Dossierwijzigingsverzoek 1.0.11 - kwalificatie MedMij - Sturen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de PGO-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol 'Sturen Dossierwijzigingsverzoek'.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Informatie over de informatiestandaard kan je vinden op het functioneel ontwerp en technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.


3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij.nl).

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Sturen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in de PGO de patiëntgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 2. Vul het dossierwijzigingsverzoek met de gegevens zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 3. Bepaal wanneer het invullen gereed is naar welke zorgaanbieder het dossierwijzigingsverzoek verstuurd moet worden, zie Zorgaanbieder.
 4. Optioneel: Bepaal naar welke zorgverlener het dossierwijzigingsverzoek verstuurd moet worden, zie Zorgverlener.
 5. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens. Plaats de schermafdrukken in het Aanleverformat - Sturen Dossierwijzigingsverzoek.
 6. De PGO stuurt de wijzigingsverzoek(en) richting de kwalificatiesimulator, zoals beschreven in de scenario’s.
 7. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de wijzigingsverzoeken ontvangen en verwerken.
 8. Indien er een ontvangstbevestiging of foutmelding is beschreven in het scenario: maak een schermafdruk van de wijze waarop de PGO dit aan de gebruiker kenbaar maakt, en leg deze vast in het Aanleverformat - Sturen Dossierwijzigingsverzoek. Voeg de links naar de Touchstone-executie toe in het Aanleverformat - Sturen Dossierwijzigingsverzoek.

4.1.1 Beginsituatie kwalificatie

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens sturen nadat er een bestaand dossier bij een zorgaanbieder is opgehaald. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervan uit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.2 Overzicht scenario’s

Voor alle onderstaande scenario's geldt dat er moet worden aangetoond dat het systeem technisch correcte FHIR-berichten genereert en kan verwerken.

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 De patiënt stuurt vanuit PGO een wijzigingsverzoek naar XIS. Aantonen dat de PGO een wijzigingsverzoek kan sturen naar een XIS en een ontvangstbevestiging kan ontvangen van het XIS.
 • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, zorgaanbieder, (zorgverlener) en wijzigingsverzoek 1.
 • Schermafdruk van de ontvangstbevestiging die getoond wordt in de PGO na het versturen van een wijzigingsverzoek.
Persoon 1, Zorgaanbieder 1, (Zorgverlener 1), Wijzigingsverzoek 1.
2 De patiënt stuurt vanuit PGO meerdere aparte wijzigingsverzoeken gelijktijdig naar XIS. Aantonen dat de PGO meerdere wijzigingsverzoeken (één bundle met meerdere wijzigingsverzoeken) kan sturen naar een XIS en een ontvangstbevestiging kan ontvangen van het XIS.
 • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, zorgaanbieder, (zorgverlener) en wijzigingsverzoeken 2 en 3.
 • Schermafdruk van de ontvangstbevestiging die getoond wordt in de PGO na het versturen van een wijzigingsverzoek.
Persoon 1, Zorgaanbieder 1, (Zorgverlener 1), Wijzigingsverzoek 2, Wijzigingsverzoek 3.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T-datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.


6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

Het beschreven ziekenhuispatiëntnummer is ter voorbeeld opgenomen. Het is voor leveranciers akkoord om interne patiëntnummers aan te leveren die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van onderstaand nummer.

Persoon 1
Identificatienummer (BSN) 999911120
Identificatienummer (ziekenhuispatiëntnummer) 1285290
Voornamen Johan
Achternaam XXX_Helleman
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Man
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd

6.2 Zorgaanbieder

De beschreven organisatie is ter voorbeeld opgenomen. Het is voor leveranciers akkoord om een organisatienaan en zorgaanbiederidentificatienummer aan te leveren die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van onderstaande organisatienaam en zorgaanbiederidentificatienummer.

Zorgaanbieder 1
ZorgaanbiederIdentificatieNummer (URA) 12341234
Organisatienaam Test Medisch Centrum

6.3 Zorgverlener

Optioneel

Zorgverlener 1
ZorgverlenerIdentificatieNummer (UZI) 000001119
Naam G.Z.M. de Wit

6.4 Wijzigingsverzoeken

6.4.1 Wijzigingsverzoek 1

Wijzigingsverzoek 1
Identificatienummer (identifier) Door het systeem gegenereerd identificatienummer
Titel (topic) Telefoonnummer wijzigen
Inhoud (payload) Ik heb in mijn dossier gezien dat mijn telefoonnummer niet klopt. Dit wil ik graag gewijzigd hebben. Mijn telefoonnummer is 06-12345678.
Onderwerp (subject) Persoon 1
Verzenddatum/-tijd (sent) Door het systeem gegenereerde datum en tijd
Verzender (sender) Persoon 1
Ontvanger (recipient) Zorgaanbieder 1

6.4.2 Wijzigingsverzoek 2

Wijzigingsverzoek 2
Identificatienummer (identifier) Door het systeem gegenereerd identificatienummer
Titel (topic) Wilsverklaring intrekken
Inhoud (payload) In mijn dossier staat een wilsverklaring over niet reanimeren. Deze wil ik terugtrekken.
Onderwerp (subject) Persoon 1
Verzenddatum/-tijd (sent) Door het systeem gegenereerde datum en tijd
Verzender (sender) Persoon 1
Ontvanger (recipient) Zorgaanbieder 1

6.4.3 Wijzigingsverzoek 3

Wijzigingsverzoek 3
Identificatienummer (identifier) Door het systeem gegenereerd identificatienummer
Titel (topic) Niet eens met diagnose
Inhoud (payload) Ik ben het niet eens met de diagnose die jullie hebben gesteld. Ik denk dat het vasovagale syncope is, omdat de kenmerken overeenkomen met mijn klachten. Zie hieronder:

Vasovagale syncope is de meest voorkomende vorm van flauwvallen. Het is een tijdelijk en omkeerbaar bewustzijnsverlies (syncope) hetgeen wordt veroorzaakt door een algehele bloedvatverwijding door stimulatie van de hersenzenuw de nervus vagus waardoor de bloeddruk sterk daalt. Het betreft voornamelijk een plotselinge vagale overactiviteit die een onvoldoende doorbloeding (van de hersenen) ten gevolge heeft. De vasovagale syncope kan worden veroorzaakt door een aantal aandoeningen of factoren die alle leiden tot hetzelfde beeld van flauwvallen. In principe kan iedereen bij voldoende heftige uitlokkende factoren wel een vasovagale syncope krijgen. In geval van vaak terugkerende aanvallen betreft het meestal een blootstelling aan steeds dezelfde specifieke uitlokkende factor. De eerste aanval vindt vaak plaats tussen het tiende en twintigste levensjaar en komt vervolgens soms gegroepeerd terug in de rest van het leven. Kenmerkend voor de vasovagale syncope zijn volgende voortekenen: lichthoofdigheid, misselijkheid, zweten, oorsuizen en problemen met het gezichtsvermogen. Deze symptomen zijn tot enkele seconden voor het bewustzijnsverlies aanwezig, vooral wanneer de persoon staat of rechtop zit. Soms gaat het echter zo snel dat het flauwvallen het eerste is wat de omgeving merkt. Bij een op deze manier flauwgevallen persoon valt het bleke gezicht op, en meestal een zwakke tot zeer zwakke, trage pols. Het kan voorkomen dat er een korte spiertrekking optreedt. Dit leidt soms ten onrechte tot de gedachte dat er epilepsie in het spel kan zijn. Voor een arts die de aanval ziet is het onderscheid echter gemakkelijk te maken. Typerend voor elke syncope is het spontane herstel. Dit gebeurt voornamelijk omdat bij het flauwvallen de persoon in horizontale positie terechtkomt. In deze positie wordt de nodige bloedtoevoer naar de hersenen hersteld en komt de persoon snel weer bij bewustzijn. De nog niet volledig herstelde fysiologische staat van het autonoom zenuwstelsel (dat het bewustzijnsverlies controleert) zorgt ervoor dat het bewustzijnsverlies makkelijk opnieuw optreedt als de persoon vlak na een syncope opnieuw tracht recht te staan of te zitten (de bloedtoevoer naar het hoofd vermindert hierdoor opnieuw) en dat de persoon tot enkele minuten na het bijkomen misselijk, bleek en zweterig is.

Onderwerp (subject) Persoon 1
Verzenddatum/-tijd (sent) Door het systeem gegenereerde datum en tijd
Verzender (sender) Persoon 1
Ontvanger (recipient) Zorgaanbieder 1, Zorgverlener 1

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het functioneel ontwerp.