Medicatieproces 9.0.7 - Pre-kwalificatie testgegevens - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (VV)- MP-MGB

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij het testen voor de systeemrol:

 • MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) verstrekkingsverzoek.
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

1.1 Adviezen voor pre-kwalificatie test

Een leverancier kan gebruik maken van de pre-kwalificatie test, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De pre-kwalificatie test documentatie bevat de gegevens die de leverancier zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden.
 5. Deze pre-kwalificatie test toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Aanvullende adviezen

Een leverancier kan starten met deze test indien:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak ** óf
 • Leverancier test gelijktijdig voor de systeemrol MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak **


Een leverancier hoeft niet alle scenariosets te testen indien:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol VOorschrift Sturend systeem (MP-VOS) **

**binnen dezelfde berichten technologie (HL7v3 of FHIR)

Uit te voeren scenariosets:
* Scenarioset 0
* Scenarioset 8

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van alle bouwstenen verstrekkingsverzoek in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De simulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
 3. Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht.
 4. HIER TEKST VAN ART DECOR/ TOUCHSTONE STAPPEN OM TE KUNNEN TESTEN (GROENE BOLLETJES ETC)?

3 Op te leveren materialen

Niet van toepassing voor het testen.

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor verstrekkingsverzoek.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.

4.6 Datum T

T is een datum die we tijdens de pre-kwalificatie test nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 0: filtercriteria

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkignsverzoeken op basis van verschillende filterqueries kan opleveren (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen verstrekkingsverzoek is opgenomen

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

5.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

5.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


6 Scenarioset 1: verstrekkingsverzoek basale inhoud - extra VV

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingsverzoeken met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat er meerdere VVs behorende bij één MA beschikbaar gesteld kunnen worden

Het systeem gaat correct om met meerdere VVs.

6.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

6.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


7 Scenarioset 2: verstrekkingsverzoek basale inhoud - andere elementen

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingsverzoeken met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van het verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met toelichting, aanvullende wensen.

7.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

7.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


8 Scenarioset 3

Niet van toepassing.

9 Scenarioset 4

Niet van toepassing.

10 Scenarioset 5

Niet van toepassing.

11 Scenarioset 6

Niet van toepassing.

12 Scenarioset 7: verstrekkingsverzoeken met magistraal/eigen artikel

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken met magistralen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

12.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

12.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


13 Scenarioset 8: andermans verstrekkingsverzoek

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er geen verstrekkingsverzoeken van een ander opgeleverd worden Het systeem levert geen andermans verstrekkingsverzoeken op.

13.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

13.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


14 Scenarioset 9: verstrekkingsverzoek - overige elementen

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.

14.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

 als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden

14.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


15 Scenarioset 10: verstrekkingsverzoek o.b.v. HPK of ZI-nr

15.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken op andere geneesmiddelniveaus Het systeem kan verstrekkingsverzoeken op HPK of ZI-nr niveau opleveren.

15.2 Scenario’s

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

15.3 Inhoudelijke gegevens

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum

mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum mp:V9.0.7 testgegevens medicatiegegevens VV addendum


16 Documenthistorie

Datum Omschrijving
DRAFT

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': medicatiegegevens VV addendum.