Functioneel Ontwerp Basisgegevens GGZ 2.0.38

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


GGZ
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Basisgegevens GGZ op basis van een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Binnen het VIPP GZZ programma zijn een drietal modules opgenomen:

 • Module "Patiënt & Informatie": de Basisgegevens GGZ is bedoeld voor deze module.
 • Module "Patiënt & Medicatie": hiervoor wordt verwezen naar het functioneel ontwerp voor Medicatieproces 9.0.
 • Module "Patiënt & eHealth".

Voor de module "Patiënt & Informatie" is een lijst van verplichte zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld die geschikt zijn verklaard voor de GGZ sector, de Basisgegevens GGZ. Deze lijst omvat momenteel alleen de reeds beschikbare zibs (publicatie 2017) met minimale inhoud en structuur als opmaat naar een volwaardige GGZ informatiestandaard (in ontwikkeling door GGZ Nederland en Nictiz). De lijst van zibs en hierop gebaseerd specificaties vertoont enige overlap met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) maar is zeker niet hetzelfde: zie Informatie voor een nadere toelichting over het samenstellen van de inhoud.

De use cases voor de toekomstige GGZ informatiestandaard zijn nog niet omschreven, echter staat voor het VIPP GGZ programma het perspectief van de patiënt centraal. Het doel van deze pagina is dan ook om de uitwisseling van de Basisgegevens GGZ met de patiënt te omschrijven.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: Basisgegevens GGZ versie 2.0.38 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Raadplegen Basisgegevens GGZ in persoonlijke gezondheidsomgeving

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de Basisgegevens GGZ die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Basisgegevens GGZ in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Basisgegevens GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van 24 zibs.

Deze 24 zibs vormen samen een verzameling van gegevens die binnen de GGZ sector toepasbaar zijn. Hierbij bestaat de selectie voorlopig alleen uit reeds bestaande zibs (publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn met een minimale inhoud en structuur zoals te vinden in het overzicht inhoud Basisgegevens GGZ op basis van zibs release 2017. Bij de ontwikkeling van de volwaardige GGZ informatiestandaard wordt dit nader gespecificeerd, met nadere uitwerking van GGZ-specifieke gegevens die nog niet gedekt worden door bestaande zibs. De Basisgegevens GGZ zal in de toekomst hiermee worden aangevuld. De huidige lijst aan geselecteerde zibs komt voor een deel overeen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar voor een deel ook niet: het gaat om twee aparte sets. Zie het overzicht van de inhoud voor een nadere toelichting.

Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens GGZ, omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt van het reeds bestaande Medicatieproces 9.0 (zie hier voor uitwisseling medicatiegegevens in PGO).

In de bestaande zibs valt de zogenaamde juridische status en vertegenwoordiging binnen de zib VrijheidsBeperkendeMaatregelen. Voor de GGZ sector is het loskoppelen van dit gegeven (als losstaande zib) van groot belang, omdat deze ook relevant is buiten de toepassing van VrijheidsBeperkendeMaatregelen. In de verdere uitwerking van de Basisgegevens GGZ is het element JuridischeStatus losgekoppeld van de verdere zib VrijheidsBeperkendeMaatregelen. Deze loskoppeling wordt tevens als wijzigingsverzoek behandeld bij de nieuwe publicatie zibs: de huidige uitwerking loopt op deze toekomstige ontwikkeling vooruit.

In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil de eigen Basisgegevens GGZ raadplegen
Zorgaanbieder Stelt de Basisgegevens GGZ beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Jelmer Postma

De 'patient journey' van Jelmer Postma beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar Basisgegevens GGZ.

In zijn PGO kan Jelmer doorlezen wat de huisarts voorgeschreven heeft en vindt hij de verwijzing voor een psycholoog. Hij zoekt een psycholoog uit en maakt een afspraak waarbij hij de verwijzing bijvoegt.

De psycholoog belt Jelmer voor de afspraak en vraagt of hij een vragenlijst wil beantwoorden. De vragen gaan over zijn klachten en hoe hij dagelijkse activiteiten en het contact met vrienden en familie ervaart.

‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. De psycholoog heeft zijn ingevulde vragenlijst ontvangen en neemt samen met Jelmer de antwoorden door. Jelmer geeft aan dat hij de vragen erg confronterend vond. Wat zijn huisarts al vermoedde, wordt door de psycholoog bevestigd.

Gedurende de sessie komen er onverwerkte zaken uit zijn jeugd boven. Deze zijn zo heftig dat Jelmer in een acute depressie belandt. Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt. Hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld waarin groepstherapie een onderdeel gaat worden. Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken zodat ze onder andere het behandelplan in kan zien en ze goed betrokken wordt.

De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling. Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij. De psychiater van de instelling schrijft een overdracht voor zijn nieuwe hoofdbehandelaar. Zowel Karin als Jelmer kunnen via het PGO inzien wat daarin staat. Daarom weten ze nu dat de medicatie is aangepast.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de Basisgegevens GGZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Basisgegevens GGZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De Basisgegevens GGZ, of een gedeelte van de Basisgegevens GGZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.

Soms zijn er valide redenen om de Basisgegevens GGZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de Basisgegevens GGZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de Basisgegevens GGZ van de patiënt.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor de patiënt.
 • De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de Basisgegevens GGZ in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan de Basisgegevens GGZ inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)


Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO GGZRaadplegend MM-2.0.38-GGR-FHIR Raadplegen Basisgegevens GGZ bij zorgaanbieder
XIS GGZBeschikbaarstellend MM-2.0.38-GGB-FHIR Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
GGZ (PULL) Raadplegen GGZ (1.1) MM-2.0.38-GGR-FHIR PGO Patiënt GGZ in FHIR
Beschikbaarstellen GGZ (1.1) MM-2.0.38-GGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Basisgegevens GGZ

Use case diagram raadplegen Basisgegevens GGZ

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Maart 2024 2.0.38 MM-5159 De FHIR-TestScripts voor de BgGGZ-DVP-testen voerden de controles uit die voor XIS'en bedoeld zijn. Dit is aangepast zodat ze alleen de (eenvoudigere) controles voor DVP's uitvoeren.
MM-5147 Gebroken links naar het MedMij-afsprakenstelsel zijn hersteld.
MM-5114 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4755 De sectie “handling errors” in de MedMij FHIR IG is aangepast om duidelijk te maken dat een OperationOutcome ongewenst is bij een HTTP 401 error code.
2020.01 - Februari 2024 2.0.37 MM-5132 Aan iedere operation binnen alle MedMij-TestScripts wordt een requestHeader met naam 'X-Correlation-ID' toegevoegd met als value een UUID. Een toelichting op de MedMij-headers is in de Touchstone-handleidingen geplaatst.
2020.01 - December 2023 2.0.36 MM-5081 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - November 2023 2.0.35 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
2020.01 - September 2023 2.0.34 MM-4942 Binnen de GGZ CapabilityStatement (Server en client) zijn zib-dispense, zib-DispenseRequest, zib-FreedomRestrictingMeasures en zib-FamilySituationChild verwijderd en zib-DrugUse, zib-AlcoholUse en zib-TobaccoUse toegevoegd, conform het technisch ontwerp.
2020.01 - Augustus 2023 2.0.33 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
2020.01 - Juni 2023 2.0.32 MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
2020.01 - Mei 2023 2.0.31 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4781 Het type-element van extensie zib-TreatmentDirective-TreatmentPermitted is gecorrigeerd van "primitive-type" naar "complex-type".
2020.01 - April 2023 2.0.30 MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
MM-4601 In het profiel voor zib-Payer is de definitie uit FHIR core op Coverage.period aangepast zodat er niet langer gesproken wordt over een ontbrekende Coverage.period.end, omdat dit veld niet kan ontbreken.
2020.01 - Maart 2023 2.0.29 MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
2020.01 - Februari 2023 2.0.28 MM-4204 In test- en kwalificatiefixtures zijn de .display-waarden van SNOMED- en LOINC-codes bijgewerkt.
2020.01 - Januari 2023 2.0.27 MM-4198 De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.
MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
2020.01 - December 2022 2.0.26 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
2020.01 - November 2022 2.0.25 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
2020.01 - Oktober 2022 2.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
2020.01 - September 2022 2.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
MM-3561 The outdated comments in the zib-TobaccoUse profile have been removed.
MM-3450 Er zijn opmerkingen geplaatst in het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp dat GezinssituatieKind geen onderdeel is van de VIPPGGZ-regeling en niet hoeft te worden ingebouwd
2020.01 - Augustus 2022 2.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
2020.01 - Juli 2022 2.0.21 MM-3418 In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.
MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
2020.01 - Juni 2022 2.0.20 MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3232 In the example for the profile zib-FunctionalOrMentalStatus, the display for of the ICF code was wrong. This has been adjusted.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-3037 Het kwalificatiescript voor BgGGZ is aangepast op basis van het sjabloon 2022.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 2.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
MM-2800 Guidance on the correct use of TimeInterval has been added to the zib-AdministrationAgreement and zib-MedicationAgreement profiles.
2020.01 - April 2022 2.0.18 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-3011 The profile FreedomRestrictingMeasures has been removed from the TO page.
MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-2909 BehandelAanwijzing.VerificatieDatum is naar 6 dagen (T – 186D) later gezet
MM-2825 In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2878 In GGZ-kwalificatiefixture voor zib Wilsverklaring is de missende referentie naar de Aandoening opgenomen die gespecificeerd is in het addendum.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2826 De koptekst FunctioneleStatus is gewijzigd naar FunctioneleOfMentaleStatus
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2777 Aan de GGZ-fixture voor de overkoepelende AlgemeneMeting zijn verwijzingen naar deelmetingen verrijkt met de qualifier "has-member".
MM-2776 In een van de GGZ-fixtures voor zib GeneralMeasurement is de missende code-specification extension toegevoegd op Observation.status.
MM-2774 De adresgegevens in de zorgverlener- en zorgaanbieder-fixtures van GGZ zijn aangepast zodat deze overeen komen met het addendum.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2739 Bij de Aandachtspunten bij inhoudelijke gegevens is een known issue met betrekking tot Scenario 1.1 toegevoegd.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2711 De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
MM-2660 The CapabilityStatements for BgGGZ contained more searchParams then the TO expected implementers to support. These searchParams have been removed. Several searchInclude values have been updated following the TO in the format [resource]:[search param].
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2462 Added Condition resource to be supported in the Capability Statement of GGZ. 
MM-2465 In het beoordelingsformulier van BgGGZ Beschikbaarstellen v2020.01 is de FamilySituationChild uit de technische beoordeling verwijderd.
MM-2527 Replaced an unkown SNOMED code in BgGGZ qualification materials at GeneralMeasurement item 6.
MM-2544 In het kwalificatiescript/scenario zijn bij FunctioneleOfMentaleStatus enkele StatusNaam display-waardes gewijzigd.
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-2157 In de aanleverformats van BgGGZ 2020.01 (DVP en DVZA) wordt de slide "3.4 - Vrijheidsbeperkende maatregelen" verwijderd omdat deze zib buiten scope is geplaatst voor kwalificatie.
MM-2337 De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgGGZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden.
MM-2442 Op het functioneel ontwerp van BgGGZ is Kolom G (Conditie) in de gebubliceerde tabel/transactie zichtbaar gemaakt.
2020.01 - September 2021 2.0.12 MM-2381 In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
MM-2344 The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
MM-2328 Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2302 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-2104 Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
MM-2080 Changed HTML to Markdown in the definition field for .clinicalStatus in the profile zib-Problem.
MM-2010 Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.
2020.01 - April 2021 2.0.7 MM-1988 Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.
MM-1977 In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ versie 2.x (2020.01) is in sectie 9.3 bij Verrichting de waarde bij VerrichtingType code 170679009 met omschrijving "Eerste psychiatrische beoordeling" gewijzigd naar code 84100007 met omschrijving "Afnemen van anamnese".
MM-1769 In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.
MM-1707 De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
2020.01 - Februari 2021 2.0.5 MM-1767 Corrected links to several profile canonicals in the IG for BgGGZ.
MM-1766 Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.
MM-1706 In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.
MM-1560 De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.
2020.01 - November 2020 2.0.2 MM-1408 Added a known issue on HCIM FunctionalOrMentalStatus to the BgZ and GGZ FHIR IG's. NL-CM:4.26.6 StatusDate in the profile FunctionalOrMentalStatus is mapped on period.start, but is a date nonetheless, this will be fixed in a future release. Also see MM-1570.
MM-1382 The profile on HCIM AdvanceDirective contained a mapping to BasicElements::Author on the Consent.consentingParty element. However, the HCIM does not specify an author. Therefore, this mapping has been removed.
2020.01 - Oktober 2020 2.0.1 MM-1461 Om duidelijk kenbaar te maken dat de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen achterhaald is, deze zib niet meer uitgewisseld dient te worden en niet meer gecontroleerd wordt in de MedMij-kwalificatie, zijn er op de volgende pagina's issueboxen en overige opmerkingen geplaatst (in 2019.01 en 2020.01 versies): Inhoud GGZ, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Toelichting Kwalificatie GGZ. In ART-DECOR is het betrefffende concept op deprecated gezet & een nieuwe transactie (versie 1.1) gepubliceerd. Voor deze laatste transactie staan er nu ook links in het Functioneel Ontwerp naar de nieuwe versie.
MM-1420 Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
2020.01 - Zomerrelease 2020 2.0.0 MM-1006 Sub-measurements in the zib-GeneralMeasurement have been changed from Observation.component's to a set of related zib-GeneralMeasurement instances. Additionally, the ResultStatusCodelist is added to Observation.status.
MM-972 The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
MM-898 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
MM-451 In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105
MM-404 In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
MM-319 In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.


9 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in Servicedesk Portaal.