Medicatieproces - kwalificatie - Medicatiegegevens raadplegend systeem - Verstrekkingsverzoek

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • Medicatiegegevens raadplegend systeem - verstrekkingsverzoek

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in 'Adendda - Raadplegen Verstrekkingsverzoek'
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen medicatiegegevens’ bericht met filtercriteria ‘Type = verstrekkingsverzoek ’, voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens. Sommige scenario’s geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatiegegevens’ bericht. De gegevens in dit bericht vindt u in 'Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek'
 3. Ontvang en verwerk de verstrekkingsverzoeken in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit verstrekkingsverzoek, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingsverzoek.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat het verstrekkingsverzoek juist getoond worden aan de eindgebruiker. De inhoud van het verstrekkingsverzoek is gespecificeerd in 'Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek'

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

Basis: raadplegen, tonen, filtercriteria (scenario 1)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingsverzoeken op basis van verschillende filtermogelijkheden kan raadplegen (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte parameters.

Aantonen dat het systeem de ontvangen informatie juist toont (alle scenario's)

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen verstrekkingsverzoek is opgenomen (scenario 1.7)

Het systeem ontvangt en toont het (gebrek aan)resultaat.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle verstrekkingsverzoeken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
1.2 * Specifieke verstrekkingsverzoeken met hun identificaties als filter.
1.3 * verstrekkingsverzoeken met een filter op meerdere product codes
1.4 * Een specifieke verstrekkingsverzoek met één identificatie als filter
1.5 * Verstrekkingsverzoeken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter.
1.6 * Verstrekkingsverzoeken met een filter op één product code
1.7 Een patiënt zonder verstrekkingsverzoeken.
* Optionele scenario’s filtercriteria: Bij de scenario's voor filtercriteria zijn diverse scenario's aangemerkt als optioneel. Deze als optioneel aangemerkte filtercriteria zijn veelal van toepassing bij zorgverlener-zorgverlener communicatie en hebben minder toegevoegde waarde bij zorgverlener-PGO communicatie. Een PGO mag deze filtercriteria inbouwen (mochten ze toegevoegde waarde zien voor hun gebruikers om deze filter-functionaliteit te bieden), maar is niet verplicht dit te doen.

Medicamenteuze behandeling (scenario 2)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een antwoord met daarin meer dan één verstrekkingsverzoek -ieder in een eigen medicamenteuze behandeling (al getest in scenario 1.1).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende verstrekkingsverzoeken in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen (scenario 2.1). Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de

eindgebruiker.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
2.1 Patiënt met een medicamenteuze behandeling met 2 of meer verstrekkingsverzoeken: een gewijzigde medicamenteuze behandeling

Magistraal (scenario 4)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een verstrekkingsverzoek met een ‘magistraal’ geneesmiddel (bereid geneesmiddel met ingrediënten) juist toont. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario's

Scenario Beschrijving
4.1 Verstrekkingsverzoek met een magistraal geneesmiddel.

Specifieke inhoud (scenario 5)

Dit hoofdstuk toetst gegevens die in de vorige scenario’s nog niet (expliciet) aan bod zijn geweest.

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem alle concepten uit verstrekkingsverzoek correct toont. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
5.1 Verstrekkingsverzoek met:
 • Toelichting
Verstrekkingsverzoek met:

Verstrekkingsverzoek met:

 • Relatie naar medicatieafspraak
 • Afleverlocatie
 • Aanvullende wensen

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7
2.1 26 september 2019 Optionele filterscenario’s en kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving
2.2 4 maart 2021 Toevoegen scenarionummers in titel