Vaccinatie-Immunisatie 1.0.9- test MedMij - Vaccinaties Raadplegen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de PGO-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Raadplegen Vaccinaties.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

Op de Landingspagina Vaccinatie-Immunisatie zijn de informatiestandaardspecifieke definities te vinden.

3 Test-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor testen

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten test

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Testaanpak

Houd tijdens het testen de bevindingen bij van de uitgevoerde tests. Analyseer de bevindingen, corrigeer fouten waar nodig en test opnieuw.

4 Testscript

4.1 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 De PGO-gebruiker raadpleegt gegevens van één vaccinatie in het XIS Aantonen dat ontvangen vaccinatiegegevens getoond kunnen worden in het PGO
  • Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de patiënt- en vaccinatiegegevens
  • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt en vaccinatie 1
  • Het systeem genereert technisch correcte berichten
Scenario 1.1
2 De PGO-gebruiker wil weten bij welke zorgaanbieder en wanneer de gegevens zijn verzameld Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO Toon dit bij de opgehaalde gegevens van Scenario 1.1

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.


6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Scenario 1.1

6.1.1 Bundel Pieterse

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Annemarie
Initialen A.
Roepnaam Anna
Geslachtsnaam
Achternaam Pieterse
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Officieel adres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = MC in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 990001258 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 9 maa 2000

6.1.2 Vaccinatie Pieterse

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54661 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN MODERNA INJVLST 0,25ML (code = 2978636 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Batchnummer 216036BS
Dosis 0.25
Vaccinatie datum 31 dec 2021
Locatie
Adresgegevens
Additionele informatie Bij de tweede boom links naast de supermarkt
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 01051575 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Mediteam Twente
Afdeling specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = 0100 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit vaccinatieprogramma (situatie) (code = 159741000146107 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenbeen (code = 68367000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

7 Release notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp.