Functioneel Ontwerp Vragenlijsten

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar medmij.nl
Vragenlijsten
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Op deze pagina wordt het functioneel ontwerp beschreven voor de uitwisseling van vragenlijsten en antwoorden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan gevonden worden op de pagina Ontwerpen MedMij.

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

Voor de informatiestandaard Vragenlijsten wordt er naast de inhoudelijke gegevens, ook technische informatie uitgewisseld over de workflow-status. Dit gebeurt door het bijwerken van een taak die wordt uitgezet ("FHIR QuestionnaireProvisioningTask", voor meer informatie zie het technisch ontwerp). Voor de toepassing van deze informatie binnen MedMij kan deze taak onafhankelijk van de gegevensdienst(en) uitgevoerd worden. Wel kan aangenomen worden dat bepaalde statuswijzigingen vaker binnen een bepaalde gegevensdienst plaatsvinden. Bijvoorbeeld: bijwerken naar “voltooid (completed)” past bij het opsturen van de vragenlijstantwoorden.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: Vragenlijsten versie maakt gebruik van zib publicatie 2017.

Er zijn geen richtlijnen van het zorgaanbiedersdomein. Bij implementeren van de standaard gelden de volgende uitgangspunten:

 • Maak gebruik van de bestaande, internationale, FHIR-profielen van SDC (Structured Data Capture)
  • Bij het overnemen van een profiel, zijn deze in hun geheel toegepast
  • Het gaat alleen om die profielen die voor deze use case toegevoegde waarde hebben
 • Bij ieder overgenomen profiel is, een voor Nederland specifiek profiel opstellen. Er is bijvoorbeeld minimaal een referentie nodig naar het Nederlandse patiëntprofiel
 • De SDC-profielen hebben reeds veel verschillende vraagsoorten & antwoordmogelijkheden gespecificeerd, deze worden overgenomen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.4 Informatie reikwijdte

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de zorgaanbieder (XIS). Het ontwerp bevat:

 • Een eenvoudige zorgsituatie:
 1. Een zorgaanbieder maakt, buiten de persoonlijke gezondheidsomgeving om, een afspraak met een patiënt over het invullen van een vragenlijst
 2. Deze zorgaanbieder maakt de vragenlijst beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt
 3. De patiënt gebruikt zijn persoonlijke gezondheidsomgeving om de vragenlijst op te halen
 4. De patiënt vult de vragenlijst in en stuurt de antwoorden in zijn geheel terug naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

Expliciet buiten scope van het ontwerp zijn de volgende onderwerpen:

 • Workflow-gerelateerde zaken.
  • Notificaties, anders dan waarin het afsprakenstelsel van MedMij wordt voorzien.
  • Werkafspraken over (tijdigheid van) invullen en terug sturen.
  • Aanpak voor multi-channel mogelijkheden (bijvoorbeeld: via PGO in combinatie met portaal en schriftelijk).
 • Complexe computergestuurde vragenlijsten (bijvoorbeeld: Computer Adaptive Testing - CAT).
 • Interpretatie van antwoorden. Een uitgangspunt is om PGO's nog niet te belasten met het berekenen van scores op basis van ingevulde antwoorden. Het uitwisselen van de definitie van score-berekening is daarom ook buiten scope. Een XIS kan eventueel berekende scores en terugsturen aan een PGO met de use case PDF/A.
 • Ontwikkeling van nieuwe zibs specifiek voor vragenlijsten.
 • Standaardisatie van de inhoud van vragenlijsten (de deliverables van dit project zijn content-agnostisch).
 • Toepassing van specifieke coderingen of codestelsels (met uitzondering van administratieve gegevens van patiënt).
 • Mogelijke financiële consequenties van het gebruik van vragenlijsten, bijvoorbeeld licentiekosten.

Nb. Vragenlijsten kunnen gespecificeerde opmaak (bijvoorbeeld vet- of schuingedrukte tekst) hebben die betekenisvol is voor het invullen van een vragenlijst door een PGO-Gebruiker en hiermee relevant is voor een zorgverlener om de uitkomsten te interpreteren. De standaard voorziet in de mogelijkheden om opmaak te specificeren en van gebruikers van deze standaard wordt verwacht dat ze hiermee om kunnen gaan.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

Het raadplegen van de vragenlijstverwijzing, vragenlijst en het sturen van de antwoorden zijn 3 use cases die nadrukkelijk bij elkaar horen. Functioneel kunnen ze zelfs gezien worden als verschillende acties binnen een zelfde use case. Ze zijn echter als separate use case gedefinieerd omdat:

 • Het raadplegen van een verwijzing naar een vragenlijst, de vragenlijst en het sturen van de antwoorden asynchroon plaatsvindt
 • Het MedMij-afsprakenstelsel voor 'raadplegen en beschikbaarstellen' en voor 'sturen en ontvangen' separate use cases definieert.

Door dit ook in de informatiestandaard gescheiden te houden, kunnen de use cases uit de informatiestandaard goed gemapt worden op de use cases uit het MedMij-afsprakenstelsel. De splitsing is alleen niet goed voor het totaaloverzicht van de verschillende scenario's.

Er zijn twee bedrijfsrollen, namelijk Patiënt en Zorgaanbieder. Een zorgaanbieder biedt een verwijzing naar een vragenlijst aan, die gebruikt kan worden door een patiënt om bij de zorgaanbieder zelf of een externe repository een vragenlijst op te halen. De patiënt kan dan de vragenlijst invullen en terugsturen naar de zorgaanbieder. Onderstaande tabel geeft de rollen weer.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil vragenlijsten in een persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen invullen en de antwoorden terugsturen.
Zorgaanbieder Wil dat patiënten vragenlijsten invullen en de antwoorden aan de zorgaanbieder sturen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.1 Use case: Raadplegen vragenlijstverwijzing

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om in een PGO een vragenlijst te ontvangen en in te vullen.

2.1.2 Domein

Vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd aanbieden c.q. beschikbaarstellen van vragenlijsten door zorgaanbieders vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen voor raadplegen en beschikbaarstellen vragenlijstverwijzing staan in ART-DECOR

2.1.4.1 Raadplegen vragenlijstverwijzing

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de raadplegen vragenlijstverwijzing.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen vragenlijstverwijzing

Informatie-elementen in Vragenlijsten staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

De psycholoog belt Jelmer voor de afspraak en vraagt of hij een vragenlijst wil beantwoorden. De vragen gaan over zijn klachten en hoe hij dagelijkse activiteiten en het contact met vrienden en familie ervaart. Jelmer spreekt met hem af om voor zijn eerste afspraak de vragen in te vullen. De psycholoog heeft een link naar de vragenlijst voor hem klaar gezet. Jelmer kan met zijn PGO de link ophalen zodat hij de vragenlijst kan openen.

2.1.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen. Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Een zorgaanbieder (XIS) stelt de vragenlijstverwijzing beschikbaar.

Het resultaat is dat de patiënt (PGO) de beschikking over een verwijzing waarmee die vervolgens de relevante vragenlijst kan ophalen.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat vragenlijstverwijzingen specifiek beschikbaar te stellen aan een patiënt en vervolgens de antwoorden weer te ontvangen van de patiënt via zijn PGO. De XIS is in staat de betreffende vragenlijst beschikbaar te stellen aan raadplegers.

2.1.6.2.2 Processtappen
Stap Omschrijving
01 Zorgaanbieder wijst een bepaalde vragenlijst toe aan patiënt (in het XIS)
02 PGO bevraagt het XIS om deze toewijzing te ontvangen in de vorm van een verwijzing naar een vragenlijst. Deze verwijzing is een URI waar het PGO de daadwerkelijke vragenlijst kan ophalen.
2.1.6.2.3 Postconditie

Patiënt heeft de beschikking over de vragenlijst in zijn PGO en kan de vragen daar gaan invullen.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Vragenlijstverwijzing raadplegend systeem VL--QLR-FHIR Raadplegen van verwijzing naar vragenlijst door patiënt
XIS Vragenlijstverwijzing beschikbaarstellend systeem VL--QLB-FHIR Beschikbaarstellen van verwijzing naar vragenlijst voor PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst raadplegen

Componenten diagram Vragenlijsten raadplegen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Verwijzing naar vragenlijsten(PULL) Raadplegen verwijzing naar vragenlijst VL--QLR-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Beschikbaarstellen verwijzing naar vragenlijst VL--QLB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram raadplegen vragenlijstverwijzing en raadplegen vragenlijst

2.2 Use case: Raadplegen vragenlijst

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om in een PGO een vragenlijst te ontvangen en in te vullen. Het vervolgens weer terugsturen van de antwoorden staat beschreven in een aparte use case: sturen vragenlijstantwoorden.

2.2.2 Domein

Vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd aanbieden c.q. beschikbaarstellen van vragenlijsten door zorgaanbieders vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen voor raadplegen en beschikbaarstellen vragenlijst staan in ART-DECOR

Deze informatie-elementen ondersteunen de volgende aspecten:

 • Het al dan niet tonen van bepaalde vragen in de vragenlijst afhankelijk van de antwoorden:
  • Hierbij gaat het er om dat sommige vragen overgeslagen worden op basis van een antwoord op een andere vraag (sprongvragen). De dataset kent hiervoor het element 'enableWhen'
 • Specificeren van verschillende type vragen:
  • Het gaat dan om bijvoorbeeld keuzelijst met één of meerdere selecties, vrije tekst, combinaties hiervan, schalen, et cetera
 • Vragenlijsten kunnen ook bepaalde eisen aan de weergave van vragen/antwoordopties definiëren, welke dan verplicht zijn om te volgen. Het verschillend weergegeven van vragenlijsten compromitteren de validiteit en/of vergelijkbaarheid van de vragenlijst. Denk hierbij aan:
  • volgorde van antwoordopties of
  • het in één keer tonen van alle antwoordopties of
  • het recht onder elkaar staan van antwoordopties
  • specifieke opmaak zoals vet- of schuingedrukte tekst

2.2.4.1 Raadplegen vragenlijst

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de raadplegen vragenlijst.

2.2.4.2 Beschikbaarstellen vragenlijst

Informatie-elementen in Vragenlijsten staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

Jelmer kan met zijn PGO de link ophalen zodat hij de vragenlijst kan openen.

2.2.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen.

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Een zorgaanbieder stelt de vragenlijst beschikbaar (bijvoorbeeld via een vragenlijst-repository waarbij het niet relevant is of de zorgaanbieder deze repository zelf aanbiedt of gebruik maakt van een externe partij).
 • De zorgaanbieder koppelt een vragenlijst aan de patiënt.
 • De patiënt haalt vervolgens de relevante vragenlijst op.

Het resultaat is dat de patiënt de beschikking heeft over de vragenlijst in zijn PGO en de vragen kan gaan beantwoorden.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en post condities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat vragenlijstverwijzingen specifiek beschikbaar te stellen aan een patiënt en vervolgens de antwoorden weer te ontvangen van de patiënt via zijn PGO. XIS is in staat de betreffende vragenlijst beschikbaar te stellen aan raadplegers.

2.2.6.2.2 Processtappen
Stap Omschrijving
01 PGO heeft vanuit het XIS een verwijzing naar een vragenlijst ontvangen. Zie use case Raadplegen vragenlijstverwijzing
02 PGO haalt vervolgens de vragenlijst op.
2.2.6.2.3 Postconditie

Patiënt heeft de beschikking over de vragenlijst in zijn PGO en kan de vragen daar gaan invullen.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Vragenlijst raadplegend systeem VL--QER-FHIR Raadplegen van vragenlijst door PGO (zonder dat het herleidbaar is op de persoon)
XIS Vragenlijst beschikbaarstellend systeem VL--QEB-FHIR Beschikbaarstellen van vragenlijst voor PGO (zonder dat het herleidbaar is op de persoon)

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst raadplegen

Componenten diagram Vragenlijsten raadplegen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Vragenlijsten(PULL) Raadplegen vragenlijst VL--QER-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Beschikbaarstellen vragenlijst VL--QEB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram raadplegen vragenlijstverwijzing en raadplegen vragenlijst

2.3 Use case: Sturen vragenlijstantwoorden

2.3.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om vanuit een PGO de antwoorden op een vragenlijst terug te sturen naar de zorgaanbieder.

2.3.2 Domein

Antwoorden op vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.3.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van antwoorden op vragenlijsten door PGO-gebruiker aan zorgaanbieders vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.3.4 Informatie

De informatie-elementen voor sturen en ontvangen vragenlijstantwoorden staan in ART-DECOR

Informatie-elementen in Vragenlijstantwoorden staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.3.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de hieronder beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.3.6 Procesbeschrijving

2.3.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

De ingevulde vragenlijst stuurt hij met zijn PGO op naar de psycholoog.

‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. De psycholoog heeft zijn ingevulde vragenlijst ontvangen en neemt samen met Jelmer de antwoorden door.

2.3.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen. Ook heeft de patiënt de vragenlijst opgehaald zoals beschreven in de use case raadplegen vragenlijst.

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • De patiënt beantwoordt de vragenlijst in zijn PGO en stuurt de antwoorden terug naar de zorgaanbieder.

Afhankelijk van het doel van de vragenlijst kan een medewerker van de zorgaanbieder de vragenlijst met de patiënt op een later moment bespreken.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.3.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van (antwoorden op) vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het PGO heeft een vragenlijst opgehaald.

2.3.6.2.2 Proces stappen
Stap Omschrijving
01 PGO stelt de patiënt in staat de vragenlijsten in te vullen
02 Patiënt beantwoordt de vult de vragenlijsten in
03 Patiënt bepaalt wanneer het invullen gereed is
04 PGO stuurt de antwoorden terug naar het XIS
2.3.6.2.3 Postconditie

De zorgaanbieder kan de vragenlijst met antwoorden inzien in het XIS. De patiënt en zorgaanbieder kunnen hierover in overleg.

2.3.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Antwoorden op vragenlijst sturend systeem VL--QRS-FHIR Sturen van antwoorden op de vragenlijst aan zorgaanbieder
XIS Antwoorden op vragenlijst ontvangend systeem VL--QRO-FHIR Ontvangen van antwoorden op de vragenlijst van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst sturen

Componenten diagram Vragenlijsten sturen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.3.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Antwoorden op vragenlijst (PUSH) Sturen antwoorden op vragenlijst VL--QRS-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Ontvangen antwoorden op vragenlijst VL--QRO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.3.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang met de use case raadplegen vragenlijsten.

Use case diagram Sturen Vragenlijsten

Use case diagram Vragenlijsten

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Structured Data Capture (SDC) 2.0 (STU2) 2017-04-21 https://hl7.org/fhir/us/sdc/STU2/ U.S. Office of the National Coordinator (ONC)'s Standards and Infrastructure (S & I) Framework

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Januari 2023 2.0.27 MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4095 De XIS-TestScripts voor JSON-verkeer zijn aangepast zodat bij het sturen ook JSON gebruikt wordt.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
2020.01 - December 2022 2.0.26 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van ""secundaire"" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als ""PUT"", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar ""de update operation"".
MM-3838 In de Touchstone-fixtures die de minimale content bepalen voor de Task die een client stuurt, was ten onrechte een narrative opgenomen, waardoor andere narratives ten onrechte worden afgekeurd. Deze narratives zijn verwijderd.
2020.01 - November 2022 2.0.25 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
2020.01 - Oktober 2022 2.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
2020.01 - September 2022 2.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
2020.01 - Augustus 2022 2.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
2020.01 - Juli 2022 2.0.21 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
2020.01 - Juni 2022 2.0.20 MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 2.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3174
MM-3091 The CapabilityStatements deviated in some ways from what the requirements in the implementation guide, this has been fixed.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
2020.01 - April 2022 2.0.18 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3082 Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-1238 Correctie van de specificaties (in ART-DECOR). De twee raadplegen transacties bevatten nu alleen de query parameters conform de beschrijving op het functioneel ontwerp (filtermogelijkheden).
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2691 De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2788 Voor Vragenlijsten is het aanleverformat Sturen geïntegreerd in het aanleverformat Raadplegen.
MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2718 Toelichting op kwalificatie (scenario 3.4) verbeterd: verwachting is dat ook aan de PGO-gebruiker duidelijk wordt gemaakt, dat de ontvanger geen lege vragenlijst accepteert.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2506 In het package manifest van het Questionnaires-package is de dependency op het zib2017 aangepast van de NPM-notatie "^2.0" naar de beperktere FHIR-notatie "2.0.x".
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-2201 Advice on implementation of task updates within MedMij information services (gegevensdiensten) has been added to the Questionnaires FHIR IG. An introduction on task use has been included on the functional design.
MM-2415 Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
2020.01 - September 2021 2.0.12 MM-2289 In the CapabilityStatemens for Questionnaires, the profiles that were mentioned incorrectly in CapabilityStatement.rest.resource.profile are moved to CapabilityStatement.profile.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2304 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-2040 In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.
2020.01 - April 2021 2.0.7 MM-1707 De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
2020.01 - Maart 2021 2.0.6 MM-1879 Added the ValueSets http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-behavior and http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-operator, plus their associated CodeSystems, from FHIR R4 core to the Questionnaires package.
MM-1863 Information has been added on the Questionnaires 2.x FHIR IG regarding the invariant "que-1" in the QuestionnaireProvisioningTask profile.
MM-1842 Added guidance to the IG for Questionnaires to use absolute references when sending the QuestionnaireResponse as part of a transaction Bundle.
MM-1227 ART-DECOR publicatie - dubbel element verwijderd. Zorgaanbieder is nu enkel nog aanwezig als onderdeel (child) van zorgverlener.
MM-1198 ART-DECOR publicatie - specialisme toegevoegd aan dataset/transacties vragenlijsten (was al onderdeel kwalificatiemateriaal).
MM-1191 ART-DECOR publicatie - dataset onderdeel QuestionnaireItem: element namen van groupText-renderingStyle /xhtml gecorrigeerd naar text-renderingStyle/xhtml.
MM-1188 ART-DECOR publicatie - dataset velden (experimental, purpose, subjectType, questionnaireItem/repeats) nu ook zichtbaar in transactie vragenlijsten beschikbaarstellen.
2020.01 - Februari 2021 2.0.5 MM-1824 The Questionnaire.url element in MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) qualification material was not conform the FHIR specification because the resource type was missing. This has been added.
MM-1719 The Questionnaires project on Simplifier did not contain examples, example instances for a Questionnaire, a QuestionnaireResponse and a QuestionnaireProvisioningTask have been added.
MM-1705 Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) raadplegen en sturen vragenlijsten o.b.v. publicatie 2020.01 en (2) beschikbaarstellen medicatieoverzicht o.b.v. publicatie 2019.01
MM-1635 The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.
MM-1634 The numbering of the PHR qualification scenarios in the Questionnaires (2019.01 and 2020.01) FHIR TestScripts did not align with the functional test scripts, 1.4 and 2.4 changed to 1.5 and 2.5, and 1.5 and 2.5 changed to 1.6 and 2.6. Senarios 1.4 and 2.4 have been removed from the PHR functional testcripts, because they are not applicable for PHR testing and qualification.
MM-1587 In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.
MM-1541 Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.
2020.01 - Zomerrelease 2020 2.0.0 MM-1345 Notebox opgenomen in het functioneel ontwerp van Vragenlijsten, welke toelicht dat de uitwisseling voor de use case 'Raadplegen vragenlijst' op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.


9 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS