Basisgegevens GGZ 2.0.27- kwalificatie MedMij - Basisgegevens GGZ Raadplegen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Doelgroep

De PGO leverancier die zich wil kwalificeren op de systeemrol "Raadplegen Basisgegevens GGZ" binnen het MedMij afsprakenstelsel.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.


Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Binnen het VIPP GZZ programma zijn een drietal modules opgenomen. De Basisgegevens GGZ is bedoeld voor de module "Patiënt & Informatie", naast de modules "Patiënt & Medicatie" (o.b.v. Medicatieproces 9.0) en "Patiënt & eHealth".
 2. De Basisgegevens GGZ is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 3. In de praktijk stelt het XIS de volledige Basisgegevens GGZ beschikbaar voor zover aanwezig. Bij de kwalificatie van de systeemrol Raadplegen Basisgegevens GGZ wordt getoetst of de complete Basisgegevens GGZ wordt verwerkt (dat wil zeggen gestructureerd opgeslagen in de PGO database) en getoond. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).
 4. Per zib zijn Basisgegevens GGZ FHIR resources en gespecificeerde FHIR zoekopdrachten beschikbaar.
 5. Een PGO raadpleegt altijd de gehele Basisgegevens GGZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 6. Voor de Basisgegevens GGZ raadpleging verstuurt de PGO alle Basisgegevens GGZ zoekopdrachten als losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 7. Het is voor kwalificatie van belang dat de PGO foutmeldingen verwerkt. Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een Basisgegevens GGZ sectie of specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS.
 8. De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met het zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 9. Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) geraadpleegd wordt.
 10. De Basisgegevens GGZ secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de Inhoudelijke gegevens scenario's, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 11. In Inhoudelijke gegevens scenario's op deze wiki-pagina kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.
 12. Bij Basisgegevens GGZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen Basisgegevens GGZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 13. Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de Basisgegevens GGZ Zorg willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen Basisgegevens GGZ’.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).

Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.

 1. De berichten worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen kwalificatie systeemrol Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. De PGO stuurt een bevraging richting de kwalificatiesimulator voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de Basisgegevens GGZ beschikbaarstellen. De gegevens komen overeen met de gegevens in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 3. Ontvang en verwerk de Basisgegevens GGZ in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de Basisgegevens GGZ toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1.1 Basisgegevens GGZ van persoon 1, bij XIS 1 Aantonen dat ontvangen Basisgegevens GGZ gestructureerd verwerkt en vervolgens getoond worden Het systeem ontvangt, verwerkt (gestructureerd opslaan) en toont de Basisgegevens GGZ uit het retourbericht Scenario 1.1
1.2 Basisgegevens GGZ van persoon 2, bij XIS 1 (geen zorginhoudelijke gegevens) Aantonen dat het systeem kan verwerken en tonen dat er geen zorginhoudelijke gegevens bekend zijn in het geraadpleegde XIS Het systeem toont dat het beschikbaarstellende systeem kenbaar maakt dat er geen zorginhoudelijke gegevens aanwezig zijn Scenario 1.2
1.3 Basisgegevens GGZ van persoon 1, herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1. Het systeem toont bron, datum en tijdstip van raadpleging element Scenario 1.3

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

5.3 Structuur Basisgegevens GGZ

Bij de Basisgegevens GGZ kwalificatie wordt de structuur gebruikt die is aangebracht in Basisgegevens GGZ. Deze structuur groepeert de 23 zorginformatiebouwstenen (zibs), waaruit de Basisgegevens GGZ is opgebouwd, in 10 secties. Een PGO dient de gehele Basisgegevens GGZ te kunnen raadplegen, verwerken en tonen aan de gebruiker. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).

5.4 Vervallen zib

Met de invoering van de wet verplichte ggz (Wvggz) die per 1 januari 2020 is ingegaan, is de zib vrijheidsbeperkende maatregelen (versie 2017) achterhaald. Om deze reden wordt er vanaf nu niet meer gecontroleerd op deze zib tijdens kwalificatie van de BgGGZ en is het niet meer de bedoeling deze uit te wisselen.

6 Inhoudelijke gegevens

De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaar gesteld worden per testpersoon, zijn te vinden op de pagina Kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensGGZ

6.1 Scenario 1.1

Persoon 1
Achternaam XXX_Bals
Voornaam Adam
Voorletter(s) A
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000001

6.2 Scenario 1.2

Persoon 2
Achternaam XXX_Walsen
Voornaam Agnes
Voorletter(s) A
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999 XX, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000003

6.3 Scenario 1.3

In scenario 1.3 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.

7 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS