Functioneel Ontwerp BgZ 2.2.2 (op basis van zibs release 2017)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Icoon Nictiz Cirkel Informatie Grafiet.svg

Deze versie van de informatiestandaard is per 1-7-2022 uitgefaseerd. Zie de MedMij-overzichtspagina voor de actuele versies van de MedMij-informatiestandaarden.

This version of this information standard has been deprecated as of 1-7-2022. Consult the MedMij overview page for the current versions of MedMij information standards.Patient Summary (BgZ)
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de Basisgegevensset Zorg binnen MedMij.

De Basisgegevensset Zorg, ofwel BgZ, is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg en is in Nederland door 'Registratie aan de Bron' gedefinieerd. Deze set aan patiëntgegevens wordt door alle zorgverleners hetzelfde vastgelegd. Hierdoor wordt uitwisseling van deze gegevens mogelijk gemaakt. De BgZ is gespiegeld aan de Europese Patient Summary.

De bekende use cases voor het uitwisselen van de BgZ zijn gericht op uitwisseling tussen zorgverleners voor spoedeisende hulp of ongeplande zorg. Tot op heden is uitwisseling vanuit het perspectief van de patiënt niet beschreven. Het doel van deze pagina is om de uitwisseling van de BgZ met de patiënt toe te voegen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

1.4.2 Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen BgZ' en 'Beschikbaarstellen BgZ' is te vinden in Toelichting Kwalificatie BgZ.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Raadplegen Basisgegevensset Zorg in persoonlijke gezondheidsomgeving

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in gegevens uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Basisgegevensset Zorg in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de BgZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

  • informatie,
  • bedrijfsrollen (actoren),
  • proces,
  • systemen,
  • systeemrollen,
  • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De BgZ op basis van zibs release 2017 bestaat uit een selectie van 28 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van patiëntgegevens die minimaal nodig is om patiënten continuïteit van zorg te kunnen bieden.

Deze use case gebruikt de structuur van 18 secties die is aangebracht in BgZ 2017. Hierin zijn de onderdelen gegroepeerd waaruit de BgZ is opgebouwd. Deze secties komen sterk overeen met de secties van CCR/CCD en maken het o.a. mogelijk om in de technische implementatie (bv FHIR) structuur aan te brengen. In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

Voor het gebruik van codestelsel geldt de algemene richtlijn.

2.1.4.1 Raadplegen BgZ

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de BgZ. Bij het raadplegen van de BgZ wordt om alle gegevens behorende bij de patiënt gevraagd.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen BgZ

Informatie-elementen in de BgZ staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen. Bij het beschikbaarstellen van de BgZ worden alle beschikbare gegevens behorende bij de patiënt beschikbaargesteld.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt (PGO) Wil de eigen BgZ raadplegen
Zorgaanbieder (XIS) Stelt de BgZ beschikbaar

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen BgZ

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Thomas van Beek

De 'patient journey' van Thomas van Beek beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar BgZ.

Voor zijn afstuderen verhuist Thomas 9 maanden naar Groningen. Hij gaat daar bij een heel leuk bedrijf stagelopen. Om het voor hem makkelijk te maken en omdat hij een arts dicht in de buurt wil hebben, schrijft hij zich in bij het ziekenhuis in Groningen. Hiervoor moet het ziekenhuis in Amsterdam alle gegevens van Thomas overdragen aan het ziekenhuis in Groningen. Zo weet de nieuwe arts van Thomas precies wat het verloop van de diabetes is. Thomas is zelf eigenlijk wel nieuwsgierig naar zijn medische gegevens die verstuurd worden. In zijn PGO vindt hij de belangrijkste gegevens die over hem bekend zijn.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

  • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de BgZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de BgZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De BgZ, of een gedeelte van de BgZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder (XIS) wil deze beschikbaarstellen.

Soms zijn er valide redenen om de BgZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de BgZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
Stap Omschrijving
01 Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de BgZ van de patiënt.
02 Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de BgZ beschikbaar voor de patiënt.
03 De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) om de BgZ in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan de Basisgegevensset Zorg inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel patiënt als zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

  • PGO (patiënt)
  • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de BgZ van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO BGZRaadplegend MM-2.2.2-BZR-FHIR Raadplegen BgZ bij zorgaanbieder
XIS BGZBeschikbaarstellend MM-2.2.2-BZB-FHIR Beschikbaarstellen BgZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
BgZ (PULL) Raadplegen BgZ MM-2.2.2-BZR-FHIR PGO Patiënt BgZ in FHIR
Beschikbaarstellen BgZ MM-2.2.2-BZB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien BgZ

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Basisgegevensset Zorg - 12-08-2019 Alles over de BgZ Registratie aan de bron (RadB)
- BgZ - specificatie gebaseerd op zibs release 2017 1.1 19-04-2018 BgZ - specificatie gebaseerd op zibs release 2017 Registratie aan de bron (RadB)
Albert-Jan Spruyt & Jan A. Hazelzet Alles wat je wilt (moet) weten over CCR/CCD 1.0 13-09-2012 Alles wat je wilt (moet) weten over CCR/CCD Nictiz

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 - Juni 2022 2.2.2 MM-3099 De standaarden binnen MedMij-publicatie 2019.01 zijn, op Medicatieproces 9.0.7 na, uitgefaseerd. Dit wordt vermeld op de relevante pagina's. Kwalificatiematerialen voor deze standaarden zijn gearchiveerd.
2019.01 - Maart 2022 2.2.0 MM-2983 Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
2019.01 - April 2021 2.1.19 MM-1959 The slicing logic of the category element in the zib-AdvanceDirective profile has been fixed to allow for correct use within the validator.
2019.01 - Mei 2020 2.1.14 MM-1094 Removed the retired 'zib-Appointment' profile in favor of 'eAfspraak-Appointment' in the BgZ CapabilityStatements. Added documentation about the use of the eAfspraak Appointment profile in combination with HCIM PlannedCareActivityForTransfer to the BgZ FHIR IG. Polished some HCIM terminology in the BgZ FHIR IG.
2019.01 - April 2020 2.1.13 MM-1025 Corrected the slicing logic at the discriminator path in the zib-Procedure profile.
MM-1003 In extensions zib-Payer-BankInformation and zib-TreatmentDirective-Verification, add the (required) .url element, and remove this url from the calling profile zib-Payer.
MM-939 The report element in the zib-Procedure profile used a non-existing canonical as a reference to the zib-TextResult profile. This has been fixed.
2019.01 - Maart 2020 2.1.10 MM-997 The consent-additionalSources extension for the zib-TreatmentDirective profile had a context restriction on Consent.source[x], while it actually was applied on Consent directly. This fix removes that restriction.
MM-953 Added documentation to conceptmap-ProbleemStatusCodelijst-To-Condition-Clinical-Status-Codes explaining what the relationship is between codes with equivalence type "specializes".
MM-926 In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
MM-657 Removed datatype Reference(EpisodeOfCare) and Reference(Encounter) in the .context element of the profiles zib-AlcoholUse, zib-DrugUse and zib-TobaccoUse.
2019.01 - Februari 2020 2.1.9 MM-901 The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
MM-900 The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
MM-852 In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
MM-440 Improvements have been made to the BgZ FHIR IG for the readability and findability of information. It concerns textual and style changes that have no impact on backwards compatibility of the standard.
MM-414 Ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn er in het functioneel ontwerp van BgZ verbeteringen doorgevoerd. Het betreft tekstuele-/stijlwijzigingen die geen impact hebben op backwards-compatibility van de standaard.
2019.01 - Januari 2020 2.1.8 MM-492 Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
MM-467 Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
2019.01 - November 2.1.7 MM-806 Fixed MM430: adjusted incorrect FHIRPath constraints, moved extension to Consent.extension and moved mappings in extension from extension.value[x].reference to extension.value[x] in zib-TreatmentDirective profile.
2.1.6 MM-729 The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
MM-430 The TreatmentDirective profile allowed at most 1 reference to an AdvanceDirective resource, because of restrictions in the FHIR base. There is now an extension inside the source element to allow referencing additional AdvanceDirective resources.
2019.01 - Oktober 2.1.5 MM-597 The example for NASAAL was missing urn:oid: preceding the OID value in system.
MM-594 Updated date time example in profile to include timezone as required by the FHIR specification.
2019.01 - September 2.1.4 MM-436 Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
MM-425 URL naar BGZ specificatie op FO en TO verwees naar versie 1.0, dit is aangepast naar de huidige en laatste versie 1.1.
MM-422 Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
MM-359 Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.
MM-358 Tekstcorrectie op de kwalificatie pagina ToelichtingKwalificatieBgZ.
2019.01 2.1.3 MM-348 Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
MM-346 Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting.
MM-307 Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
MM-294 Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
MM-258 HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
MM-248 Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
2.1.2 MM-219 MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
2.1.1 MM-210 MedMij BgZ is nog gebaseerd op 1.0 i.p.v. 1.1
MM-206 Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
2.1.0 MM-174 Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
MM-161 CBV codes in ProcedureRequest.
MM-145 ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
MM-144 Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
MM-143 Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
MM-142 Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
MM-141 Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
MM-134 MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
MM-127 TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
MM-125 Inconsistentie wiki vs simplifier.
MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
MM-115 Solved inconsistency in the List of StructureDefinitions. Also we will no longer check PlannedCareActivityForTransfer for MedicationAdministration in section 17 Zorgplan, because we found it was unimplementable as-is. Presumed solution will come from a future HCIM release.
MM-100 Mapping CBV naar SNOMED codes.
MM-99 Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
MM-98 InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
MM-94 Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
MM-50 Contact ondersteunt geen klinische contacten.
MM-42 medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
MM-41 voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
2018.06 2.0.1 MM-174 Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
MM-128 CanceledIndicator possible values.
MM-66 Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
MM-55 Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
MM-54 Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
MM-23 Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.