Geboortezorg 3.2 - kwalificatie - Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiehistorie

Datum BITS Omschrijving
91-08-2021 - Draft kwalificatiescript op wiki

LET OP er is nog een versieinfo-sjabloon nodig. Pieter vragen

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

4.1 Algemeen

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Geboortezorg 3.2, use case: Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op (MedMij 0.1). De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze bladzijde bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (XIS) succesvol: een integrale zwangerschapskaart aan persoon (PGO) beschikbaar kan stellen.

4.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als aan de algemene voorwaarden zijn voldaan:

 1. Kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie. Deze informatie is te vinden op de [kwalificatie pagina MedMij].

Aanvullende voorwaarden voor deze kwalificatie:

 1. Kennis en begrip van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

LET OP: Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.3 Uitgangspunten

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Beschikbaarstellen':

 • Een DVZA dient de gehele gegevensdienst te ondersteunen. Uitzonderingen worden toegelicht in de bijbehorende functionele ontwerpen en kwalificatiescripts.
 • Een DVZA geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt de DVZA conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze foutcode moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt de DVZA ook gekwalificeerd.


Aanvullende uitgangspunten voor deze kwalificatie:

NTB

4.4 Kwalificatiesimulator

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server (TouchStone). De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens beschreven op deze pagina.

Voor de simulatie gaan we er van uit dat:

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat via Babyconnect het PGO meerdere bronsystemen tegelijk bevraagd kunnen worden (??? nog niet zeker of/hoe dit beoogd is. Alternatief is default MM-tekstje: Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.)

5 Script Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart

5.1 Op te leveren kwalificatiemateriaal

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).

onderstaande vermoedelijk NIET van toepassing: screenprints. XIS moet correct bericht beschikbaarstellen. denk niet dat we dan de registratie/invoerschermen gaan controleren?

5.2 Uit te voeren stappen

 1. Registreer in het XIS voor elk scenario de administratieve gegevens (patiënten, zorgverleners) zoals opgenomen in het hoofdstuk inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de Integrale Zwangerschapskaart voor deze personen aan, gebruik daarvoor de inhoudelijke gegevens van elk scenario.
 3. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende query parameters, zoals beschreven in de verschillende scenario’s.
 4. Stel de gegevens van de Integrale Zwangerschapskaart beschikbaar conform elk scenario. Let op: bij het uitvoeren van de kwalificatie dient een scenario volledig afgerond te zijn voordat het volgende scenario gestart wordt in Touchstone Lilian klopt dit?.

5.3 Overzicht scenario's

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een PULL vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 1.1 Integrale zwangerschapskaart voor huidige (actieve) zwangerschap van persoon 1
 • Scenario 1.2 Alle Integrale zwangerschapskaarten voor persoon 1
 • Scenario 1.3 Integrale zwangerschapskaart voor persoon 2 met een meerlingzwangerschap
 • Scenario 1.4 Integrale zwangerschapskaart voor persoon 3 is niet vindbaar (bestaat niet)
Scenario's Doel Verwacht resultaat
1.1-1.3 Aantonen dat het systeem IZ beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten
1.1 Aantonen dat het systeem om kan gaan met query parameters Het systeem genereert per zwangerschap een bericht met de correcte informatie.
1.2 Aantonen dat het systeem IZ beschikbaar kan stellen voor meerdere zwangerschappen van één vrouw Het systeem genereert per zwangerschap een bericht met de correcte informatie. Alle berichten worden in een bundle beschikbaar gesteld.
1.3 Aantonen dat het systeem IZ beschikbaar kan stellen voor een meerlingzwangerschap Het systeem genereert per zorginstelling een bericht dat alle kinderen van deze zwangerschap bevat.
1.4 Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn Het systeem maakt kenbaar dat er geen zorginhoudelijke gegevens aanwezig zijn, dwz geen Integrale Zwangerschapskaart.

6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

6.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

7 Inhoudelijke gegevens

Dit hoofdstuk bevat de addenda waarin de inhoudelijke gegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie.


7.1 Scenario Vrouw 1, Kaart 1 - data 1e lijn (eerste zwangerschap) (voor vrouw met BSN: )

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Vrouw1

7.1.1 Administratief

Administratief
Gegevenselement Waarde
Patient Vrouw1
Naamgegevens
Voornamen Hanna
Initialen H
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kooij
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Geboortedatum 18 okt 1985
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Patient Kind1
Naamgegevens
Voornamen Helen
Initialen H.I.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kooij
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Geboortedatum T - 587 dagen
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Zorgaanbieder ZA1
Zorgaanbieder identificatienummer 08001234 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Verloskundigenpraktijk 't Groen
Adresgegevens
Straat Groeneweg
Huisnummer 1000
Postcode 1234ZZ
Woonplaats STITSWERD
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Verloskundigenpraktijk (code = 'G3' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)')
Zorgverlener ZV1
Zorgverlener identificatienummer 12340001 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Roepnaam Gemma
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Groeneboom
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Gras
Specialisme Verloskundige (code = '03.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Case manager (code = '768832004' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.1.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Zorg episode
Begin datum T - 841 dagen
Eind datum T - 587 dagen

7.1.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Casemanager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Zwangerschap
Pariteit 1
Graviditeit 1
Aterme datum items
Aterme datum T - 587 dagen
Bepalings methode aterme datum berekend door middel van diagnostische ultrasonografie (code = '31541000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Datum bepaling
Definitieve a terme datum observatie
Definitieve a terme datum tijd T - 587 dagen
Definitieve a terme waarde T - 587 dagen
Definitieve a terme methode observatie (regime/therapie) (code = '225308005' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.1.4 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 1
Probleem maternaal Probleem1
Probleem naam niet vorderende uitdrijving (code = '249166003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 587 dagen om 12:02 uur
Probleem eind datum T - 587 dagen om 12:04 uur
Verrichting maternaal Verrichting1
Verrichting start datum T - 587 dagen om 02:19 uur
Verrichting type vaginaal toucher (verrichting) (code = '51597003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting maternaal Verrichting2
Verrichting start datum T - 587 dagen om 12:04 uur
Indicatie
Probleem maternaal Zie Probleem maternaal: Probleem1
Verrichting type episiotomie mediolateraal rechts (verrichting) (code = '236992007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontsluitingsfase
Actieve ontsluiting observatie
Observatie datum tijd T - 587 dagen om 02:19 uur
Begin actieve ontsluiting waarde T - 587 dagen om 02:19 uur
Observatie methode palpatie (verrichting) (code = '113011001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting 5 cm ontsluiting
Wijze begin baring observatie
Observatie datum tijd T - 586 dagen om 23:50 uur
Begin baring waarde spontaan breken van vliezen (bevinding) (code = '169734005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Observatie methode symptoom gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis (bevinding) (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitdrijvingsfase
Patient Zie Patient: Kind1
Type partus observatie
Observatie datum tijd T - 587 dagen om 12:04 uur
Type partus waarde begeleiding van normale bevalling (verrichting) (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal geboren kinderen observatie
Observatie datum tijd T - 587 dagen om 12:04 uur
Aantal geboren kinderen waarde 1
Werkelijke plaats baring type locatie observatie
Werkelijke plaats baring waarde thuisbevalling (bevinding) (code = '169813005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem kindspecifieke maternale problemen Probleem2
Probleem naam foetale nood durante partu (bevinding) (code = '288274003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 587 dagen om 12:02 uur
Probleem eind datum T - 587 dagen om 12:04 uur

7.1.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Kind1
Geboorteplaats
Adresgegevens
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Gemeente Het Hogeland
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem 'GBA Tabel 34 Landentabel')
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht lichaamsgewicht
Gewicht waarde 3415 gram
Lichaamslengte
Lengte waarde 49.7 cm
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 33.6 cm
Bevindingen
Algemene indruk
Apgar score1min
Apgar score totaal 7
Apgar score5min
Apgar score totaal 8
Apgar score10min
Apgar score totaal 10

7.1.6 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Metingen
Bloeddruk BP1
Systolische bloeddruk 95
Diastolische bloeddruk 50
Lichaamsgewicht gew1
Gewicht waarde 63 kg

7.2 Scenario Vrouw 1, Kaart 2 - data 1e lijn (actieve zwangerschap) (voor vrouw met BSN: )

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Vrouw1

7.2.1 Administratief

Administratief
Gegevenselement Waarde
Patient Vrouw1
Naamgegevens
Voornamen Hanna
Initialen H
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kooij
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Geboortedatum 18 okt 1985
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Zorgaanbieder ZA1
Zorgaanbieder identificatienummer 08001234 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Verloskundigenpraktijk 't Groen
Adresgegevens
Straat Groeneweg
Huisnummer 1000
Postcode 1234ZZ
Woonplaats STITSWERD
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Verloskundigenpraktijk (code = 'G3' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)')
Zorgverlener ZV1
Zorgverlener identificatienummer 12340001 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Voornamen Gemma
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Groeneboom
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Gras
Specialisme eerstelijnsverloskundige (beroep) (code = '158999002' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.2.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Zorg episode
Begin datum T - 139 dagen

7.2.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Casemanager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Zwangerschap
Pariteit 1
Graviditeit 3
Aterme datum items
Aterme datum T + 99 dagen
Bepalings methode Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): zwangerschapstest clearlypink met zwangerschapsduur-indicator
Datum bepaling
Definitieve a terme datum observatie
Definitieve a terme datum tijd T - 125 dagen
Definitieve a terme waarde T + 94 dagen
Definitieve a terme methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal levende kinderen observatie
Aantal levende kinderen datum tijd T - 125 dagen
Aantal levende kinderen waarde 1
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Fetal loss observatie
Fetal loss datum tijd
Fetal loss waarde
Observatie methode symptoom gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis (bevinding) (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting mw. zegt vroege miskraam te hebben gehad enkele maanden na eerste kind, destijds geen verloskundige gezien
Foliumzuurgebruik observatie
Foliumzuurgebruik datum tijd T - 139 dagen
Foliumzuurgebruik waarde preconceptionele intake van foliumzuur via voeding (bevinding) (code = '29761000146100' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum prenatale controle
Begin datum tijd T - 139 dagen
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Lichaamsgewicht Zie Lichaamsgewicht: Gewicht-139D
Bloeddruk Zie Bloeddruk: BP-139D
Alcohol gebruik
Toelichting tbv conceptie al gestopt met alcohol consumptie
Alcohol gebruik status drinkt geen alcohol tijdens de zwangerschap (code = '105542008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Drugs gebruik
Drugs gebruik status heeft nooit drugs gebruikt (code = '228368007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Tabak gebruik
Tabak gebruik status heeft nooit gerookt (code = '266919005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum prenatale controle
Begin datum tijd T - 6 dagen
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Leven voelen observatie
Leven voelen datum tijd T - 10 dagen
Leven voelen waarde zwakke foetale bewegingen (bevinding) (code = '276372004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Observatie methode symptoom gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis (bevinding) (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting voelt sinds enkele dagen minder frequent bewegingen
Lichaamsgewicht Zie Lichaamsgewicht: Gewicht-6D
Bloeddruk Zie Bloeddruk: BP-6D
Uitwendig onderzoek
Foetale hartslag hartfrequentie
Hartfrequentie datum tijd T - 6 dagen
Hartfrequentie waarde 187 bpm
Hartslag meet methode CTG (code = '63818009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hartslag regelmatigheid regelmatig hartritme van foetus (bevinding) (code = '289443009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Interpretatie frequentie normale basishartfrequentie van foetus (bevinding) (code = '278084002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem zwangerschap Probleem1
Probleem type Symptoom gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam zwakke foetale bewegingen (bevinding) (code = '276372004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 10 dagen
Probleem eind datum T - 6 dagen
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 139 dagen
Verrichting type echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 139 dagen
Verrichting type aanbieden van voorlichtingsmateriaal (verrichting) (code = '445283009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 6 dagen
Verrichting type monitoren van foetale hart (regime/therapie) (code = '281568006' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.2.4 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Verrichting onderzoek
Verrichting start datum T - 139 dagen
Maternale onderzoeksgegevens
Urine bloed en aanvullende onderzoeken
Psie
Laboratorium test bloedgroep ABO
Test code ABO group [Type] in Blood (code = '883-9' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag bloedgroep A (bevinding) (code = '112144000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus d RhD
Test code D Ag [Presence] in Blood (code = '1305-2' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh D Positief (code = '165747007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus c Rhc
Test code Kleine c Ag [aanwezigheid] in erytrocyten (code = '1159-3' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh c Positief (code = '733120009' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.2.5 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Metingen
Bloeddruk BP-139D
Systolische bloeddruk 133
Diastolische bloeddruk 89
Lichaamsgewicht Gewicht-139D
Gewicht waarde 71 kg
Metingen
Bloeddruk BP-6D
Systolische bloeddruk 155
Diastolische bloeddruk 97
Lichaamsgewicht Gewicht-6D
Gewicht waarde 78 kg

7.3 Scenario Vrouw 2, Kaart 3 - data 1e lijn (meerling) (voor vrouw met BSN: )

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Vrouw2
Bloedonderzoek
Laboratorium test bloedgroep Zie Laboratorium test bloedgroep: ABO
Laboratorium test rhesus d Zie Laboratorium test rhesus d: RhD
Laboratorium test rhesus c Zie Laboratorium test rhesus c: Rhc

7.3.1 Administratief

Administratief
Gegevenselement Waarde
Patient Vrouw2
Naamgegevens
Voornamen Jamila
Initialen J
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kwee
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Geboortedatum 20 okt 1985
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Zorgaanbieder ZA1
Zorgaanbieder identificatienummer 08001234 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Verloskundigenpraktijk 't Groen
Adresgegevens
Straat Groeneweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XY
Woonplaats STITSWERD
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem 'GBA Tabel 34 Landentabel')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Verloskundigenpraktijk (code = 'G3' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)')
Zorgverlener ZV1
Zorgverlener identificatienummer 12340001 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Roepnaam Gemma
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Groeneboom
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Gras
Specialisme eerstelijnsverloskundige (beroep) (code = '158999002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: ZA1
Zorgverleners rol Case manager (code = '768832004' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.3.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Zorg episode
Begin datum T - 205 dagen
Eind datum T - 194 dagen

7.3.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Casemanager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Zwangerschap
Pariteit 0
Graviditeit 1
Aterme datum items
Aterme datum T - 205 dagen
Bepalings methode aterme datum berekend door middel van diagnostische ultrasonografie (code = '31541000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Datum bepaling T + 10 dagen
Aantal foetussen observatie AantalFoetussen
Aantal foetussen datum tijd T - 205 dagen
Aantal foetussen waarde 2
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Meerling zwangerschap observatie
Meerling zwangerschap datum tijd T - 205 dagen
Aantal foetussen observatie Zie Aantal foetussen observatie: AantalFoetussen
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Foliumzuurgebruik observatie
Foliumzuurgebruik datum tijd T - 205 dagen
Foliumzuurgebruik waarde geen preconceptionele intake van foliumzuur via voeding (bevinding) (code = '30391000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum prenatale controle
Begin datum tijd T - 205 dagen
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV1
Lichaamsgewicht Zie Lichaamsgewicht: Gew-205D
Bloeddruk Zie Bloeddruk: BP-205D
Alcohol gebruik
Alcohol gebruik status drinkt geen alcohol tijdens de zwangerschap (code = '105542008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Drugs gebruik
Drugs gebruik status heeft nooit drugs gebruikt (code = '228368007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Tabak gebruik
Soort tabak gebruik gebruiker van elektronische sigaret (code = '722499006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Tabak gebruik status rookt soms sigaretten tijdens de zwangerschap (code = '230059006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Waarneming gebruik
Start datum 1 jun 2019
Hoeveelheid 6 keer per dag inhaleren
Probleem zwangerschap Probleem1
Probleem naam meerlingzwangerschap (aandoening) (code = '16356006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 205 dagen
Toelichting mw.door verwijzen naar Sophia
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 205 dagen
Verrichting type bloedonderzoek (verrichting) (code = '396550006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 205 dagen
Verrichting type dieetmanagement (verrichting) (code = '410175003' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.3.4 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Verrichting onderzoek
Verrichting start datum T - 195 dagen
Maternale onderzoeksgegevens
Urine bloed en aanvullende onderzoeken
Psie
Laboratorium test bloedgroep ABO
Test code ABO group [Type] in Blood (code = '883-9' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag bloedgroep O (bevinding) (code = '58460004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus d RhD
Test code D Ag [Presence] in Blood (code = '1305-2' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh D Positief (code = '165747007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus c Rhc
Test code Kleine c Ag [aanwezigheid] in erytrocyten (code = '1159-3' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh c Positief (code = '733120009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test hb
Test code Hemoglobin [Moles/volume] in Venous blood (code = '93846-4' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag 7.3 g/dl

7.3.5 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Metingen
Bloeddruk BP-205D
Systolische bloeddruk 114
Diastolische bloeddruk 87
Bloeddruk datum tijd T - 205 dagen
Lichaamsgewicht Gew-205D
Gewicht waarde 63 kg
Gewicht datum tijd T - 205 dagen
Kleding Lichte kleding/ondergoed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')

7.4 Scenario Vrouw 2, Kaart 3 - data 2e lijn (meerling) (voor vrouw met BSN: )

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Vrouw2
Bloedonderzoek
Laboratorium test bloedgroep Zie Laboratorium test bloedgroep: ABO
Laboratorium test rhesus d Zie Laboratorium test rhesus d: RhD
Laboratorium test rhesus c Zie Laboratorium test rhesus c: Rhc

7.4.1 Administratief

Administratief
Gegevenselement Waarde
Patient Vrouw2
Naamgegevens
Voornamen Jamila
Initialen J
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kwee
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Geboortedatum 20 okt 1985
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Patient Kind2
Naamgegevens
Voornamen Jusef
Initialen J
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kwee
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Geboortedatum T - 5 dagen
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer 1
Patient Kind3
Naamgegevens
Voornamen Jamal
Initialen J
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Kwee
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Geboortedatum T - 5 dagen
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer 2
Zorgaanbieder ZA2
Zorgaanbieder identificatienummer 06020806 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Erasmus MC, Sophia kinderziekenhuis
Adresgegevens
Straat Dr. Molewaterplein
Huisnummer 60
Postcode 3015 GJ
Woonplaats ROTTERDAM
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Universitair Medisch Centrum (code = 'V5' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)')
Zorgverlener ZV2
Zorgverlener identificatienummer 98765432 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Roepnaam Eduard
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Egelinks
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Gras
Specialisme Gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: ZA2
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

7.4.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Zorg episode
Begin datum T - 193 dagen

7.4.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Casemanager
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV2
Zwangerschap
Pariteit 1
Graviditeit 1
Aterme datum items
Aterme datum T + 10 dagen
Bepalings methode Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): uit verwijzing verloskundigenpraktijk
Datum bepaling T - 205 dagen
Definitieve a terme datum observatie
Definitieve a terme datum tijd T - 126 dagen om 13:45 uur
Definitieve a terme waarde T + 2 dagen
Definitieve a terme methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal foetussen observatie AantalFoetussen
Aantal foetussen datum tijd T - 193 dagen
Aantal foetussen waarde 2
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Meerling zwangerschap observatie
Meerling zwangerschap datum tijd T - 193 dagen
Typering gemellizwangerschap waarde monochoriale diamniotische tweelingzwangerschap (aandoening) (code = '459168005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal foetussen observatie Zie Aantal foetussen observatie: AantalFoetussen
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal levende kinderen observatie
Aantal levende kinderen datum tijd T - 76 dagen
Aantal levende kinderen waarde 2
Observatie methode echografie van foetus (verrichting) (code = '241491007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Foliumzuurgebruik observatie
Foliumzuurgebruik datum tijd T - 193 dagen
Foliumzuurgebruik waarde intake van foliumzuur via voeding vanaf vastgestelde zwangerschap (bevinding) (code = '29771000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting op advies verloskundigenpraktijk gestart
Prenatale controle
Datum prenatale controle
Begin datum tijd T - 193 dagen
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV2
Leven voelen observatie
Leven voelen datum tijd T - 193 dagen om 13:40 uur
Leven voelen waarde foetale bewegingen aanwezig (bevinding) (code = '289431008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Observatie methode palpatie (verrichting) (code = '113011001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichaamsgewicht Zie Lichaamsgewicht: Gew-193D
Bloeddruk Zie Bloeddruk: BP-193D
Alcohol gebruik
Alcohol gebruik status drinkt geen alcohol tijdens de zwangerschap (code = '105542008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Drugs gebruik
Drugs gebruik status heeft nooit drugs gebruikt (code = '228368007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Tabak gebruik
Toelichting gestopt op advies verloskundige
Soort tabak gebruik gebruiker van elektronische sigaret (code = '722499006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Tabak gebruik status rookte vroeger (code = '8517006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Waarneming gebruik
Start datum 1 jun 2019
Stop datum T - 198 dagen
Uitwendig onderzoek
Foetale hartslag hartfrequentie
Hartfrequentie datum tijd T - 193 dagen
Hartfrequentie waarde 181 bpm
Hartslag meet methode Echo (code = '408808009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hartslag regelmatigheid regelmatig hartritme van foetus (bevinding) (code = '289443009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Interpretatie frequentie normale basishartfrequentie van foetus (bevinding) (code = '278084002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Foetale hartslag hartfrequentie
Hartfrequentie datum tijd T - 193 dagen
Hartfrequentie waarde 169
Hartslag meet methode Echo (code = '408808009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hartslag regelmatigheid regelmatig hartritme van foetus (bevinding) (code = '289443009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Interpretatie frequentie normale basishartfrequentie van foetus (bevinding) (code = '278084002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum prenatale controle
Begin datum tijd T - 76 dagen
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgverlener: ZV2
Bloeddruk Zie Bloeddruk: BP-76D
Probleem zwangerschap Probleem1
Probleem naam meerlingzwangerschap (aandoening) (code = '16356006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 193 dagen
Probleem zwangerschap Probleem2
Probleem type Klinische bevinding (code = '404684003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam small for gestational age (aandoening) (code = '267258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 76 dagen
Toelichting tweede kind blijft erg achter in ontwikkeling
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 193 dagen
Verrichting type bloedonderzoek (verrichting) (code = '396550006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting zwangerschap
Verrichting start datum T - 5 dagen
Verrichting type opname in ziekenhuis (verrichting) (code = '32485007' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.4.4 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 1
Uitdrijvingsfase
Patient Zie Patient: Kind2
Type partus observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen
Type partus waarde sectio caesarea (verrichting) (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal geboren kinderen observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen om 14:38 uur
Aantal geboren kinderen waarde 2
Werkelijke plaats baring type locatie observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen om 14:38 uur
Werkelijke plaats baring waarde geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting geplande sectio
Ziekenhuis baring
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: ZA2
Probleem kindspecifieke maternale problemen Probleem3
Probleem naam liggingsafwijking van foetus (bevinding) (code = '15028002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 5 dagen
Verrichting kindspecifieke maternale verrichtingen
Verrichting start datum T - 5 dagen om 14:03 uur
Verrichting eind datum T - 5 dagen om 14:52 uur
Indicatie
Probleem kindspecifieke maternale problemen Zie Probleem kindspecifieke maternale problemen: Probleem2
Verrichting type primaire sectio caesarea (verrichting) (code = '80771000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting kindspecifieke maternale verrichtingen
Verrichting start datum T - 5 dagen om 14:50 uur
Verrichting type vitamine K toediening aan neonaat (code = '698350008:370131001=133933007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitdrijvingsfase
Patient Zie Patient: Kind3
Type partus observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen
Type partus waarde sectio caesarea (verrichting) (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal geboren kinderen observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen om 14:38 uur
Aantal geboren kinderen waarde 2
Werkelijke plaats baring type locatie observatie
Observatie datum tijd T - 5 dagen om 14:38 uur
Werkelijke plaats baring waarde geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting geplande sectio
Ziekenhuis baring
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: ZA2
Verrichting kindspecifieke maternale verrichtingen
Verrichting start datum T - 5 dagen om 14:03 uur
Verrichting eind datum T - 5 dagen om 14:52 uur
Indicatie
Probleem kindspecifieke maternale problemen Zie Probleem kindspecifieke maternale problemen: Probleem2
Verrichting type primaire sectio caesarea (verrichting) (code = '80771000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting kindspecifieke maternale verrichtingen
Verrichting start datum T - 5 dagen om 14:52 uur
Verrichting type inflatie van long door intermitterende compressie van reservoirballon (code = '243140006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting kindspecifieke maternale verrichtingen
Verrichting start datum T - 5 dagen om 14:55 uur
Verrichting type vitamine K toediening aan neonaat (code = '698350008:370131001=133933007' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.4.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Kind2
Geboorteplaats
Adresgegevens
Postcode 3015CN
Woonplaats Rotterdam
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem 'GBA Tabel 34 Landentabel')
Adresgegevens tbv hielprik
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht lichaamsgewicht
Gewicht waarde 2605 gram
Gewicht datum tijd T - 5 dagen om 15:10 uur
Kleding Luier (code = 'DIAPER' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte
Lengte waarde 48
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 32.6 cm
Bevindingen
Algemene indruk
Apgar score1min
Apgar score totaal 7
Apgar score5min
Apgar score totaal 10
Apgar score10min
Apgar score totaal 10

7.4.6 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient Zie Patient: Kind3
Geboorteplaats
Adresgegevens
Postcode 3015CN
Woonplaats Rotterdam
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem 'GBA Tabel 34 Landentabel')
Adresgegevens tbv hielprik
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats STITSWERD
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht lichaamsgewicht
Gewicht waarde 2089 gram
Gewicht datum tijd T - 5 dagen om 15:05 uur
Kleding Zonder kleding. (code = 'UNDRESSED' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte
Lengte waarde 46
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 31.8 cm
Bevindingen
Algemene indruk
Apgar score1min
Apgar score totaal 5
Apgar score5min
Apgar score totaal 9
Apgar score10min
Apgar score totaal 10

7.4.7 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Verrichting onderzoek
Verrichting start datum T - 193 dagen
Maternale onderzoeksgegevens
Urine bloed en aanvullende onderzoeken
Psie
Laboratorium test bloedgroep ABO
Test code ABO group [Type] in Blood (code = '883-9' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag bloedgroep O (bevinding) (code = '58460004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus d RhD
Test code D Ag [Presence] in Blood (code = '1305-2' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh D Positief (code = '165747007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test rhesus c Rhc
Test code Kleine c Ag [aanwezigheid] in erytrocyten (code = '1159-3' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag Rh c Positief (code = '733120009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test hb
Test code Hemoglobin [Moles/volume] in Venous blood (code = '93846-4' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag 7.0 g/dl
Torch
Laboratorium test torch
Test code Toxoplasma gondii IgG Ab [Units/volume] in Serum (code = '8039-0' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag 9 k[arb'u]/l

7.4.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Verrichting onderzoek
Verrichting start datum T - 76 dagen
Maternale onderzoeksgegevens
Urine bloed en aanvullende onderzoeken
Laboratorium test hb
Test code Hemoglobin [Moles/volume] in Venous blood (code = '93846-4' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag 6.7 g/dl

7.4.9 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Verrichting onderzoek
Verrichting start datum T - 5 dagen
Maternale onderzoeksgegevens
Urine bloed en aanvullende onderzoeken
Laboratorium test hb
Test code Hemoglobin [Moles/volume] in Venous blood (code = '93846-4' in codeSystem 'LOINC')
Test uitslag 6.5 g/dl

7.4.10 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Metingen
Bloeddruk BP-193D
Systolische bloeddruk 123
Diastolische bloeddruk 81
Bloeddruk datum tijd T - 193 dagen
Lichaamsgewicht Gew-193D
Gewicht waarde 65 kg
Gewicht datum tijd T - 193 dagen
Metingen
Bloeddruk BP-76D
Systolische bloeddruk 108
Diastolische bloeddruk 79
Bloeddruk datum tijd T - 76 dagen
Metingen
Bloeddruk BP-5D
Systolische bloeddruk 91
Diastolische bloeddruk 57
Bloeddruk datum tijd T - 5 dagen

7.5 Scenario Vrouw 3, geen zwangerschapskaart beschikbaar (voor vrouw met BSN: )

7.5.1 Administratief

Administratief
Gegevenselement Waarde
Patient Vrouw3
Naamgegevens
Voornamen Julia
Initialen J
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Laarhoven
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Identificatienummer 999900754 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 22 okt 1985
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer (in identificerend systeem: AGB-Z)