Functioneel ontwerp Wondzorg v0.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp van de informatiestandaard 'Wondzorg'. De informatiestandaard bevat een set van patiënt/cliëntgegevens gericht op de verslaglegging van de dagelijkse zorg (het primaire zorgproces) rondom wondzorg en is van belang om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te waarborgen. De gegevensset is zoveel mogelijk gebaseerd op al gemaakte afspraken over vastlegging in het elektronisch dossier, de zogenaamde zorginformatiebouwstenen (zibs).

De informatiestandaard wondzorg omvat de volgende wondsoorten:

 • Smetten
 • Decubitus
 • Acute wond
 • Skin tears
 • Ulcus cruris
 • Oncologische ulcus

De informatiestandaard is gevalideerd door verpleegkundigen & verzorgenden binnen de verschillende zorgsettingen; verpleeghuis, ziekenhuis en thuiszorg en goedgekeurd door V&VN Wondconsulenten. Waar relevant wordt verwezen naar andere behandelaars.

Via deze pagina worden de kaders en uitgangspunten evenals de totstandkoming met betrekking tot de informatiestandaarden nader toegelicht. Er worden twee verschillende use cases beschreven; verslaglegging en beslissingsondersteuning.


Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Functioneel beheerders en informatieanalisten van zorginstellingen.


Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

In een kwaliteitsstandaard/richtlijn wordt het klinisch handelen op basis van evidence/practice beschreven. De aanbevelingen over de inhoud van zorg zijn vertaald naar de informatiestandaard. Voor de beschrijving van de totstandkoming van de informatiestandaard wordt verwezen naar de Aanpak ontwikkeling thema-specifieke informatiestandaarden.

De informatiestandaard Wondzorg is gebaseerd op de volgende kwaliteitsstandaarden/richtlijnen:

Aanvullende informatie:


Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

Wettelijke kaders

Een informatiestandaard is een gegevensset die gebruikt wordt binnen een bepaalde zorgsetting. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig om in de praktijk te komen tot implementatie van een informatieoverdracht. Daarbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Overeenkomstig de eis uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor iedere gegevensverwerking onderdeel moeten zijn van de implementatie. Op basis hiervan moet worden bepaald wat er in een bepaalde use case uitgewisseld kan en mag worden.


Use Cases

Procesbeschrijving

Er worden twee use cases uitgewerkt; use case verslaglegging en use case beslissingsondersteuning.

De use case verslaglegging betreft een zorgverlener die binnen een EPD/ECD gegevens vastlegt over het totale zorgproces rondom het thema wondzorg van een patiënt/cliënt binnen een specifieke zorgsetting, met als doel om de continuïteit en veiligheid van de zorg aan patiënten/cliënten te bewaken. Deze gegevens betreffen de algemene voorgeschiedenis, observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek), het zorgplan (patiëntprobleem, gewenst zorgresultaat, interventies) en evaluatie. Doordat gegevens volledig en met de juiste kwaliteit worden vastgelegd volgens de actuele kwaliteitsstandaard/richtlijn, kan de zorgverlener de zorg continueren (primair gebruik) en kunnen deze gegevens ook voor secundaire doeleinden worden hergebruikt. Als voorbeeld is deze verslaglegging te gebruiken als voorinvulling van een overdrachtsbericht binnen en tussen zorginstellingen: hiervoor wordt verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen).

De use case beslissingsondersteuning betreft een zorgverlener die een beslissingsondersteunend systeem gebruikt ten behoeve van advies over de preventie en zorg van wonden van een patiënt/cliënt. Hiervoor is de gegevensset bepaald op basis van kenmerken die leiden tot een bepaalde uitkomst (zoals stellen van een diagnose), dit wordt bepalende informatie genoemd. Een beslisboom is een stroomdiagram die de informatie bevat die op een bepaald moment in de behandeling van de patiënt/cliënt relevant is, en laat op een overzichtelijke wijze de verschillende keuzemomenten zien en hoe het advies voor de behandeling tot stand komt. Om te komen tot een bepaalde uitkomst in de beslisboom worden keuzes gemaakt, ook wel beslisregels genoemd. Op basis van de beslisbomen zijn de relevante gegevens en bijbehorende zorginformatiebouwstenen (zibs) van publicatie 2017 geselecteerd. Ook zijn de verpleegkundige interventies gespecificeerd. De beslisbomen bestaan dus uit bepalende informatie en beslisregels (zie afbeelding 1).

Indien er extra informatie bij een specifiek onderdeel vastgelegd dient te worden die niet direct bijdragen aan de uitkomst van de beslisboom worden deze gezien als ondersteunende informatie. Deze ondersteunende informatie samen met de bepalende informatie uit de beslisbomen vormen de gegevensset van de use case verslaglegging (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: Weergave van de overlap van gegevens tussen de use case beslissingsondersteuning en use case verslaglegging

Afbeelding 1: Weergave van de overlap van gegevens tussen de use case beslissingsondersteuning en use case verslaglegging

In de volgende paragrafen worden de use case verslaglegging en use case beslisondersteuning verder uitgewerkt.

Bij gespecialiseerde zorg worden sommige taken van de behandelaar overgenomen door een ‘verpleegkundig specialist’. In die situaties kan i.p.v. behandelaar ‘verpleegkundig specialist’ worden gelezen.


Use Case - Verslaglegging 'smetten'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'smetten' zijn twee scenario’s uitgewerkt: • preventie van smetten (risico op smetten) • verdenking op smetten

Voor de use case verslaglegging 'smetten' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: smetten Verslaglegging: smetten

Tabel 1: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'smetten'


Use case - Beslissingsondersteuning 'smetten'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Risico op smetten:
  • Observaties:
   • vaststellen verhoogd risico op smetten
  • Zorgplan:
   • interventies ter voorkoming van smetten
  • Evaluatie:
   • Op basis verandering risicofactoren, verloop klachten, drukreducering
 • Verdenking op smetten:
  • Observaties:
   • bepalen of er sprake is van smetten
   • specificeer de wondkenmerken
  • Zorgplan:
   • Bepaal type smetten (intacte huid, nattende huid, geïnfecteerde huid)
    • interventies gericht op preventieve maatregelen/ huidzorg
    • interventies gericht op wondbehandeling
    • gebruikte wondverbandmiddelen
  • Evaluatie:
   • Op basis van verloop klachten/ kenmerken


Use Case - Verslaglegging 'decubitus'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'decubitus' zijn twee scenario’s uitgewerkt: • preventie van decubitus (risico op decubitus) • verdenking op decubitus

Voor de use case verslaglegging 'decubitus' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: decubitus Verslaglegging: decubitus

Tabel 2: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'decubitus'


Use case - Beslissingsondersteuning 'decubitus'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Risico op decubitus:
  • Observaties:
   • vaststellen verhoogd risico op decubitus t.a.v.:
    • mobiliteit/activiteit
    • huid
    • voeding
  • Zorgplan:
   • interventies ter voorkoming van decubitus
  • Evaluatie:
   • Op basis verandering risicofactoren, verloop klachten, drukreducering
 • Verdenking op decubitus:
  • Observaties:
   • bepalen categorie decubitus (1 t/m 4)
   • specificeer de wondkenmerken
  • Zorgplan:
   • zorgplan open wond volgens TIME (Tissue, Infection, Moist, Edge)
    • interventies gericht op voorlichting/leefregels/pijnmanagement
    • interventies gericht op wondbehandeling
    • gebruikte wondverbandmiddelen
   • zorgplan preventie:
    • interventies ter voorkoming/uitbreiding van decubitus
  • Evaluatie:
   • Op basis van wondgenezing


Use Case - Verslaglegging 'acute wond'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'acute wond' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: acute wond Verslaglegging: acute wond

Tabel 3: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'acute wond'


Use case - Beslissingsondersteuning 'acute wond'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Observaties:
  • bepalen type wond: oorzaak wond en (primair) gesloten/ open wond
  • specificeer de wondkenmerken
 • Zorgplan:
  • zorgplan primair gesloten wond
   • interventies omgaan met primair gesloten wond
  • zorgplan open wond volgens TIME (Tissue, Infection, Moist, Edge)
   • interventies gericht op voorlichting/leefregels/pijnmanagement
   • interventies gericht op wondbehandeling
   • gebruikte wondverbandmiddelen
 • Evaluatie:
  • Op basis van wondgenezing


Use Case - Verslaglegging 'skin tears'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'skin tears' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: skin tears Verslaglegging: skin tears

Tabel 4: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'skin tears'


Use case - Beslissingsondersteuning 'skin tears'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Observaties:
  • bepalen type wond: op basis van kenmerken (type 1, 2, 3)
 • Zorgplan:
  • specificeer de wondkenmerken volgens TIME (Tissue, Infection, Moist, Edge)
  • zorgplan skin tears type 1
  • zorgplan skin tears type 2
  • zorgplan skin tears type 3
   • interventies gericht op preventie/ voorlichting/ pijnmanagement
   • interventies gericht op wondbehandeling
   • gebruikte wondverbandmiddelen
 • Evaluatie:
  • Op basis van wondgenezing


Use Case - Verslaglegging 'ulcus cruris'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'ulcus cruris' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: ulcus cruris Verslaglegging: ulcus cruris

Tabel 5: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'ulcus cruris'


Use case - Beslissingsondersteuning 'ulcus cruris'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Observaties:
  • Op basis van lokalisatie en pijn mogelijk ulcus cruris
  • Behandelaar stelt diagnose ulcus cruris vernosum/ mixed etiologie/ arterieel
 • Zorgplan:
  • Doorverwijzing zorgplan acute wond, indien diagnose ulcus cruris niet is gesteld
  • zorgplan ulcus cruris
   • interventies gericht op preventie/ voorlichting/leefregels/ pijnmanagement
   • interventies gericht op wondbehandeling
   • gebruikte wondverbandmiddelen
 • Evaluatie:
  • Op basis van wondgenezing


Use Case - Verslaglegging 'oncologische ulcus'

Bedrijfsrollen

Gezien de use case verslaglegging (over het algemeen) binnen het eigen informatiesysteem (XIS) wordt geen onderscheid in verschillende bedrijfsrollen gemaakt. Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de bedrijfsrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Systemen & Systeemrollen

Vastlegging zal voornamelijk plaatsvinden binnen een informatiesysteem (XIS). Bij uitwisseling naar andere zorgaanbieders (XIS) wordt o.a. verwezen naar de informatiestandaard eOverdracht (gericht op overdracht van verpleegkundigen/verzorgenden in de zorgketen). Indien er verschillende systemen worden gebruikt binnen een zorgaanbieder zullen de systeemrollen nader moeten worden ingevuld (hiervoor wordt verwezen naar een referentie implementatie).

Transacties & Transactiegroepen

Het vastleggen of uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema 'wondzorg' te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces: observaties, zorgplan (patiëntprobleem, interventies) en evaluatie.

Voor de use case verslaglegging 'oncologische ulcus' staan in bijgevoegd overzicht de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden via onderstaande tabel: deze maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR. (NB: ART-DECOR inrichting volgt)

Scenario Transactiegroep Transacties
Wondzorg (1.0) Verslaglegging: oncologische ulcus Verslaglegging: oncologische ulcus

Tabel 6: Referenties naar ART-DECOR transacties voor verslaglegging 'oncologische ulcus'


Use case - Beslissingsondersteuning 'oncologische ulcus'

De beslisregels voor de use case beslisondersteuning worden later via een extra module aangeboden. Naar verwachting zal deze module worden opgeleverd als de effecten van deze use case zijn getest in het EPD/ECD en zijn toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij deze informatiestandaard zijn de beslisregels dan ook nog niet opgeleverd.

Onderdelen die uitgewerkt zijn bij beslissingsondersteuning, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, zijn:

 • Observaties:
  • specificeer wondkenmerken
  • Aard van oncologische behandeling
 • Zorgplan:
  • zorgplan oncologische ulcus
   • lokalisatie van de ulcus
   • bepaal de hoofdklacht:
    • infectie en/of geur
    • bloeding
    • jeuk
    • exsudaat
    • pijn
   • interventies gericht op de hoofdklacht
   • interventies gericht op wondbehandeling
   • gebruikte wondverbandmiddelen
 • Evaluatie:
  • Op basis van hoofdklacht en het verloop van de klachten


Referenties

Nr Auteur(s) Titel Datum
1 V&VN Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling 2011
2 V&VN Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling 2011
3 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Richtlijn Wondzorg 2013
4 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Richtlijn Veneuze pathologie 2014
5 Dr. M.B. Maessen-Visch Samenvatting Richtlijnen Dermatologie: Ulcus cruris venosum 2014
6 NHG NHG-Standaard Ulcus cruris venosum (Tweede herziening) 2010
7 Redactie Palliatieve Zorg Oncologische ulcera, Landelijke richtlijn, Versie: 2.0, 2010
8 WCS WCS Wondboek: WCS Classificatieschema 2018
4 Programmateam Registratie aan de bron Architectuurdocument volume 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden 2017
5 Smeele F Beheer afspraken Zorginformatiebouwstenen (zib's) 2017

Tabel 7: Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
0.1 26-8-2019 Concept FO.

Tabel 8: Paginahistorie