Vaccinatie-Immunisatie 1.0.9- kwalificatie MedMij - Vaccinaties Raadplegen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de PGO-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Raadplegen Vaccinaties.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

Op de Landingspagina Vaccinatie-Immunisatie zijn de informatiestandaardspecifieke definities te vinden.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

  1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).


4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

  1. Raadpleeg vaccinatiegegevens voor de testpersoon zoals beschreven in het scenario.
  2. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de vaccinatiegegevens beschikbaarstellen conform de inhoudelijke gegevens.
  3. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in database) de vaccinatiegegevens in het systeem.
  4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO gegevens toont aan de gebruiker.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 De PGO-gebruiker raadpleegt gegevens van één vaccinatie in het XIS Aantonen dat ontvangen vaccinatiegegevens getoond kunnen worden in het PGO
  • Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de patiënt- en vaccinatiegegevens
  • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt en vaccinatie 1
  • Het systeem genereert technisch correcte berichten
Scenario 1.1
2 De PGO-gebruiker wil weten bij welke zorgaanbieder en wanneer de gegevens zijn verzameld Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO Toon dit bij de opgehaalde gegevens van Scenario 1.1

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Scenario 1.1

6.1.1 Bundel Putten

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Johanna Petronella Maria
Initialen J.P.M.
Roepnaam Jo
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Putten
Geboortedatum 28 apr 1934

6.1.2 Vaccinatie Putten

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54651 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN PFIZER INJVLST 0,3ML (code = 2924528 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Batchnummer FF4213
Vaccinatie datum 19 jun 2021
Locatie
Adresgegevens
Straat Noordeinde
Huisnummer 68
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320038 (in identificerend systeem: URA)
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

7 Release notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp.