eOverdracht 4.0-rc.20 - kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard eOverdracht kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. De leverancier kan kwalificeren voor de volgende systeemrollen:

 • Overdrachtsbericht sturend systeem
 • Overdrachtsbericht ontvangend systeem
 • Aanmeldbericht sturend systeem
 • Aanmeldbericht ontvangend systeem

Binnen de systeemrollen Overdrachtsbericht sturend systeem en Overdrachtsbericht ontvangend systeem is het mogelijk apart te kwalificeren voor de verschillende varianten van het overdrachtsbericht:

 • Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdrachtsbericht beperkt tot de 14 zibs die ook zijn opgenomen in de BgZ
 • Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar.

Bij de kwalificatie beoordeelt Nictiz

 • Bij een sturend systeem: de inhoud van de berichten en de overeenkomstige registratie ervan in het zorginformatiesysteem
 • Bij een ontvangend systeem: de beschikbaarheid van de ontvangen gegevens in zorginformatiesysteem

Object van de kwalificatie is een specifieke versie van het zorginformatiesysteem (of een combinatie van zorginformatiesystemen) tegen een specifieke versie van de informatiestandaard. In het geval van tussenkomst van een broker bij de eOverdracht beoordeelt Nictiz de berichten die door de broker worden samengesteld, in combinatie met de registratie c.q. de beschikbaarheid van de gegevens in de zorginformatiesystemen, eventueel aangevuld met die in het systeem van de broker.

Voor meer informatie, stuur een mail naar het kwalificatiecentrum.

2 Kwalificatieproces

Voor kwalificatie voor eOverdracht 4.0 doorlopen Nictiz en de leverancier de volgende stappen:

 • Na aanmelding voor kwalificatie door de leverancier nodigt Nictiz de leverancier uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek geeft Nictiz uitleg over het proces en de procedures rond communicatie over het proces.
 • Nictiz zet een BITS-project op voor deze kwalificatie. De leverancier en Nictiz registreren bevindingen en vragen met betrekking tot de kwalificatie in dit project. Zowel Nictiz als de leverancier kunnen tickets openen.
 • De leverancier vult het CCG-formulier (ConformiteitsCheck Gegevensdienst) in voor de transactie van eOverdracht waarvoor zij willen kwalificeren. Het CCG-formulier is een lijst van alle concepten (uit de zibs) die in de eOverdracht transactie zijn opgenomen. De leverancier geeft voor elk concept aan of dit kan worden gevuld vanuit de bronsyste(e)m(en). De leverancier hecht het CCG-formulier aan het daarvoor bestemde ticket in het BITS project, dit wordt door Nictiz aangemaakt.
 • Nictiz en de leverancier bespreken het CCG-formulier.
 • Nictiz beoordeelt de ernst van de afwijkingen en koppelt de conclusies terug in het CCG-formulier. Voor afwijkingen waarvoor Nictiz een toelichting nodig of waarvoor aanvullende afspraken moeten worden gemaakt opent Nictiz een specifiek ticket, dat ook in het CCG formulier terug te vinden is middels een link.
 • De leverancier deelt via de BITS omgeving de links naar de testresultaten in Touchstone met Nictiz.
 • De leverancier start na succesvolle afronding van de testfase met de kwalificatiefase.
 • De leverancier deelt de op te leveren producten (schermafdrukken en links naar de kwalificatieresultaten in Touchstone) met Nictiz. Hiervoor worden aparte tickets aangemaakt door Nictiz voor de aanlevering van de betreffende materialen.
 • Nictiz beoordeelt de opgeleverde kwalificatieproducten en maakt BITS tickets aan voor eventuele bevindingen. Een bevinding kan ook een vereiste toelichting van de leverancier zijn.
 • Bij positief resultaat vermeldt Nictiz de kwalificatie in het overzicht kwalificatie-resultaten en ontvangt de leverancier een oorkonde.
 • Bij negatief resultaat worden afspraken gemaakt over de oplossing van de bevindingen en een herkwalificatie gepland. In sommige gevallen kan Nictiz besluiten tot een conditionele kwalificatie, waarbij afspraken worden gemaakt over de termijnen waarop de bevindingen worden opgelost door de leverancier.

Voor de test- en kwalificatiefases zijn aparte scripts aanwezig in de simulatieomgeving (zie Aansluiten op Touchstone). De test- en kwalificatiescripts zijn functioneel beschreven in eOverdracht testscripts en eOverdracht kwalificatiescripts. De testscripts bevatten een uitgebreidere set voorbeeldberichten (scenario’s) dan de kwalificatiescripts.

3 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard eOverdracht.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in eOverdracht kwalificatiescripts.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 7. De leverancier die wil kwalificeren heeft de door Nictiz beschikbaar gestelde testscripts doorlopen gebruikmakend van de Touchstone-simulator en kan daarvan de resultaten overleggen.

4 Aansluiten op Touchstone

Nictiz stelt het testsysteem Touchstone beschikbaar voor het kwalificeren van systeemrollen. Dit platform kan al tijdens de test- en ontwikkelfase gebruikt worden, hiervoor zijn testscripts beschikbaar. Informatie over het aansluiten op Touchstone vind je in de Handleiding Touchstone.

4.1 Kwalificatiescripts

Om te kwalificeren voor één van de systeemrollen voor het uitwisselen van het overdrachtsbericht in combinatie met een specifieke variant van het overdrachtsbericht moet de leverancier het kwalificatiescript voor die combinatie doorlopen.
De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn beschikbaar:

De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn in ontwikkeling:

 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar

Om te kwalificeren voor één van de systeemrollen voor het uitwisselen van het aanmeldbericht moet de leverancier het kwalificatiescript voor die systeemrol doorlopen. De volgende kwalificatiescripts voor het aanmeldbericht zijn in ontwikkeling:

 • Aanmeldbericht sturend systeem
 • Aanmeldbericht ontvangend systeem