eAfspraak - kwalificatie - Raadplegen eAfspraak 2.0.33

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2299 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
01-08-2020 MM-1119 Scenario 1.4 toegevoegd t.b.v. de herleidbaarheid van gegevens.

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen Afspraak’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp eAfspraak waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Raadplegen Afspraak’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) succesvol een Afspraak bij zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen en tonen.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing.

4.3 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens ophalen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5 Script Raadplegen Afspraak

5.1 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de (technische) uitgaande berichten naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen eAfspraak.

5.2 Uit te voeren stappen Raadplegen Afspraak

 1. Raadpleeg afspraken voor de personen genoemd in de Inhoudelijke gegevens scenario's. Sommige scenario’s geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de afspraak/afspraken beschikbaarstellen. De gegevens in deze afspraak/afspraken komen overeen met de Inhoudelijke gegevens scenario's van het script Beschikbaarstellen eAfspraak.
 3. Ontvang en verwerk de afspraak/afspraken in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO de gegevens uit de afspraak/afspraken toont, en leg deze vast in het document Aanleverformat - Raadplegen eAfspraak.

5.3 Overzicht scenario's Raadplegen Afspraak

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een vraag (PULL) vanuit PGO aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 1.1: Alle afspraken van persoon 1 in periode ‘met ingang van T-150 en alles in de toekomst’
 • Scenario 1.2: Alle afspraken van persoon 2 in periode ‘met ingang van T-30 tot en met T’
 • Scenario 1.3: Alle afspraken van persoon 3 in periode ‘met ingang van T-365 tot en met T’
 • Scenario 1.4: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem afspraken op basis van verschillende parameters kan raadplegen (alle scenario’s) Het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters
Aantonen dat beschikbaargestelde afspraken getoond worden (alle scenario's) Het systeem ontvangt en toont de afspraak / afspraken uit het retourbericht.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één afspraak is opgenomen (scenario 1.1 en 1.2) Het systeem ontvangt en toont de afspraken
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen afspraak is opgenomen (scenario 1.3) Het systeem ontvangt en toont het resultaat
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (scenario 1.4) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO

Bijzonderheden: in scenario 1.3 zijn geen inhoudelijke gegevens beschikbaar, maar de persoonsgegevens zijn wel aanwezig bij de zorgaanbieder. Er mag een extra raadpleging op "patiënt" uitgevoerd worden maar dit wordt momenteel niet technisch getoetst. Functioneel is de verwachting dat, wanneer er geen extra raadpleging plaats vindt, er met een schermafdruk aangetoond wordt dat de testpersoon is aangemaakt in de PGO.

6 Abboneren en Notificeren op afspraak wijzigingen

Dit hoofdstuk betreft functionaliteit die buiten de scope van dit kwalificatiescript valt, maar die in het licht van de MedMij standaard eAfspraak wel genoemd wordt.

6.1 Abboneren op automatisch verwerken van wijziging of annulering van een afspraak

Personen willen graag op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van (nieuwe) gegevens. In MedMij worden (nieuwe) gegevens niet direct van Zorgaanbieder naar de PGO gestuurd. De PGO kan mogelijk op termijn wel een notificatie krijgen dat (nieuwe) gegevens voor de persoon beschikbaar zijn. De gegevens zelf worden door de persoon actief opgehaald.
Om een notificatie te kunnen ontvangen moet de PGO van een persoon eerst geabonneerd zijn op een bron die aan kan geven dat er (nieuwe) gegevens beschikbaar zijn. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarop de persoon zich geabonneerd heeft, dan wordt er een notificatie naar de PGO gestuurd en krijgt de persoon hierover in de PGO een mededeling.
De PGO zal willen controleren of het systeem (PGO) succesvol de notificatie van een wijziging of annulering van een afspraak door de zorgaanbieder (XIS) ontvangt en toont.
De werking van de abonnement functionaliteit valt buiten de scope van dit kwalificatiescript.

6.2 Notificatie van gewijzigde of nieuwe afspraak

Als de PGO het notificatie signaal van een Zorgaanbieder (XIS) heeft ontvangen dat een afspraak is gewijzigd of geannuleerd, kan de PGO een notificatie aan de persoon zelf sturen. Een notificatie per e-mail of sms. Zodoende is de persoon geattendeerd op gewijzigde of nieuwe zorgafspraken en kan deze bewust ophalen via de PGO. Dat betreft de functionaliteit van het kwalificatiescript (Raadplegen).
De notificatie functionaliteit van XIS en PGO valt verder buiten dit kwalificatiescript.

7 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

7.1 Persoonsgegevens

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

7.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

8 Inhoudelijke gegevens scenario’s

Dit hoofdstuk bevat de inhoudelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie.

8.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
fBSN 999911533
Achternaam XXX_Verweij
Voornaam Alex
Voorletter(s) A
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964
Persoon 2
fBSN 999911582
Achternaam XXX_Zalentein
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht V
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XX, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964
Persoon 3
fBSN 999911594
Achternaam XXX_Egmond
Voornaam Ernst
Voorletter(s) E
Geslacht M
Adresgegevens Knolweg 1002, 9999ZZ, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964

8.2 Scenario 1.1

Vraag alle afspraken op van persoon 1 in periode ‘met ingang van T-150 en alles in de toekomst’.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1

8.3 Scenario 1.2

Vraag alle afspraken op van persoon 2 in periode ‘met ingang van T-30 tot en met T’.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2

8.4 Scenario 1.3

Vraag alle afspraken op van persoon 3 in periode ‘met ingang van T-365 tot en met T’.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3
Maak kenbaar aan de gebruiker dat er voor deze periode geen afspraken gevonden zijn.

8.5 Scenario 1.4

In dit scenario wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van Persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.