Medicatieproces MP9 2.0.0 - kwalificatie - voorschrift ontvangend systeem - MP-VOO

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl


Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • VOorschrift Ontvangend systeem (MP-VOO) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. De kwalificatiesimulator verstuurt een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. Ontvang het ‘Voorschrift sturen’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm en maak schermafdrukken.
 3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. schermafdrukken én
 2. de technische uitgaande berichten.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens correct ontvangen en verwerkt worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als voorschrift ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan ontvangen (alle scenario’s).

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, geneesmiddelen op PRK voorschrijver etc.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt ontvangen

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden ontvangen

Het systeem gaat correct om met een nieuw VV bij een bestaande MA.

Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt

Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

5.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
1.1
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
MBH_920_start_eind MBH_920_start_eind_MA MBH_920_start_eind_VV
1.2a
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
MBH_920_start_duur MBH_920_start_duur_MA MBH_920_start_duur_VV
1.2b
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
MBH_920_start_duur2 MBH_920_start_duur2_MA MBH_920_start_duur2_VV
1.3
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
MBH_920_chronisch MBH_920_chronisch_MA MBH_920_chronisch_VV
1.4
Extra VV onder bestaande MA
LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3
MBH_920_chronisch MBH_920_chronisch_MA MBH_920_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
1.5
Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks'
MBH_920_dosis_stuks MBH_920_dosis_stuks_MA MBH_920_dosis_stuks_VV


5.3 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan ontvangen (alle scenario’s).

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, geneesmiddelen op PRK voorschrijver etc.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden ontvangen

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven, toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg).

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
2.1
Aanvullende instructie (MA)
MBH_920_aanvullendeinstructie MBH_920_aanvullendeinstructie_MA MBH_920_aanvullendeinstructie_VV
2.2
Toelichting (MA), toelichting (VV)
MBH_920_toelichting MBH_920_toelichting_MA MBH_920_toelichting_VV
2.3
Reden van voorschrijven (MA)
MBH_920_redenvanvoorschrijven MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA MBH_920_redenvanvoorschrijven_VV
2.4
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept).
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen
MBH_920_Toedieningsweg
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA
MBH_920_Toedieningsweg_MA
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV
MBH_920_Toedieningsweg_VV
2.5
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV
2.6
Toedieningsweg (MA)
MBH_920_Toedieningsweg MBH_920_Toedieningsweg_MA MBH_920_Toedieningsweg_VV


6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem toont de staking van de eerdere medicatieafspraak op correcte wijze (d.m.v. verwerking binnen de MBH)
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging (met of zonder VV). Het systeem toont de wijziging van de eerdere medicatieafspraak op correcte wijze (d.m.v. verwerking binnen de MBH). De technische stop-medicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken en toont dit aan de gebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem toont de onderbreking van de eerdere medicatieafspraak op correcte wijze (d.m.v. verwerking binnen de MBH).
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

7.2 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's hebben betrekking op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 ontvangen medicatieafspraken.


Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
3.1
Stop-medicatieafspraak, met reden staken
LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1
MBH_920_aanvullendeinstructie MBH_920_aanvullendeinstructie_MA_staken
3.2
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2
MBH_920_toelichting MBH_920_toelichting_MA_wijzigingmetVV
MBH_920_toelichting_MA_techstaken
MBH_920_toelichting_VV_extra
3.3
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3
MBH_920_redenvanvoorschrijven MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV
MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken
3.4
Onderbreken medicatieafspraak
LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4/2.5
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken


7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 4: medicatievoorschrift met lengte en gewicht

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht in de medicatieafspraak kan ontvangen. Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

8.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
4.1
Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA
Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA
MBH_920_Lengte_Gewicht MBH_920_Lengte_Gewicht_MA_1 MBH_920_Lengte_Gewicht_VV_1


8.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.1


9 Scenarioset 5

Niet van toepassing voor deze kwalificatie.

10 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.


10.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
6.1
Variabele frequentie
MBH_920_variabelefrequentie MBH_920_variabelefrequentie_MA MBH_920_variabelefrequentie_VV
6.2
Interval
MBH_920_interval MBH_920_interval_MA MBH_920_interval_VV
6.3
Variabele hoeveelheid (1)
MBH_920_variabelehoeveelheid MBH_920_variabelehoeveelheid_MA MBH_920_variabelehoeveelheid_VV
6.4
Zonder keerdosis
MBH_920_zonderkeerdosis MBH_920_zonderkeerdosis_MA MBH_920_zonderkeerdosis_VV
6.5
Bijzondere keerdosis
MBH_920_bijzonderekeerdosis MBH_920_bijzonderekeerdosis_MA MBH_920_bijzonderekeerdosis_VV
6.6
Variabele hoeveelheid (2)
MBH_920_variabelehoeveelheid2 MBH_920_variabelehoeveelheid2_MA MBH_920_variabelehoeveelheid2_VV
6.7a
Tijdstippen
MBH_920_tijdstippen_flexibel MBH_920_tijdstippen_flexibel_MA MBH_920_tijdstippen_flexibel_VV
6.7b
Tijdstippen
MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_MA MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_VV
6.8
Weekdagen
MBH_920_weekdagen MBH_920_weekdagen_MA MBH_920_weekdagen_VV
6.9
Dagdeel
MBH_920_dagdeel MBH_920_dagdeel_MA MBH_920_dagdeel_VV
6.10
Cyclisch schema
MBH_920_cyclischschema MBH_920_cyclischschema_MA MBH_920_cyclischschema_VV
6.11
Afbouw schema en doseerduur
MBH_920_afbouwschema MBH_920_afbouwschema_MA MBH_920_afbouwschema_VV
6.12
Variabele hoeveelheid en maximum
MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_MA MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_VV
6.13
Toedieningssnelheid
MBH_920_toedieningssnelheid MBH_920_toedieningssnelheid_MA MBH_920_toedieningssnelheid_VV
6.14
Toedieningsduur
MBH_920_toedieningsduur MBH_920_toedieningsduur_MA MBH_920_toedieningsduur_VV
6.15
Zo nodig
MBH_920_zonodig MBH_920_zonodig_MA MBH_920_zonodig_VV


10.3 Inhoudelijke gegevens


11 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen.

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de gebruiker; het 90 miljoen nummer mag niet getoond worden als zijnde G-standaard geneesmiddel, de ingrediënten worden getoond.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

11.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
7.1
Alle ingrediënten
MBH_920_magistraalalleingredienten MBH_920_magistraalalleingredienten_MA MBH_920_magistraalalleingredienten_VV
7.2
Actief ingrediënt
MBH_920_magistraalactieveingredient MBH_920_magistraalactieveingredient_MA MBH_920_magistraalactieveingredient_VV
7.3
90 miljoen nummer
MBH_920_magistraal90miljoennr MBH_920_magistraal90miljoennr_MA MBH_920_magistraal90miljoennr_VV


11.3 Inhoudelijke gegevens


12 Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt de medicatieafspraak met kopie indicator correct.
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt de stop-medicatieafspraak correct.
Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak correct.
Aantonen dat het systeem een correcte samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH kan weergeven Het systeem toont de gegevens correct.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingezien kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

12.2 Scenario’s

LET OP: van scenario's 8i zijn geen afzonderlijke screenshots nodig. Echter moeten de gegevens uit scenario 8i wel terug te zien zijn in de screenshots van scenario 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 binnen de medicamenteuze behandeling waartoe ze behoren.Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
8.1
Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak
MBH_920_VVandermansMA-ZTP MBH_920_VVandermansMA_MA-ZTP MBH_920_VVandermansMA_VV-ZTP
8.2
Stoppen andermans medicatieafspraak
MBH_920_stakenandermansMA-ZTP MBH_920_stakenandermansMA_MA2-ZTP
8.3
Onderbreken andermans medicatieafspraak
MBH_920_onderbrekenandermansMA-ZTP MBH_920_onderbrekenandermansMA_MA2-ZTP
8.4
Wijzigen andermans medicatieafspraak
MBH_920_wijzigenandermansMA-ZTP MBH_920_wijzigenandermansMA_MA_techstaken-ZTP
MBH_920_wijzigenandermansMA_MA2-ZTP


12.3 Inhoudelijke gegevens (voorbereiding)


12.4 Inhoudelijke gegevens (vervolg)

13 Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met de logistieke verbruiksperiode (ingangsdatum, duur en einddatum).
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

13.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
9.1a
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-BSC
9.1b
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-BSC
9.1c
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-BSC
9.2
Herhalingen
MBH_920_herhalingen-BSC MBH_920_herhalingen_MA-BSC MBH_920_herhalingen_VV-BSC
9.3
Afleverlocatie
MBH_920_afleverlocatie-BSC MBH_920_afleverlocatie_MA-BSC MBH_920_afleverlocatie_VV-BSC
9.4
Financiële indicatiecode
MBH_920_financiele_indicatiecode-BSC MBH_920_financiele_indicatiecode_MA-BSC MBH_920_financiele_indicatiecode_VV-BSC


13.3 Inhoudelijke gegevens


14 Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschriften op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om voorschriften op HPK of ZI-nr niveau te ontvangen.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

14.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
10.1
HPK geneesmiddel
MBH_920_HPKvoorschrijven MBH_920_HPKvoorschrijven_MA MBH_920_HPKvoorschrijven_VV
10.2
ZI-nr geneesmiddel
MBH_920_ZINRvoorschrijven MBH_920_ZINRvoorschrijven_MA MBH_920_ZINRvoorschrijven_VV


14.3 Inhoudelijke gegevens


15 Documenthistorie

Datum Omschrijving
.. ..

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': voorschrift addendum.