Ontwerpen MedMij

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Hier vindt u informatie over de inhoud van de informatie die kan worden uitgewisseld in het afsprakenstelsel.

Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.

1.2 Publicaties en versies

Deze publicatie wordt actief beheerd, zie de landingspagina MedMij voor meer informatie.

Verbeteringen (uitsluitend wanneer ze backwards compatibel zijn) worden met een maandelijks ritme doorgevoerd. Zie de infographic patchreleases voor meer uitleg.

1.3 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

1.4 Kaders en uitgangspunten

1.4.1 Richtlijn

1.4.1.1 Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets

Het programma 'Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie relevant is voor artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zo veel als mogelijk bestaande zibs voor hun functionele definitie.

Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de Basisgegevensset Zorg om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest er echter voor om wél altijd de volledige zib te definiëren zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit met zorginformatiesystemen mogelijk wordt.

Hoewel de volledige definitie van enkele zibs het BSN bevat, mag dit niet worden gebruikt in de gegevensuitwisseling met de patiënt. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Het nummer is in de definities opgenomen omdat dit geregistreerd kan worden in het zorgaanbiedersdomein. De afspraak om het BSN niet uit te wisselen is opgenomen in het MedMij afsprakenstelsel.

1.4.1.2 Terminologie en vertalingen

Richtinggevend voor de applicaties die MedMij-standaarden implementeren is dat ze Nederlandse termen gebruiken. Dit wordt op de volgende wijze functioneel en technisch ondersteund.

Functioneel

De functionele definities van de MedMij-informatiestandaarden zijn zoveel mogelijk samengesteld uit bestaande zibs. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven.

Voor het verwerken en tonen van waarden uit bestaande terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden:

 • Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO-gebruiker.
 • Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO-gebruiker.
 • Indien zowel een Nederlandse patiëntvertaling als een zorgverlenervertaling ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
 • Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.

Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden in het standaarden overzicht van Nictiz

Ook wat betreft de omschrijving van informatie geniet het de voorkeur om ze veel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen. De (omschrijvingen van de) conceptnamen die in zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk beter aansluiten op het persoonsdomein.

Technisch

Voor de waardelijsten in de zibs zijn FHIR ValueSet-resources gemaakt. Deze bevatten gestructureerd de Nederlandse vertalingen van de zib-concepten en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling.

De ValueSets zijn óf direct gekoppeld in de FHIR-profielen, of kunnen, indien dit niet mogelijk is, via een FHIR ConceptMap gerelateerd worden aan de waarden die binnen een profiel gebruikt worden. Zie hiervoor de specificaties in de FHIR-implementatiegids.

1.4.1.3 Referenties

MedMij informatiestandaarden gebruiken zoveel mogelijk bestaande zibs. Deze zibs verwijzen naar elkaar middels referenties. FHIR kent ook het concept van referenties. Via zo'n referentie kan bijvoorbeeld ook het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting opgehaald worden. Het uitgangspunt is dat alle references 'resolvable' (opvraagbaar) moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een klikbare link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR-references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaardoverstijgende principes in de FHIR-implementatiegids.

1.4.1.4 Herleidbaarheid

Er wordt verwacht dat zowel patiënt als zorgverlener informatie kunnen inzien over op welk moment (datum/tijd) en met welke partij (“bron”) bepaalde inhoudelijke gegevens zijn uitgewisseld. Toelichting en voorbeelden van herleidbaarheid kan je op deze pagina inzien.

1.4.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

MedMij kent wel een afsprakenstelsel met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

1.4.3 Geografische reikwijdte

De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.

1.5 Kwalificatie

1.5.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Wiki structuuroverzicht

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de MedMij wiki pagina structuur. Het afsprakenstelsel verwijst naar de MedMij landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.

AfsprakenstelselMappingsFunctioneelTechnischMedMij Wiki structuur overzicht

3 Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die MedMij hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:

3.1 Haal gegevens op uit XIS

3.1.1 Algemeen

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

Index raadplegen / beschikbaarstellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg Basisgegevensset Zorg BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling in FHIR
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
Allergie/intolerantie vertaling AllergieIntolerantieVertaling AllergieIntolerantieVertaling in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken raadplegen eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen raadplegen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A raadplegen PDF/A PDF/A in FHIR
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens GP data in FHIR
GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ GGZ data in FHIR
Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg raadplegen BgLZ BgLZ in FHIR
Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten in FHIR

3.1.2 What's new

Een PGO kan na een eerste raadpleging nieuwe of gewijzigde gegevens raadplegen middels een "what's new" uitvraag. Voordeel van deze functionaliteit is dat niet onnodig reeds bekende gegevens opnieuw beschikbaar gesteld hoeven te worden. Denk hierbij aan wederom raadplegen van een volledige gegevensset zoals de BgZ. PGO dient hiervoor de datum van eerdere raadpleging te bewaren, om te gebruiken in een nieuwe raadpleging. XIS dient deze datum te kunnen verwerken. Technische uitwerking staat in de "overarching principles" van het technisch ontwerp.

3.2 Stuur gegevens naar XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen sturen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR
Beelden Beelden Beelden sturen Beelden Beelden in FHIR
Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten in FHIR

3.3 Patient journeys

3.3.1 Thomas van Beek

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

eAfspraakMedicatieoverzichtBasisgegevensset ZorgBeeldenLaboratoriumresultatenLaboratoriumresultatenTijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

3.3.2 Roos Dalstra

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

ZelfmetingenMedicatieoverzichtHuisartsgegevensAllergie intolerantieeAfspraakMedicatieLaboratoriumresultatenPDF/ATijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

4 Systeemrollen

De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel.

5 Implementatie-advies

5.1 Niet-gecodeerde informatie

De zibs vereisen vaak dat informatie gecodeerd wordt uitgewisseld. Implementerende partijen dienen hun best te doen om deze coderingen door te voeren, maar er kunnen situaties ontstaan waarbij dat niet mogelijk is. Ook kunnen zich situaties voordoen in de zorgpraktijk die niet ondervangen worden door één van de waarden in het gespecificeerd waardebereik van de code. Deze informatie kan, mits het FHIR-profiel dit toestaat, op de volgende manier als vrije tekst worden uitgewisseld:

 • Bij elementen van datatype CodeableConcept:
  • voor element.coding wordt de code OTH gebruikt uit codesysteem http://hl7.org/fhir/v3/NullFlavor.
  • de tekstuele informatie wordt ondergebracht in element.text.

Ontvangende systemen dienen om deze reden de vrije tekst in concept.text te ondersteunen, naast de gecodeerde informatie in concept.coding.

Deze aanpak kan alleen gebruikt worden als de binding-sterkte van de waardelijst niet required is, of als de waardelijst de code OTH bevat. In andere situaties moet (SHALL) een code uit de waardelijst gekozen worden.

5.2 UCUM units

Binnen verschillende zibs wordt er gebruik gemaakt van UCUM units (http://unitsofmeasure.org). In de praktijk merken we dat de waardes die tussen de kringelhaken mogen worden meegegeven voor 'telbare eenheid' soms lastig te interpreteren zijn voor de ontvangende partij. Dit komt voornamelijk omdat de tekst tussen de accolades geen semantiek kent. Bij onduidelijkheid over deze telbare eenheden is het advies om vast te houden aan de example instances binnen de zibspecificaties of op Simplifier.

Een voorbeeld m.b.t. de zib TabakGebruik. Hier wordt het element 'Hoeveelheid' als volgt gedefinieerd: "Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar." Onderstaande richtlijnen kunnen als voorbeeld worden aangehouden:

 • 5 sigaretten per dag - {cigarettes}/d
 • 40 sigaretten per week - {cigarettes}/wk
 • 5 pakjes per week - {cigarette packs}/wk
 • 350 gram shag per week - {tobacco}/g/wk

Voorbeeld uitwerking binnen de FHIR resource:

<valueQuantity>
 <value value="40"/>
 <unit value="cigarettes per week"/>
 <system value="http://unitsofmeasure.org"/>
 <code value="{cigarettes}/wk"/>
</valueQuantity>

Het advies voor het PGO als ontvangende partij is om éérst de .unit weer te geven bij het presenteren van patiëntgegevens, en terug te vallen op het weergeven van de waarde tussen kringelhaken in .code. Op die manier wordt er gewaarborgd dat de geregistreerde hoeveelheid in de juiste context kan worden geïnterpreteerd.

6 Release notes

Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - December 2023 MM-5081 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - Mei 2023 MM-3799 Op het algemene FO van MedMij is een advies toegevoegd over het uitwisselen en weergeven van UCUM-eenheden. Het advies is onderschreven aan de hand van een aantal voorbeelden van gebruikte eenheden voor de zib TabakGebruik. Deze informatie is binnen de paragraaf 'Implementatie-advies' toegevoegd.
2020.01 - April 2023 MM-4698 Op het MedMij algemene functionele ontwerp van de v2020.01 en v2020.02 standaarden is een richtlijn/advies geplaatst over het uitwisselen van niet gecodeerde informatie. Deze informatie is onder een nieuwe paragraaf geplaatst, namelijk 'Implementatie-advies'.
2020.01 - Augustus 2022 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3467 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - Juli 2022 MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
2020.01 - Juni 2022 MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
2020.01 - Mei 2022 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
2020.01 - Januari 2022 MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
2020.01 - November 2021 MM-2165 Added an Identifier to the technical qualification resources.
MM-2430 Er is een infographic gepubliceerd die de maandelijkse patchrelease uitlegt. Er wordt naar deze infographic verwezen vanaf de landingspagina voor MedMij en de landingspagina's voor publicatie 2020.01 en 2020.02.
MM-2439 All TestScripts checking for an empty searchset Bundle have been edited to allow for an otherwise empty Bundle with an OperationOutcome present.
MM-2444 De waarschuwingsbox voor de BgLZ is gewijzigd op de kwalificatiepagina, Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp om weer te geven dat de 2020.01 versie niet meer ondersteund wordt voor kwalificatie
MM-2494 The header 'MedMij-Request-ID' in TestScripts is now properly filled with a generated UUID without showing this process to the user.
MM-2504 In the profiles zib-TreatmentDirective and zib-AdvanceDirective, guidance is added on how to possibly populate Consent.policy.url.
MM-2543 Op de wiki-landingspagina voor MedMij wordt vermeld dat publicatie 2019.01 in passief beheer is en 2020.* in actief beheer zijn, met korte uitleg over publicaties, informatiestandaarden en MedMij-catalogus. Op de landingspagina's voor deze MedMij-publicaties wordt vermeld dat ze in passief of actief beheer zijn, met verwijzing naar deze korte tekst.
MM-2561 Some examples of zib-Problem have the value of .clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodeList changed.
2020.01 - Oktober 2021 MM-2392 Provided clarification on the use of the PractitionerRole reference and display value in section 5.3 "Use of the reference datatype" of the MedMij FHIR IG.
MM-2436 The MedMij FHIR IG contained a link to the FHIR R4 specification on logical references, this is incorrect and has been changed to the correct page on the FHIR STU3 specification.
2020.01 - September 2021 MM-2384 In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met Reference.reference.
MM-2365 Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
MM-2291 Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to Immunization.note in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to Procedure.category and Procedure.category.coding in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to RelatedPerson.telecom in profile nl-core-relatedperson.
MM-2237 The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of meta.profile, this has been added to chapter 2.5.
2020.01 - Augustus 2021 MM-2316 De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
2020.01 - Juli 2021 MM-2227 Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.
MM-2205 Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
2020.01 - Juni 2021 MM-2155 In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
MM-2101 Resource.name in fixtures and examples have been updated to reflect the new recommendations in nl-core-humanname: .use = official has been removed, .text has been populated, redundant initials have been removed from the examples (not the fixtures)
2020.01 - Mei 2021 MM-2102 A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
MM-2093 Narratives for all TestScript fixtures have been regenerated.
MM-2074 In the FHIR IG, an outdated remark has been removed which stated that ConceptMaps cannot formally be linked to profiles, since ConceptMaps are linked using the permitted-value-conceptmap extension. Where the linkage was missing, it has been added to the profiles.
MM-2057 Gebruik van zib publicatie 2017 wordt nu vermeld (incl. link) op het Functioneel Ontwerp van alle MedMij standaarden.
MM-2056 A common form has been adopted for the internal identifier for mappings within FHIR profiles.
MM-1882 The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
MM-1839 In the FHIR IG, the use of Resource.identifier is made "recommended".
2020.01 - April 2021 MM-2007 The mappings in the HCIM Problem FHIR profile incorrectly pointed to HCIM Problem version 1.2, where this should be version 4.1. This is corrected.
MM-1978 The mapping for HCIM concept PainscoreValue (NL-CM:12.9.2) was missing in the FHIR profile for zib-Painscore, this has been corrected. The mapping is added on the Observation.value[x]:valueQuantity element.
MM-1976 In de TestScript-resources is de datum (.date-element) vervangen door een "patchlevel"-toevoeging in de versie (.version-element).
MM-1795 In the STU3 FHIR IG a section is added on CapabilityStatements, this explains their informative nature. The same text is added to the CapabilityStatement instances.
2020.01 - Maart 2021 MM-1911 We have fixed an incorrect hyperlink in the profiles nl-core-patient & nl-core-person to the ConceptMap of GeslachtsCodeLijst to AdministrativeGender.
MM-1906 Some ConceptMap references were incorrect or missing in our nl-core-contactpoint profile. We have fixed or added the right ConceptMap to this profile.
MM-1899 Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
MM-1861 Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.
MM-1846 Removed the fixed string "Comment" from Condition.comment (and moved it to Condition.comment.short) in the zib-PressureUlcer profile.
MM-1752 The profiling guidelines for STU3 and R4 are updated to contain the latest convention for filename and Resource.id.
MM-1750 De Nictiz FHIR 3.0.1 en Nictiz Dev testsystemen zijn verwijderd in Touchstone.
MM-1122 Added zib-LifeStance extension to nl-core-patient profile, leading to a new minor version.
MM-1091 Pre-adopt of the R4 reasonReference element as DeviceUseStatement extension reasonReference, applied in zib-MedicalDevice.
2020.01 - Februari 2021 MM-1828 The assert in TestScripts that checks if a BSN identifier is present in a Patient resource is improved.
MM-1787 Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.
MM-1758 Url's to the HL7 FHIR wiki pages on MedMij wiki pages pointed to a deprecated version, this has been corrected, the url's now point to the new HL7 Confluence pages.
MM-1722 City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.
MM-1703 Remove the ISO 3166 hint from the nl-core-address profile and refer to the HCIM instead.
MM-1662 In several Medication releated profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
MM-1650 De sectie 'veelgemaakte fouten' in de kwalificatie-FAQ is uitgebreid met het gebruik van codesysteem-OID's en verkeerde afhandeling van niet-ondersteunde resources.
MM-1578 Added guidance to the FHIR IG on the URI's that should be used for code systems, and where they can be found.
MM-1462 Example instances in the zib2017 package have been improved based on validation results.
MM-836 In some Medication examples, references pointing to non-existent resources have been re-referenced.
2020.01 - Januari 2021 MM-1675 In the error handling section of the general IG, the explanation for "no match" and the description for "known but unsupported parameter value" have been improved. "Unsupported search parameter" has been added as a link to the section on search.
MM-1651 In the FHIR IG section on handling errors, the status code for unauthorized requests has been adjusted from 401 to 403. In the introduction text, a reference to the FHIR security spec has been added.
MM-1593 A missing mapping for mobile phone numbers has been added to the mapping table in the nl-core-contactpoint profile, the Dutch HCIM translations have been removed from the mapping table to improve readability.
MM-1592 Updated the version numbers of 2 extensions, which had status 'active' and a version number starting with 0.x, to 1.0.0.
MM-1566 The IG page for error handling examples has been moved from the "MedMij" wiki namespace to the "FHIR" namespace, in accordance to the IG page itself.
MM-1465 De patient journey van Thomas van Beek bevatte het concept voor een gegevensdienst 'verwijzingen', die echter nooit doorontwikkeld is. Dit concept is verwijderd uit de visualisatie en de beschrijving.
MM-1385 In the Simplifier project view, the status badge for profiles has been changed from "active" to "prerelease" as a visual indication that profiles in this view do not align with the released profiles in the package.
MM-1292 There were no clear style guides for technical documentation. Guidance has been created for common situations and the IG is updated in accordance to these styles.
2020.01 - November 2020 MM-1557 Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.
MM-1542 Het onderscheid tussen het Register van Informatiestandaarden en de Medmij Catalogus is onnodig en niet goed verklaarbaar. Daarom is het Register onderdeel geworden van de Catalogus en zijn alle verwijzingen naar 'Register van Informatiestandaarden' aangepast naar 'MedMij Catalogus'.
MM-1522 All references to terminology resources and examples scattered throughout the FHIR IGs are focused around the references to the relevant packages and in the overarching FHIR IG.
MM-1517 In the FHIR IG, the section on the Reference datatype duplicated parts of the FHIR core spec. It has been rewritten to only provide additional guidance relevant to the use cases.
2020.01 - Oktober 2020 MM-1457 Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
MM-1454 In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
MM-1446 Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
MM-1441 De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
MM-1418 The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
MM-1386 Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
MM-1248 The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
MM-791 Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
2020.01 - September 2020 MM-1406 Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
MM-1374 In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
MM-1358 Replaced
by in narratives of examples.
MM-1261 In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
MM-1256 Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
MM-1207 Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
MM-1116 Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
MM-267 Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
2020.01 - Zomerrelease 2020 MM-1220 De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.
MM-1177 The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
MM-1165 To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
MM-1119 De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
MM-1118 All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.
MM-1090 The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
MM-1050 The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
MM-1036 The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
MM-854 Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
MM-437 Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
MM-433 Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
MM-221 In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.

7 Releases

Versie Datum Omschrijving
2020.01 2020-08-11 Zomerrelease met wijzigingen voor MedMij-standaarden
2019.01 2019-10-18 Use case medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling toegevoegd
2019.01 2019-10-02 Use case PDF/A Sturen toegevoegd
2019.01 2019-03-11 Alle MedMij-standaarden
2018.06 2018-10-29 Basisgegevens GGZ
2018.05 2018-09-24 Basisgegevens GGZ voor openbare consultatie
2018.04 2018-09-02 eAfspraak fase 2
2018.03 2018-05-07 BgZ 2017 en Huisartsgegevens
2018.02 2018-03-29 BgZ 2017 voor openbare consultatie
2018.01 2018-02-21 Huisartsgegevens voor openbare consultatie
2017.04 2017-12-18 Medicatie, Laboratoriumresultaten, Allergie/intolerantie, Zelfmetingen
2017.03 2017-11-07 PDF/A
2017.02 2017-10-11 eAfspraak
2017.01 2017-10-02 BgZ 2015


8 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.