MedMij:V2020.02/ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de kwalificatie van de Basisgegevens Langdurige Zorg op basis van het InZicht programma binnen MedMij.

Deze pagina beschrijft de eisen voor zowel de raadplegende als beschikbaarstellende systemen.

De kwalificatie is ingericht aan de hand van Basisgegevens Langdurige Zorg secties en de onderliggende zibs. De Basisgegevens Langdurige Zorg omvat 9 secties, en 14 onderliggende zibs.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van PGO en XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg’ (Persoonsdomein)

Hieronder volgen de uitgangspunten bij de kwalificatie van de systeemrol ‘Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg’:

 • De Basisgegevens Langdurige Zorg is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Een PGO kan de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg verwerken op technisch niveau. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel). Voor het tonen zijn alleen de gegevens (verplicht en optioneel) nodig die zijn opgenomen in de transactie Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg (zie de transactie specificaties op ART-DECOR).
 • De set van de gegevensdienst is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO dient alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard te tonen aan de gebruiker. De uitzonderingen per gegevensdienst zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door de PGO bij ontvangst van de geraadpleegde gegevens.
 • Bij raadpleging Basisgegevens Langdurige Zorg wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg’.
 • Bij Basisgegevens Langdurige Zorg raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen Basisgegevens Langdurige Zorg bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • De Basisgegevens Langdurige Zorg secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de addenda van de kwalificatiescripts, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 • In de addenda van de kwalificatiescripts kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ (Zorgaanbiedersdomein)

Hieronder volgen de uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’:

 • Een DVA dient de gehele gegevensdienst te ondersteunen. Uitzonderingen worden toegelicht in de bijbehorende functionele ontwerpen en kwalificatiescripts.
 • Een DVA geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt de DVA conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze foutcode moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt de DVA ook gekwalificeerd.
 • Mocht een DVA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVA voor die informatiestandaard, maar niet voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke zibs van de BgLZ de DVA ondersteunt.
 • BgLZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Idealiter ondersteunt een DVA de gehele BgLZ, maar om een DVA tegemoet te komen, kan een DVA een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ:
Vooraf afgestemde kwalificatieset Aantal zibs Bevat niet
BgLZ volledig 14
BgLZ volledig- 13 een zib naar keuze, maar niet Patient
BgLZ light+ 12 2 uit {Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag}
BgLZ light 11 Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag
 • Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgLZ vastgelegd wordt. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens dient te hebben. Tijdens de kwalificatie moet de DVA alle ondersteunde zibs laten zien. Voor alle ondersteunde zibs moet de DVA slagen voor kwalificatie.
  • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als een DVA na kwalificatie meer of minder BgLZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • De DVA ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht programma (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per zorginstelling.
 • Idealiter neemt de DVA het Verpleegkundig zorgplan op in de vorm van zibs (VerpleegkundigeInterventie, Behandeldoel, MedischHulpmiddel en UitkomstVanZorg). Niet alle XISen ondersteunen een Verpleegkundig zorgplan in deze vorm. Om een DVA tegemoet te komen is er de mogelijkheid om het Verpleegkundig zorgplan op te nemen in de vorm van opgemaakte tekst. Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld of de DVA gebruik wil maken van deze mogelijkheid.

Samenvatting

De gehele Basisgegevens Langdurige Zorg wordt als usecase gehanteerd, en de kwalificatie is daarop ingericht.

Binnen MedMij kan worden gekwalificeerd voor de systeemrollen ‘raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg’ en ‘beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’.

De gehele Basisgegevens Langdurige Zorg wordt geraadpleegd via losse queries. Er wordt geen gebruik gemaakt van FHIR bundle bij raadplegen en beschikbaarstellen.

PGO kwalificeert als de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg geraadpleegd, verwerkt en getoond kan worden.

DVA kwalificeert bij (technisch) beschikbaarstellen van alle 14 zibs of van één van de voorgeschreven subsets.

Paginahistorie

Datum Omschrijving
31-10-2021
 • Waarschuwingsmelding toegevoegd dat de informatie op deze pagina niet meer actueel is. Gerelateerd aan BITS-issue MM-2335
31-08-2020
 • Toevoeging uitgangspunt inzake herleidbaarheid bij Raadplegen. Gerelateerd aan BITS-issue MM-1119
06-04-2020
 • Toevoegingen uitgangspunten bij Raadplegen en Beschikbaarstellen. Gerelateerd aan BITS-issue MM-359
 • o.a. punt over herkwalificatie ontbrak.
19-07-2019
 • Tekstcorrectie ten aanzien van OperationOutcome. Gerelateerd aan BITS-issue MM-358
 • Paginahistorie toegevoegd.