalificatiescript van PDF-formaat omgezet naar wiki
12-11-2020 MM-1432 -Scenario 1.5 toegevoegd t.b.v. beschikbaarstellen Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd

-Hyperlinks naar hernoemde addenda pagina’s bijgewerkt
-Publicatieversie opgehoogd

01-06-2021 MM-2148 “Let op” toegevoegd dat voor scenario’s 1.4 en 1.5 geen scripts op de kwalificatiesimulator aanwezig zijn

2 Doelgroep

De doelgroep vandeze pagina is de XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol Beschikbaar stellen Basisgegevens Langdurige Zorg aan de patiënt binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Hier niet van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol

 • Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg aan de patiënt

binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals verderop beschreven op deze wiki-pagina in Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Zie voor de algemene uitgangspunten bij kwalificatie op de algemene Kwalificatie-pagina de paragraaf Uitgangspunten voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • De kwalificatie voor de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg wordt per sectie uitgevoerd.
 • Idealiter ondersteunt een DVZA de gehele BgLZ, maar om een DVZA tegemoet te komen, kan een DVZA een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ:
Vooraf afgestemde kwalificatieset Aantal zibs Bevat niet
BgLZ volledig 14
BgLZ volledig- 13 een zib naar keuze, maar niet Patient
BgLZ light+ 12 2 uit {Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag}
BgLZ light 11 Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag

Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgLZ vastgelegd wordt. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens dient te hebben. Tijdens de kwalificatie moet de DVZA alle ondersteunde zibs laten zien. Voor alle ondersteunde zibs moet de DVZA slagen voor kwalificatie.

 • Idealiter neemt de DVZA het Verpleegkundig zorgplan op in de vorm van zibs (VerpleegkundigeInterventie, Behandeldoel, MedischHulpmiddel en UitkomstVanZorg). Niet alle XISen ondersteunen een Verpleegkundig zorgplan in deze vorm. Om een DVZA tegemoet te komen is er de mogelijkheid om het Verpleegkundig zorgplan op te nemen in de vorm van opgemaakte tekst.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld:
  • welk deel van Basisgegevens Langdurige Zorg in het specifieke zorgproces wordt vastgelegd in het kwalificerende XIS met indeling naar de 9 Basisgegevens Langdurige Zorg kwalificatie-onderdelen en de 14 onderliggende zibs
  • of het Verpleegkundig Zorgplan in gestructureerde vorm (zibs) of ongestructureerde vorm (opgemaakte tekst) beschikbaar wordt gesteld.
 • Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als een DVZA na kwalificatie meer of minder BgLZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • De DVZA ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht programma (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per zorginstelling.
 • Mocht een DVZA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVZA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVZA voor die informatiestandaard, maar niet voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Zorginhoudelijke voorbeelden voor kwalificatie van zowel XIS als PGO zijn hieronder uitgewerkt in Inhoudelijke gegevens scenario's (zie daar ook voor scenario beschrijvingen). Ten behoeve van kwalificatie van een PGO wordt een tweede bronsysteem gesimuleerd. Scenario 1.3 is voor XIS kwalificatie niet van toepassing, maar wordt uit oogpunt van transparantie wel hieronder getoond.

Raadpleeg voor overige specifieke voorwaarden de Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals hieronder beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 2. Maak in het XIS de Basisgegevens Langdurige Zorg voor deze personen aan, gebruik hiervoor de gegevens beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten (scenario 1.1) Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen Basisgegevens Langdurige Zorg bekend zijn (scenario 1.2) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens Langdurige Zorg, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd zijn (scenario 1.3) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is.
Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten, waarbij het Verpleegkundig zorgplan is opgenomen in de vorm van opgemaakte tekst (scenario 1.5) Het systeem genereert technisch correcte berichten.

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven in Scenario 1.1
 • Scenario 1.2: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 zoals hieronder beschreven in Scenario 1.2
 • Scenario 1.5: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1, zoals hieronder beschreven in Scenario 1.2

-- voorlopig buiten scope --

 • Scenario 1.3: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven in Scenario 1.3 (voorlopig buiten scope)

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

De Basisgegevens Langdurige Zorg sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Verpleegkundige zorgplan

Voorafgaand aan kwalificatie geeft de leverancier aan of Verpleegkundige zorgplan in de vorm van zibs of in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld. Voor het Verpleegkundige zorgplan in de vorm van zibs wordt scenario 1.1 doorlopen en voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst scenario 1.5. Voor het Verpleegkundige zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst gelden de volgende eisen:

 • Het zorgplan moet minimaal twee problemen aangaande de cliënt of de omgeving van de cliënt bevatten.
 • Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een verpleegkundige interventie bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem of probleemgebied de interventie betrekking heeft.
 • Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een behandeldoel bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem, probleemgebied of interventie het behandeldoel betrekking heeft. Het behandeldoel moet tenminste een beschrijving bevatten van de doelsituatie.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Scenario 1.1

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.1.1 Omschrijving scenario 1.1

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het PGO systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan tonen na ontvangs en verwerking van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.


6.1.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.1.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie wilsverklaring met id: 'bglz-1-1-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring - met id: 'bglz-1-1-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactpersoon met id: 'bglz-1-1-contactpersoon-01'

6.1.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon - met id: 'bglz-1-1-contactpersoon-01'
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.1.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-02'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-03'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-04'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-06'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-07'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-08'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.1.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.1.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.1.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-04'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-06'
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-05'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'

6.1.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01'
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-03'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wassen onafhankelijk
Frequentie 1 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02'
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-04'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat kleden onafhankelijk
Frequentie 2 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03'
Interventie patiënt mobiliseren (code = '62013009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat lopen met hulp
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04'
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-07'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat huid blijft intact
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05'
Interventie ondersteuning voor verzorger (code = '386229000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-08'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat zorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Wassen met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Kleden met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Lopen geheel afhankelijk.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Huid is intact zonder decubitus wonden.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Thuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05'

6.1.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-01'
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-04'
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-05'
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgaanbieder - met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.2 Scenario 1.2

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 (geen zorginhoudelijke gegevens) zoals hieronder beschreven wordt.

6.2.1 Omschrijving scenario 1.2

Persoon 2 (patiënt XXX_Valk met BSN 999911697) is in XIS 1 alleen bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke Basisgegevens Langdurige Zorg die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden.

Met scenario 1.2 wordt getoetst of het PGO op correcte wijze kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn voor geraadpleegde Basisgegevens Langdurige Zorg secties.

6.2.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Gea
Initialen G.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Valk
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres gvalk@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911697 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja

6.3 Scenario 1.5

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.3.1 Omschrijving scenario 1.5

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het PGO systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan tonen na ontvangst en verwerking van FHIR berichten. Het is identiek aan scenario 1.1, met uitzondering van de sectie Verpleegkundig zorgplan. In scenario 1.5 bestaat het Verpleegkundig zorgplan uit opgemaakte tekst, waarvan een voorbeeld is opgenomen, dat niet letterlijk hoeft te worden overgenomen. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in het Kwalificatiescript.


6.3.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.3.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie wilsverklaring met id: 'bglz-1.5-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring - met id: 'bglz-1.5-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactpersoon met id: 'bglz-1.5-contactpersoon-01'

6.3.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon - met id: 'bglz-1.5-contactpersoon-01'
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.3.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-02'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-03'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-04'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-05'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-06'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-07'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-08'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.3.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.3.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.3.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-05'
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-04'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-06'
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-05'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'

6.3.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd
Verpleegkundig zorgplan in opgemaakte tekst. Onderstaande is een voorbeeld. 
 
Zorgplan. Subject: Fiona XXX_Mutter. Status: actiefIntentie: aanvraag
Activiteit
ResultaatWassen met hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne
Schemaeenmalig per dag
Redenprobleem met zichzelf wassen en afdrogen 
Doelwassen onafhankelijk 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatKleden met hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteunen bij aankleden
Schema2 maal per dag
Redenprobleem met zichzelf kleden 
Doelkleden onafhankelijk 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatLopen geheel afhankelijk.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codepatiënt mobiliseren
Redenprobleem met lopen 
Doellopen met hulp 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatHuid is intact zonder decubitus wonden.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codewisselen van positie van patiënt
Redenrisico op decubitus 
Doelhuid blijft intact 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatThuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteuning voor verzorger
Redenoverbelaste mantelzorg 
Doelzorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 

6.3.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-01'
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-03'
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-04'
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-05'
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgaanbieder - met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.4 Scenario 1.3 (voorlopig buiten scope)

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven wordt. Indien het XIS een volledige implementatie van de BgLZ heeft, is dit scenario gelijk aan 1.1.

6.4.1 Omschrijving scenario 1.3

Via scenario 1.3 voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 wordt getoetst of een PGO correct omgaat met Basisgegevens Langdurige Zorg uit verschillende bronsystemen. De inhoudelijke voorbeelden uit dit addendum zijn op de kwalificatiesimulator ingericht als een tweede XIS waarmee verbinding gemaakt dient te worden.

In dit scenario worden een aantal aspecten getoetst:

 • beperkt aantal secties gevuld
 • niet geïmplementeerde FHIR resource
 • overlappende identieke gegevens met XIS 1

6.4.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.4.3 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1-3-probleem-01'
Probleem anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam decubitus (code = '399912005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T + 1 maand
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.4.4 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T + 1 maand om 16:00:00 uur
Test uitslag 1.7 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.4.5 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01'
Interventie aanleggen van verband op wond (code = '182531007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-3-probleem-01'
Frequentie 1 per dag
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type schuimverband (code = '448416005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type huidvervangende wondbedekkers (code = '465239008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Decubituswond is verbeterd van categorie 2 naar 1.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01'