Functioneel Ontwerp Huisartsgegevens 2.0.34

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenHuisartsgegevens
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De basis voor de inhoud van dit ontwerp is de "Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt". Op basis van deze richtlijn wordt de patiënt in staat gesteld gegevens van zijn huisartsdossier online op te vragen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: Huisartsgegevens versie 2.0.34 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen Huisartsgegevens door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) heeft als doel om de zorg beter te maken. De patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft de patiënt meer begrip van en regie over de eigen gezondheid en het stimuleert zelfzorg. Ook kan het de kwaliteit van het dossier helpen verhogen.

2.1.2 Domein

Huisartsgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een huisartsgegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De gegevens zoals deze door de huisarts worden aangeboden voor online inzage aan de patiënt bestaan uit 10 secties (zie bijlage 1 van de richtlijn). Een aantal daarvan overlappen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een aantal daarvan zijn uniek voor het huisartsdossier. De richtlijn baseert zich op het HIS referentiemodel. Die richtlijn heeft geen relatie met de Zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor een aantal secties is deze relatie wel te leggen en voor een aantal ook niet (goed). De discrepanties zullen in de toekomst, in het Nictiz/NHG project "Huisartsoverdrachten", nog verder onderzocht en geslecht worden. Dit ontwerp Huisartsgegevens loopt daarop vooruit, omdat alle FHIR-profielen zich baseren op de zibs. Dit ontwerp en de technische uitwerking zal worden bijgewerkt, zodra de geharmoniseerde zorginformatiebouwstenen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting niet vóór 2019 plaatsvinden.

Let op: in onderstaand overzicht is te zien hoe de onderdelen van de richtlijn zich verhouden tot zibs. Die verhouding is niet altijd één-op-één: in de richtlijn wordt in sommige gevallen een nadere duiding gegeven op wat er precies wel en niet aan gegevens mag worden meegestuurd. Zo geldt voor de episodes dat alleen de actuele (open) episodes en de afgesloten episodes met een attentiewaarde of met E- of P-regels na 1 juli 2020 mogen worden meegestuurd en dus niet de gesloten episodes zonder een attentievlag.


Bijlage 1 Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt (Voorlopige) mapping naar zibs
# Onderdelen uit het Huisarts‑EPD Beschrijving Uitleg met voorbeelden Zorginformatiebouwsteen Opmerking
1 Huisarts/Huisartsenpraktijk De huisarts en/of de huisartsenpraktijk waar de gegevens van afkomstig zijn. Zorgverlener v3.1 (2017)
Zorgaanbieder v3.1 (2017)
2 Patiënt De patiëntgegevens van de patiënt waarvoor de gegevens zijn. Patient v3.1 (2017)
3 Episodes Een gezondheidsprobleem zoals een klacht of een aandoening, waarvan de aard in de loop der tijd kan veranderen door voortschrijdend inzicht of door het beloop van de aandoening. Ziekten, aandoeningen, klachten en symptomen. Bijvoorbeeld: blaasontsteking of droge hoest. OverdrachtConcern v1.2 (2015)
Alert v3.1 (2017)
Na 2015 is nog een versie 3.0 in 2016 uitgebracht die alleen in versie, niet in inhoud veranderd is. De versie van 2017 echter heeft expliciet gebruik voor episodes geschrapt.
4 Episodes met een attentievlag Episodes kunnen een attentievlag hebben om extra aandacht voor de episode te vragen. De attentievlag kan aanwezig blijven als een episode afgesloten wordt/is, wanneer de gebruiker het belangrijk vindt dit probleem in beeld te houden. Belangrijke ziekten, aandoeningen, klachten en symptomen. Bijvoorbeeld: reuma, suikerziekte, kanker, erfelijke ziekten.
5 Open en gesloten episodes Episodes kunnen open (actueel) of gesloten (niet langer actueel) zijn. Open/actueel: ziekten, aandoeningen, klachten en symptomen waarvoor nog zorg wordt verleend. Gesloten/niet actueel: ziekten, aandoeningen, klachten en symptomen waarvoor in het verleden zorg is verleend.
6 Behandeling Handeling aan de patiënt, die invloed heeft op de gezondheidstoestand van de patiënt. Operaties en (zware) behandelingen zoals bestraling of chemotherapie. Verrichting v4.0 (2017) zib ondersteunt alleen de DHD Verrichtingenthesaurus waarmee het huisartssysteem niet werkt.
7 Profylaxe en voorzorg In Profylaxe en voorzorg worden voorzorgsmaatregelen vastgelegd die nodig zijn bij of vanwege bepaalde medische aandoeningen. Bijvoorbeeld voorzorgen bij ooit doorgemaakte endocarditis (ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen) of na een miltverwijdering. Er is in principe slechts een type uit NHG tabel 56
8 Actuele medicatie Medicatie-afspraak
Het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie waarmee de patiënt akkoord is. De afspraak kan zowel starten, herhalen, wijzigen als stoppen van medicatie betreffen.
De actuele medicatie is het overzicht van de medicatieafspraken. Het is de lijst van geneesmiddelen die de patiënt nu gebruikt. Medicatieafspraak v1.0 (2017)
9 Medicatie-overgevoeligheid Een medicatie-overgevoeligheid beschrijft een overgevoeligheid van een patiënt voor een geneesmiddel, een stof of een geneesmiddelengroep, waarmee rekening gehouden moet worden bij het voorschrijven van medicatie. Lijst van geneesmiddelen waarop in het verleden een overgevoeligheid of levensbedreigende allergische reactie is opgetreden. Bijvoorbeeld: allergie voor aspirine. AllergieIntolerantie v3.1 (2017)
10 Correspondentie Inkomend: Een binnengekomen brief betreffende een patiënt, die als zodanig is vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt.
Uitgaand: Een brief die opgesteld is door een praktijkmedewerker en naar een externe zorgverlener verstuurd is.
Inkomende = brieven uit het ziekenhuis, polikliniek, zorginstelling.
Uitgaande = verwijsbrieven.
TekstUitslag v4.0 (2017) Correspondentie kan een binair bestand zijn zoals PDF/A, typen in de zib zijn niet toereikend voor alle typen correspondentie
11 Resultaten van bepalingen – laatste veertien maanden Een bepaling is een objectiveerbare diagnostische verrichting. Het resultaat is de (uitkomst) van een bepaling. Uitslagen van fysieke metingen, zoals bloeddruk, gewicht en laboratoriumtesten, zoals ijzergehalte in het bloed. LaboratoriumUitslag v4.0 (2017)

Bloeddruk v3.1 (2017)
Lichaamsgewicht v3.1 (2017)
Lichaamslengte v3.1 (2017)
Lichaamstemperatuur v3.1 (2017)
AlgemeneMeting v3.0 (2017)
Hartfrequentie v3.1 (2017)
O2Saturatie v3.1(2017)
Polsfrequentie v3.1(2017)

De zibs gebruiken LOINC en SNOMED CT om de concepten te duiden. De relatie met NHG Tabel 45 is in ontwikkeling. Wat in een huisartssysteem losse diagnostische bepalingen zijn, worden in zibs vaak in samenhang gebracht. Voorbeeld is systolische/diastolische bloeddruk. Er is dus een conceptuele relatie, maar de inzichten zijn verschillend.
12 E- en P-regels van de SOEP- structuur - vastgelegd na invoering van online inzage Informatie uit een deelcontact dat in vrije tekst wordt geregistreerd volgens de SOEP-structuur. Het acroniem SOEP staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan. In de E(valuatie)-regel staat de conclusie van het consult. In de P(lan)-regel staan de afgesproken zaken en eventuele vervolgstappen. TekstUitslag v4.0 (2017) Journaalregeltype en ICPC-codering, extra t.o.v. in zib
13 Contact(momenten) De richtlijn noemt contactmomenten niet expliciet, maar journaalregels en andere onderdelen van het huisartsdossier houden wel verband met een contactmoment. Minimaal moeten de contactmomenten opgeleverd worden waarnaar wordt verwezen vanuit journaalregels en eventuele andere dossieronderdelen binnen deze informatiestandaard. Contactmomenten bestaan slechts uit een identificatie, datum/tijd, een type en verantwoordelijke huisarts en eventueel een afwijkende uitvoerende zoals een waarnemer. Zaken als locatie, afspraak, begeleiders van de patiënt worden normaal niet gecommuniceerd. Contact v3.1 (2017) Een contact(moment) kan bestaan uit meerdere deelcontact(moment)en, indien er meerdere problemen besproken zijn. Een deelcontact wordt niet zelfstandig vastgelegd. Als er sprake is van een afwijkende verantwoordelijke ten opzichte van het contactmoment, dan wordt die gekoppeld aan de journaalregels zelf, niet aan het deelcontact. De exacte wijze waarop deelcontacten/contacten samenhangen met de zib is daardoor nu nog moeilijk te stellen.

2.1.4.1 Raadplegen huisartsgegevens

De vraag wordt gesteld aan de huisarts of huisartsenpraktijk. Er zijn geen verdere parameters bekend. Zie de richtlijn voor de verdere context van de vraag naar de huisartsgegevens.

Dit betreft de filtermogelijkheden (parameters) in de vraag om huisartsgegevens.

2.1.4.2 Beschikbaar stellen huisartsgegevens

Zie voor de Informatie-elementen in huisartsgegevens de richtlijn.

Dit betreft de inhoud van de transactie met huisartsgegevens.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil huisartsgegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt huisartsgegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen huisartsgegevens

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van de huisartsgegevens een rol speelt.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt huisartsgegevens beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van huisartsgegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de huisartsgegevens inzien en de zorgaanbieder stelt deze ook beschikbaar. Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een huisartsgegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.

2.1.6.2.2 Processtappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om de beschikbare huisartsgegevens bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de huisartsgegevens op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de huisartsgegevens in te zien.
2.1.6.2.3 Postconditie

De patiënt kan de huisartsgegevens inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de huisartsgegevens van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO HuisartsgegevensRaadplegend MM-2.0.34-HGR-FHIR Raadplegen huisartsgegevens bij zorgaanbieder
XIS HuisartsgegevensBeschikbaarstellend MM-2.0.34-HGB-FHIR Beschikbaarstellen huisartsgegevens aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componentendiagram

Componentendiagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen huisartsgegevens MM-2.0.34-HGR-FHIR PGO Patiënt Huisartsgegevens in FHIR
Beschikbaarstellen huisartsgegevens MM-2.0.34-HGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Huisartsgegevens

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt 2017 https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-h-epd-door-patient of de directe link (PDF) NHG / Patiëntenfederatie
- HIS referentiemodel Publieksversie (Utrecht 2016) 2016 https://referentiemodel.nhg.org/inhoud/themas/publieksversie/published NHG

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - November 2023 2.0.34 MM-5037 Het gebruik van een fBSN voor Patiëntgegevens wordt consequent toegepast over alle test- en kwalificatiematerialen.
MM-5026 In ConceptMap AllergieStatusCodelijst-to-allergy-status is het onjuiste target-codesysteem gecorrigeerd.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
2020.01 - Augustus 2023 2.0.33 MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4863 Verbeterde uitleg in het kwalificatiescript over hoe wordt omgegaan met ongebruikte velden in zibs2017 tijdens kwalificaties.
MM-4864 Verbeterde uitleg in het functioneel ontwerp over hoe wordt omgegaan met ongebruikte velden in zibs2017 tijdens kwalificaties.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
2020.01 - Juni 2023 2.0.32 MM-4791 In de ConceptMap van AllergieCategorie is '419199007 subsumes biologic' vervangen door '419199007 specializes biologic'.
MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
2020.01 - Mei 2023 2.0.31 MM-4740 De assert die adhv. de self-link controleert of de server alle search parameters uit de request ondersteunt, negeert afwijkende waardes van de parameters als ze lijken op een referentie, aangezien de server ze in dat geval kan herschrijven.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - April 2023 2.0.30 MM-4741 De term "DVZA" is vervangen door de term "DVA" op de wikipagina's en de Nictiz-website, conform de naamswijziging in het MedMij-Afsprakenstelsel. In de begrippenlijsten bij de kwalificatiepagina's is een toelichting geplaatst dat "DVZA" de verouderde term is.
MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
2020.01 - Maart 2023 2.0.29 MM-4683 De FAQ-pagina (MedMij Kwalificatiepagina) is verwijderd.
MM-4663 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3836 De CodeSystem-resource voor ICPC-1-NL is toegevoegd aan de Touchstone-validatieomgeving en er is een opmerking gemaakt op de kwalificatiehandleiding over warnings die optreden over onbekende codes.
MM-2967 In het TO is de tekst over het zoeken op datumperiodes met de custom search parameter aangescherpt. Het voorbeeld van de self-link is aangepast zodat deze van toepassing is op de uitleg. De sectie over error handling is verwijderd omdat deze informatie al op het overkoepelende TO staat.
2020.01 - Februari 2023 2.0.28 MM-4204 In test- en kwalificatiefixtures zijn de .display-waarden van SNOMED- en LOINC-codes bijgewerkt.
MM-4575 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - Januari 2023 2.0.27 MM-4198 De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.
MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4062 Binnen het kwalificatiemateriaal voor Huisartsengegevens is de foutieve display binnen een AllergieIntolerantie-fixture aangepast naar de juiste waarde "PREDNISOLON CAPSULE 65MG".
MM-4025 In het kwalificatiescript voor Huisartsgegevens is medicament 'ZI: 13908138 PARACETAMOL/CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 500/10MG' in paragraaf 6.5.12.4 Medicatieafspraken is vervangen door 'GPK: 43990 PARACETAMOL/CODEINE ZETPIL 500/10MG', inclusief doseerinstructie en toedieningsweg.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
MM-3526 De huisartsnaam is gewijzigd van 'Vaste Huisarts 1' naar 'Dokter Bernard' in het gehele kwalificatiescript, inclusief e-mailadres.
2020.01 - December 2022 2.0.26 MM-4024 Paragraaf 2.1.4 is aangepast met een toevoeging van de volgende tekst:

'Let op: in onderstaand overzicht ... zonder een attentievlag.' Dit om te duiden dat in de richtlijn een nadere duiding op het gebruik van de zibs in de standaard is beschreven.

MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van "secundaire" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als "PUT", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar "de update operation".
MM-3820 Het commentaar op de dateFirstEncounter- en dateLastEncounter-extensies in nl-core-episodeofcare was ambigu. Het is duidelijker gemaakt dat in huisarts-uitwisselingen het gebruik van deze extensies verplicht is.
2020.01 - November 2022 2.0.25 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
2020.01 - Oktober 2022 2.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
MM-3668 The code (wrongly) stated in the category definition in the zib-MedicationAdministration profile has been changed, since that code is actually used to categorize the zib AdministrationAgreement.
2020.01 - September 2022 2.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
MM-3565 In the zib-Encounter profile the (incorrect) binding on .class is edited. The code-specification extension and ConceptMap that were added to this element are deleted.
MM-3354 In de fixture voor de zorgverlener is de ontbrekende telecom-informatie toegevoegd.
2020.01 - Augustus 2022 2.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3437 In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
2020.01 - Juli 2022 2.0.21 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
2020.01 - Juni 2022 2.0.20 MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-3069 Een eerdere aanpassing aan het functionele testscript voor zib AllergieIntolerantie is nu ook doorgevoerd in de Touchstone-fixture,
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
MM-2610 For compatibility with primary care EHRs, a reference to gp-Encounter has been added to the .encounter element in the gp-EncounterReport FHIR profile next to the existing reference to zib-Encounter.
2020.01 - Mei 2022 2.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3199 In het kwalificatiescript is voor de zib Patiënt - Adresgegevens het concept 'AdresSoort' met waarde 'Officieel adres' toegevoegd.
MM-3198 In het kwalificatiescript is voor de zib Zorgverlener - Contactgegevens het concept 'Geslacht' verwijderd.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3128 In het kwalificatiescript is voor de zib Patient - Contactgegevens TelecomType met waarde "Vast telefoonnummer" toegevoegd. Tevens is het TelecomType in de zib Zorgverlener aangepast naar de notatie als in zib 2017: Zakelijk telefoonnummer (waardelijst NummerSoortCodelijst zib2017).
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
2020.01 - April 2022 2.0.18 MM-3151 In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
MM-3139 In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3093 The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
MM-3070 Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-3013 De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 • Nummersoort aangepast (van 'privé' naar vaste telefoon)
 • Tekst bij onderdeel 'specialisme' toegevoegd (was alleen een code)
 • Pulsaties per minuut: is aangepast naar UCUM notatie: /min
 • Kleine visuele verbeteringen zijn doorgevoerd
MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2792 De code systeem ICPC is toegevoegd bij elke EpisodeOfCare referentie URL in de testscripts.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2711 De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
MM-2607 A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2517 The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on .code.coding. system has been added as a discriminator.
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-2435 De kwalificatiescripts voor Huisartsgegevens 2020.01 zijn aangepast zodat het voor leveranciers duidelijker is welke stappen zij moeten doorlopen voor kwalificatie.
2020.01 - September 2021 2.0.12 MM-2383 The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on .verificationStatus and verificationStatus.extension have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
MM-2353 The cardinality for .extension.nl-core-episodeofcare in profile gp-LaboratoryResult is widened from 1..1 to 0..1, in line with other profiles using this extension.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2301 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Juni 2021 2.0.9 MM-2136 In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
MM-1453 Guidance has been added to the gp-Encounter profile to populate both 'Encounter.period.start' and 'Encounter.period.end' with the same value when exact times for the Encounter are unknown.
2020.01 - April 2021 2.0.8 MM-2080 Changed HTML to Markdown in the definition field for .clinicalStatus in the profile zib-Problem.
MM-2077 Fixed Markdown formatting in the AllergyIntolerance profile.
MM-2043 "The CapabilityStatements for GP Data were matched to the IG. The search parameter date for Observation resources, category for AllergyIntollerance resources and periodofuse for MedicationAgreement were added to the CapabilityStatements.
2020.01 - April 2021 2.0.7 MM-1521 An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.
2020.01 - Maart 2021 2.0.6 MM-1796 Added a remark to ValueSet NHGTable14v7-ContactType about leading zeros.
2020.01 - Februari 2021 2.0.5 MM-1681 Comment supplemented on element Medication.ingredient in the profile HCIM PharmaceuticalProduct to clarify its use.
2020.01 - Januari 2021 2.0.4 MM-1580 In the FHIR profile gp-DiagnosticResult, added guidance for the use of NHG Table 45 on Observation.value[x].
2020.01 - September 2020 2.0.1 MM-1285 In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
2020.01 - Zomerrelease 2020 2.0.0 MM-1204 In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
MM-898 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
MM-529 In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.
MM-421 To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten); Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare; Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource; Added use-case relevant examples; Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes.; Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has not been applied
MM-404 In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
MM-319 In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.