Zelfmetingen - kwalificatie - Ontvangen Zelfmetingen 2.0.25

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2300 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
30-03-2021 MM-1774 Hartfrequentie als scenario toegevoegd
01-08-2020 MM-1335 LOINC code 14770-2 in het addendum geschreven (zie MM-476)
01-08-2020 MM-1080 Opknippen use cases in scripts
01-08-2020 MM-1119 Bij script ontvangen, scenario 2.4 toegevoegd
13-01-2020 MM-860
 • Addenda voor BloodGlucose codes: één kolom per meting met als kop MetingNaam, gevolgd door op elke rij: meting (code = xxxx in codeSystem xxx).
 • Codes zijn aangepast, zodat display waarden overeenkomen met de display waarden in het codesysteem. Waar mogelijk in het Nederlands.
 • De niet consistente LOINC waarde in de addenda '41604-0' hebben we uit het kwalificatiemateriaal geschreven.
28-10-2019 MM-588 2e Persoon toegevoegd voor de sturen/ontvangen use case, datum T geïntroduceerd

2 Doelgroep

De XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Ontvangen zelfmetingen vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Het script is gebaseerd op het Functioneel Ontwerp Zelfmetingen waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Ontvangen zelfmetingen vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen het systeem (XIS) succesvol meetwaarden vitale functies van persoon (PGO) kan ontvangen.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Specifieke afspraken huisartssystemen

Voor de kwalificatie van huisartssystemen zijn het normenkader en implementatieadviezen opgesteld door OPEN van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor de kwalificatie: er mag op een aantal punten een andere invulling worden gegeven aan de inhoudelijke gegevens in dit script. Geef voorafgaand bij het kwalificatiecentrum aan, van welke afwijkingen of u gebruik wilt maken.
Een overzicht van de implementatieadviezen en toegestane afwijking bij kwalificatie staan in het document: Kwalificatie kader tbv OPEN ontvangen zelfmetingen.

4.2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven .
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.3 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van de relevante Zorginformatiebouwstenen (zibs), zoals bloeddruk, lichaamsgewicht en algemene meting.

4.4 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil meetwaarden vitale functies sturen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met het zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.

4.5 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Ontvangen Zelfmetingen.

4.6 Uit te voeren stappen Ontvangen

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kunnen de te ontvangen berichten gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaald type meting voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s 2.1 t/m 2.4.
 3. Verwerk de berichten in het XIS.
 4. Maak schermafdrukken van de in het XIS verwerkte gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Ontvangen Zelfmetingen.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem meetwaarden kan ontvangen (alle scenario’s) met gebruik van FHIR berichten Het systeem verwerkt en toont de gegevens
Aantonen dat het systeem meetwaarden op basis van verschillende parameters kan ontvangen (alle scenario’s) Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de meetwaarden
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één meetwaarde ontvangen wordt (scenario 2.2) Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de meetwaarden
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één meetwaarde van verschillende type metingen ontvangen wordt (scenario 2.3) Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de meetwaarden
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen (scenario 2.4) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van ontvangst door het XIS

4.6.1 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Scenario's (push van 1 specifieke PGO naar XIS waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 2.1: Meest recente lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 2
 • Scenario 2.2: Alle bloeddruk meetwaarden van persoon 2 in periode ‘T-30 t/m T’ (4 van de 5 meetwaarden uit Touchstone)
 • Scenario 2.3: Alle waarden (bloeddruk, bloedglucose, lichaamsgewicht en hartfrequentie) van persoon 2 in periode ‘T-30 t/m T’ (13 van de 16 meetwaarden uit Touchstone)
 • Scenario 2.4: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 2

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Meetwaarden

Het onderdeel Meetwaarden bevat gegevens van de metingen, zoals datum, status en waarde. Deze betreffen de te ontvangen zelfmetingen. Hierbij is concrete focus op 4 metingen, de meetwaarden bloeddruk, lichaamsgewicht, bloedglucose en hartfrequentie.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Persoonsgegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Bergzoon
Voornaam Marieke
Voorletter(s) M
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd
Geboortedatum 01-08-1964
fBSN 999911259

6.2 Meetwaarden scenario 2.1 t/m 2.3

In deze scenario’s is het XIS het ontvangende systeem. De kwalificatiesimulator (FHIR server) simuleert een PGO en zal de meetwaarden sturen.
Een voorbeeld van weergave zoals het PGO meetwaarden instuurt, is te vinden in het kwalificatiescript 'Sturen Zelfmetingen'

 • Scenario 2.1: Meest recente lichaamsgewicht meetwaarde van persoon 2
 • Scenario 2.2: Alle bloeddruk meetwaarden van persoon 2 in periode ‘T-30 t/m T’ (4 van de 5 meetwaarden uit Touchstone)
 • Scenario 2.3: Alle waarden (bloeddruk, bloedglucose, lichaamsgewicht en hartfrequentie) van persoon 2 in periode ‘T-30 t/m T’ (13 van de 16 meetwaarden uit Touchstone)

6.3 Herleidbaarheid scenario 2.4

In scenario 2.4 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 2 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van ontvangst door het XIS van een zelfgekozen inhoudelijk data-element (meetwaarde) zoals ontvangen van de kwalificatiesimulator (voor scenario 2.1 t/m 2.3).