Functioneel Ontwerp AllergieIntolerantie 3.0.33

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar medmij.nl
Medicatie Proces
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit functioneel ontwerp beschrijft het verzamelen van allergie- en intolerantiegegevens door een patiënt. Tevens beschrijft dit functioneel ontwerp hoe deze allergie- en intolerantiegegevens ingezien kunnen worden door middel van een PGO. Daarnaast betreft deze inleiding een specifieke aanvulling op de overkoepelende inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Voor uitwisseling van allergie- en intolerantiegegevens worden de volgende zibs gebruikt:

 • Patiënt;
 • Zorgaanbieder;
 • Zorgverlener;
 • Contactpersoon;
 • AllergieIntolerantie[1].

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: AllergieIntolerantie versie 3.0.33 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Raadplegen allergie- en intolerantiegegevens door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de geregistreerde allergieën en intoleranties die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Allergie- en intolerantiegegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het electronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de allergie- en intolerantiegegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • Informatie;
 • Bedrijfsrollen (actoren);
 • Proces;
 • Systemen;
 • Systeemrollen;
 • Transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuuronafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ART-DECOR.

2.1.4.1 Raadplegen AllergieIntolerantie-gegevens

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het raadplegen van allergie- en intolerantiegegevens. Bij het raadplegen van allergie- en intolerantiegegevens wordt om alle gegevens behorende bij de patiënt gevraagd.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie-gegevens

Informatie elementen in allergie- en intolerantiegegevens staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

Dit betreft de inhoud van de transactie opleveren van allergie- en intolerantiegegevens. Uitgangspunt voor de transactie zijn de concepten en kardinaliteiten van de zibs AllergieIntolerantie[1] en de bijbehorende Patiënt, Zorgverlener, Zorgaanbieder, Contactpersoon.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil zijn AllergieIntolerantie-gegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt AllergieIntolerantie-gegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen AllergieIntolerantie

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen AllergieIntolerantie-gegevens

Activiteitendiagram Raadplegen AllergieIntolerantie-gegevens

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situaties waarbij het raadplegen van een haar allergie- en intolerantiegegevens een rol speelt.

Doordat Roos de huisarts toestemming heeft gegeven om haar gegevens te delen kan informatie worden uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld iets in de medicatie wordt gewijzigd, dan ziet Roos dit in haar persoonlijke gezondheidsomgeving terug. Maar ook oudere opgeslagen informatie kan Roos raadplegen en opslaan in de PGO, zoals bijvoorbeeld haar bloeduitslagen en bekende allergieën.

Aangezien Roos alles netjes heeft bijgehouden in haar persoonlijke gezondheidsomgeving kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien en laten uploaden naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor heeft de internist een snel en accuraat overzicht van de huidige medicatie van Roos. Ook heeft de internist inzicht in de hoeveelheid insuline die ze extra heeft gespoten toen haar bloedsuikers te hoog waren de afgelopen week. Roos autoriseert het ziekenhuis ook om haar laboratoriumwaarden in te zien, zo kunnen ze zien welke bloedwaarden ze de afgelopen tijd had. De internist merkt op dat Roos lichte verhoging heeft, en na onderzoek concludeert hij dat ze een blaasontsteking heeft. De internist ziet in het medicatieoverzicht dat Roos allergisch is voor de antibiotica die meestal bij blaasontstekingen worden gebruikt, waarna hij een ander middel voorschrijft. Doordat Roos eerder de allergie- en intolerantiegegevens van haar bij haar huisarts heeft geraadpleegd was de internist op de hoogte van haar antibiotica-allergie.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt AllergieIntolerantie-gegevens van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de AllergieIntolerantie-gegevens tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De patiënt wil allergie- en intolerantiegegevens inzien en de zorgaanbieder stelt deze ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de AllergieIntolerantie-gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat de PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare AllergieIntolerantie-gegevens.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) stelt de AllergieIntolerantie-gegevens beschikbaar voor de persoon.
 • De persoon gebruikt de PGO om zijn AllergieIntolerantie-gegevens in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan zijn AllergieIntolerantie-gegevens inzien via de PGO.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de allergie- en intolerantiegegevens van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO AllergyIntolerantiegegevensRaadplegend MM-2.0.33-AIR-FHIR Raadplegen AllergieIntolerantie bij zorgaanbieder
XIS AllergyIntolerantiegegevensBeschikbaarstellend MM-2.0.33-AIB-FHIR Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
AllergieIntolerantie-gegevens (PULL) Raadplegen AllergieIntolerantie-gegevens MM-2.0.33-AIR-FHIR PGO Patiënt AllergieIntolerantie in FHIR
Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens MM-2.0.33-AIB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien AllergieIntolerantie-gegevens

Use case diagram inzien AllergieIntolerantie-gegevens

2.2 Use case 2: Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling door patiënt

Dit is een alternatief voor use case 1 dat zich beperkt tot het ontsluiten van medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens die afkomstig zijn uit de informatiestandaard Medicatieproces 6.12.

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens die over henzelf gaan. De medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens van ICA (Intolerantie, Contra-indicaties en Allergieën) versie 6.12 betreffen een HL7v3-messaging standaard. Deze use case gaat uit van conversie van deze HL7v3-gegevens naar FHIR-resources.

2.2.2 Domein

Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) - met behulp van een vertaling naar FHIR - naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): we noemen dit medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ICA 6.12 en de bijbehorende vertaling naar het CIO-datamodel (Contra-indicaties en overgevoeligheden). De medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens in ICA-6.12 zijn vertaald naar het CIO-datamodel voor het onderdeel AllergieIntolerantie. Eventuele negatieve (ontkennende) overgevoeligheden maken hier géén onderdeel van uit. Deze mogen ook officieel niet uitgewisseld worden volgens 6.12, maar als dit tóch gebeurt, worden deze uitgefilterd via de mapping.

2.2.4.1 Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het raadplegen van medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling. Bij het raadplegen van medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling wordt om alle gegevens behorende bij de patiënt gevraagd.

2.2.4.2 Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Informatie elementen in medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

Dit betreft de inhoud van de transactie met medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling. Uitgangspunt voor de transactie zijn de concepten en kardinaliteiten van de zibs AllergieIntolerantie[1] en de bijbehorende Patiënt, Zorgverlener, Zorgaanbieder, Contactpersoon. Afwijkingen hiervan zijn gedocumenteerd in CIO-5.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling beschikbaar

Bedrijfsrollen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Activiteitendiagram Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling een rol speelt.

De internist merkt op dat Roos lichte verhoging heeft, en na onderzoek concludeert hij dat ze een blaasontsteking heeft. Roos toont de internist het medicatieoverzicht in de PGO en hij ziet dat zij allergisch is voor de antibiotica die meestal bij blaasontstekingen wordt gebruikt, waarna hij een ander middel voorschrijft. Doordat Roos eerder haar medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens bij de apotheek heeft geraadpleegd was de internist op de hoogte van haar antibiotica allergie.

2.2.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
 • Een PGO heeft de mogelijkheid om deze medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevens op te vragen en dit te presenteren.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van allergie- en intolerantiegegevensvertaling tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil allergie- en intolerantiegegevensvertaling inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.2.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling in te zien.
2.2.6.2.3 Post conditie

De patiënt kan medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO AllergieIntolerantieVertalingRaadplegend MM-2.A.14-AIR-FHIR Raadplegen AllergieIntolerantieVertaling bij zorgaanbieder
XIS AllergieIntolerantieVertalingBeschikbaarstellend MM-2.A.14-AIB-FHIR Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling (PULL) Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling MM-2.A.14-AIR-FHIR PGO Patiënt Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling in FHIR
Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling MM-2.A.14-AIB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - November 2023 3.0.33 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5026 In ConceptMap AllergieStatusCodelijst-to-allergy-status is het onjuiste target-codesysteem gecorrigeerd.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
MM-4743 Het kwalificatiescript van AllergieIntolerantie is aangepast door BasisElementen.DatumTijd overal weg te halen.
2020.01 - Augustus 2023 3.0.32 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
2020.01 - Juni 2023 3.0.31 MM-4791 In de ConceptMap van AllergieCategorie is '419199007 subsumes biologic' vervangen door '419199007 specializes biologic'.
MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
2020.01 - Mei 2023 3.0.30 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - April 2023 3.0.29 MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
2020.01 - Maart 2023 3.0.28 MM-4704 Er is een melding geplaatst op het functioneel ontwerp en in het FHIR-profiel dat de teruggetrokken SNOMED-refset gekoppeld aan AllergieIntolerantie.Reactie.SpecifiekeStof hersteld is, met de inhoud van de vervangede refset.
MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
2020.01 - Februari 2023 3.0.27 MM-3740 Verouderde SNOMED-codes en -displaywaardes in het kwalificatiescript en de fixtures voor Beschikbaarstellen/Raadplegen AllergieIntoleranties zijn geüpdatet.
2020.01 - Januari 2023 3.0.26 MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
2020.01 - December 2022 3.0.25 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
2020.01 - November 2022 3.0.24 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
2020.01 - Oktober 2022 3.0.23 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
2020.01 - September 2022 3.0.22 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
2020.01 - Augustus 2022 3.0.21 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3162 Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
2020.01 - Juli 2022 3.0.20 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
MM-3136 Het technisch kwalificatiemateriaal voor AllergieIntolerantie komt weer overeen met het kwalificatiescript.
2020.01 - Juni 2022 3.0.19 MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 3.0.18 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
2020.01 - April 2022 3.0.17 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3034 Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 3.0.16 MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
2020.01 - Februari 2022 3.0.15 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 3.0.14 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2711 De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - September 2021 3.0.9 MM-2383 The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on .verificationStatus and verificationStatus.extension have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
MM-2339 Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
2020.01 - Mei 2021 3.0.8 MM-2079 De hyperlink naar het aanleverformaat in het functionele kwalificatiemateriaal van AllergieIntolerantie 2020.01verwees ten onrechte naar de versie voor 2019.01, dit is aangepast naar de versie voor 2020.01.
MM-2062 The ConceptMap ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity contained wrong 'source' codes. This has been edited to the correct ones.
2020.01 - April 2021 3.0.7 MM-1901 MedicationProcess and AllergyIntolerance testscript fixtures are based now based on the most recent filename and Resource.id convention, as described in MM-1752.
2020.01 - Februari 2021 3.0.5 MM-1797 Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw) en (2) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw).
MM-1731 Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.
MM-1571 In the nl-core-contactpoint instances of the AllergyIntolerance qualification materials, the old extension code-specification was still used instead of the zib-ContactInformation-TelecomType extension. This has been corrected in all Practitioner, Patient en Organization resource.
2020.01 - Oktober 2020 3.0.1 MM-1390 The mapping comment for BasicElements::DateTime was incorrectly named 'StartDateTime', this has been corrected to 'DateTime'.
2020.01 - Zomerrelease 2020 3.0.0 MM-733 Scenario's voor AllergieIntolerantie in ART-DECOR ontwikkeld, zodat deze in lijn zijn met de zib. Dit geeft meer duiding.
MM-722 De leesbaarheid van het Functioneel Ontwerp van AllergieIntolerantie verbeterd op basis van de zib. Tevens verwijzingen naar de dataset en de scenario's opgenomen.
MM-717 De kwalificatiescripts uitgebreid met meer data, datum T geïmplementeerd en dit ontsloten via ADA. Dit komt de kwaliteit en de leesbaarheid van het kwalificatiemateriaal ten goede.
MM-616 The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
MM-614 The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.


 1. 1,0 1,1 1,2 De waardenlijst SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst bevat een referentie naar SNOMED-refset ^42931000146101. Deze is uitgefaseerd en vervangen door refset ^98061000146100. Uit oogpunt van compatibiliteit is de aanvankelijke refset opnieuw geactiveerd en gevuld met de data uit de nieuwe refset.