Huisartsgegevens - kwalificatie - Beschikbaarstellen Huisartsgegevens 2.0.34

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenInhoud1 Doelgroep

De doelgroep van dit document zijn de leveranciers van huisarts informatiesystemen (HIS) leverancier die zich willen kwalificeren voor de gegevensoverdracht behorende bij de inzage voor een patiënt van het huisartsdossier middels een Persoonlijke Gezondheisomgeving (PGO). De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, genaamd Touchstone, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. In dit document wordt verwezen naar verschillende addenda waarin inhoudelijke gegevens zijn opgenomen. De patiëntgegevens waarmee een huisartsinformatiesysteem (HIS) kan worden geraadpleegd staan in hoofdstuk 6 van het MedMij kwalificatiescript voor Huisartsgegevens Raadplegen. De inhoudelijke huisartsgegevens zoals wordt opgeleverd door een HIS staan beschreven in hoofdstuk 6 van dit kwalificatiescript.

2 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

3 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van dit script is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Huisartsgegevens (ook bereikbaar via de Ontwerpen MedMij-pagina). Dit Functioneel Ontwerp (FO) is gebaseerd op de richtlijn opgesteld door het Nederlands huisarts genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie (PF). De te raadplegen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. De onderdelen die niet gekoppeld kunnen worden vallen buiten scope van deze kwalificatie. In tabel 1 van het FO staat hiervan een overzicht. Bij de bepalingen is een splitsing gemaakt tussen algemene metingen en lab resultaten (dit loopt vooruit op ontwikkelingen binnen de zorginformatiebouwstenen)

3.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Dit hoofdstuk van het kwalificatiescript is bedoeld om te controleren of het systeem (HIS) succesvol de huisartsgegevens aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beschikbaar kan stellen.

De patient journey hiervoor is dat een persoon is ingelogd in een PGO en wil zijn gegevens raadplegen die zijn opgeslagen bij zijn huisarts. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met het huisarts informatiesysteem (HIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.

Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) geraadpleegd wordt.

3.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 • De berichten worden verstuurd vanuit het HIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens zoals is opgesteld in de addenda in hoofdstuk 6 van dit kwalificatiescript naar de simulator (FHIR-server).

Let op: sommige ingevoerde gegevens naar aanleiding van de addenda zoals BSN-nummer en de S- en O-regel mogen dus niet worden meegestuurd in het bericht. Zie hiervoor de NHG Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt.

3.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het HIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens van addendum 1 in hoofdstuk 6.
 2. Maak in het HIS het dossier aan voor deze persoon; gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens in de overige addenda in hoofdstuk 6.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen huisartsgegevens.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. Gegevens beschikbaarstellen conform de addenda/scenario's van het kwalificatiescript Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem huisartsgegevens beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten

3.5 Overige aandachtspunten

Momenteel geeft scenario 1.1, stap 'Serve Composition' een warning in TouchStone bij het valideren van de resources, bijvoorbeeld:

WARNING: Unknown Code (http://hl7.org/fhir/sid/icpc-1-nl#K78). Location: Bundle.entry[0].resource.ofType(Composition).section[0].extension[0].value.ofType(CodeableConcept).coding[0] (line 87, col 23).

Warnings die gerelateerd zijn aan een onbekende code in codestelsel ICPC-1-NL (http://hl7.org/fhir/sid/icpc-1-nl) zijn bekend en kunnen worden genegeerd.

4 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

4.1 Persoonsgegevens

Addendum 1 van dit kwalificatiescript voor Beschikbaarstellen Huisartsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben. Een alternatief voor het BSN is het patiëntnummer in het HIS dossier. Dit is een identificatienummer dat gebruikt wordt binnen één HIS maar is niet uniek ten opzichte van patiëntnummers in andere HIS dossiers. Daarom wordt dit niet beschouwd als een persoonsidentificatie.

4.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100 dgn betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

4.3 Overige aandachtspunten

Bij het samenstellen van de inhoudelijke gegevens is zoveel mogelijk de NHG Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt aangehouden. In de voorbeelden zijn SOEP regels opgenomen, waarvan de S en O regel conform de richtlijn niet dienen te worden aangeleverd. Daarop wordt gecontroleerd bij de kwalificatie.

Daarnaast zijn voorbeelden uitgewerkt met begin- en einddatum van een episode, eventueel in combinatie met een attentievlag. Mocht het kwalificerende systeem hierin een functionele beperking kennen, dient dit voorafgaande aan de kwalificatie afgestemd te worden, zodat we kunnen inschatten wat de implicaties zijn en we daarmee bij de beoordeling van kwalificatie eventueel rekening kunnen houden.

5 Inhoudelijke gegevens - addenda 'Beschikbaarstellen Huisartsgegevens'

In analogie met de kwalificatiescripts voor de gegevensoverdrachten van Huisartswaarneemgegevens, Ketenzorg en Acute zorg, wordt er in dit kwalificatiescript addenda toegepast, vergelijkbaar met scenario's in andere MedMij kwalificatiescripts.

5.1 Addendum 1. Persoonsgegevens

Een DVA/HIS geeft persoonsgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
fBSN 999911132
Voornaam Jacqueline
Initialen J.
Eigen naam XXX_Cevat
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
AdresSoort Officieel adres
Telefoonnummer +31190531770
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Telefoonnummer thuis
EmailAdres j_cevat950@HUISARTS.nl
EmailSoort Privé e-mailadres
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Vrouw

5.2 Addendum 2. Zorgverlener (huisarts)

Een DVA/HIS geeft huisartsgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
Voornaam Dokter
Initialen D.
Naamgebruik
Voorvoegsels
Achternaam Bernard
VoorvoegselsPartner
AchternaamPartner
Specialisme Huisarts (01.015)
Telefoonnummer +31434073576
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres dokterbernard@aesculaap.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Identificatie (UZI) UZI 1 (zoals 000001111)

5.3 Addendum 3. Zorgaanbieder (huisartsenpraktijk)

Een DVA/HIS geeft praktijkgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
OrganisatieNaam Aesculaap
OrganisatieType Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Identificatie systeem (URA) 00003333

5.4 Addendum 4. Episode

Startdatum Einddatum Datum Eerste contact Datum Laatste contact ICPC ICPC omschrijving Titel (eigen omschrijving) Attentie-vlag Ref. ID
T - 400 dgn - T-400 T-400 K78 Boezemfibrilleren/-fladderen Hartkloppingen -paroxysmaal boezemfibrilleren X Contact01
T - 300 dgn - - - K70 Infectieziekte Hartvaatstelsel Endocarditis profylaxe ivm mitralis insufficiëntie - -
T - 200 dgn - T-160 T-160 R96 Astma Astma X ContactMMK
T - 120 dgn - T-120 T-10 L86.01 HNP (thoracaal/lumbaal) Rughernia - Contact04, Contact05, Contact14, Contact15, Contact16, Contact17
T - 100 dgn T - 95 T-95 T-95 D02 Maagpijn Maagpijn X Contact07
T - 175 dgn T - 169 T-175 T-175 S04 Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis Zwelling bij kaak re - Contact08
T - 170 dgn - T-170 T-170 S74.01 Tinea Pedis Tinea Pedis - Contact09
T - 150 dgn - T-150 T-10 R21.01 Keelpijn Keelpijn - Contact06, Contact10, Contact11, Contact12, Contact13

5.5 Addendum 5. Journaal (contact, SOEP regels, resultaten van bepalingen, actuele medicatie)

5.5.1 Contact13 – T-10d – SE (R21.01)

5.5.1.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 10 dgn
Einddatum T - 10 dgn
Identificatie Contact13
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.1.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Geen keelpijn meer, maar wel even uitleg geven. Bleek ontsteking achter in de keel te zijn. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1

5.5.2 Contact17 – T-15d – SOE (L86.01) P

5.5.2.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 15 dgn
Einddatum T - 15 dgn
Identificatie Contact17
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.2.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Voelt zich beter, maar het is nog erg stijf UZI 1
O Cesar heeft positieve uitwerking. UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Nogmaals verwijzing Cesar UZI 1

5.5.3 Contact12 – T-50d – SOE (R21.01) P – M

5.5.3.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 50 dgn
Einddatum T - 50 dgn
Identificatie Contact12
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.3.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Meer dan een maand geleden ook geweest ivm keelpijn, echter vergeten te bellen over de uitslag. Nu toch weer pijn UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. Uitslag telling geen afwijking. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Bezoek brengen aan de tandarts, wellicht zit er daar iets. UZI 1

5.5.3.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 50 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,4 Cel

5.5.4 Contact16 – T-55d – OE (L86.01) P – M

5.5.4.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 55 dgn
Einddatum T - 55 dgn
Identificatie Contact16
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.4.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
O Op de CT scan duidelijke uitstulping van L02 UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Patiënt geïnformeerd, ziet het nog even aan. UZI 1

5.5.4.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 55 dgn 2283 CT-onderrug/lumbale wervelkolom Duidelijke uitstulping L02.

5.5.5 Contact15 – T-60d – SOE (L86.01) P

5.5.5.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 60 dgn
Einddatum T - 60 dgn
Identificatie Contact15
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.5.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Is inmiddels al bijna 3 maanden bezig en het wordt niet beter. Heeft nu ook last van uitstraling. UZI 1
O De klachten zijn helder, scherpe pijn, branderig gevoel in li been UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Scan laten maken, afspraak gepland. UZI 1

5.5.6 Contact14 – T-80d – SE (L03) P – V

5.5.6.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 80 dgn
Einddatum T - 80 dgn
Identificatie Contact14
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.6.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Nog steeds last. UZI 1
E Lage rugpijn L03 UZI 1
P Cesar of Mensendieck. Verwijzing aangemaakt UZI 1

5.5.6.3 Labresultaten

Test DatumTijd Naam Test-code Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatievlaggen Zorgverlener
T – 80 dgn Glucose nuchter, art/cap 3208 5,4 mmol/l 3,5 mmol/l 5,6 mmol/l N UZI 1

5.5.6.4 Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9803 T – 80 dgn 14 d PRK: 80349 KETOCONAZOL SHAMPOO 2W (2 maal per week) Cutaan UZI 1

5.5.7 Contact11 – T-90d – SOE (R21.01) P – M

5.5.7.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 90 dgn
Einddatum T - 90 dgn
Identificatie Contact11
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.7.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Weer terug de keelpijn, nu wel ziek en lichte verhoging UZI 1
O Geen koorts, Keel: lichte aanslag UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Kweek van aanslag keel UZI 1

5.5.7.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 90 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,7 Cel

5.5.7.4 Labresultaten

Test DatumTijd Naam TestCode Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatie vlaggen Zorgverlener
T – 90 dgn Kweek keel 1334 Positief UZI 1

5.5.8 Contact07 – T-95d – SOE (D02) – V

5.5.8.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 95 dgn
Einddatum T - 95 dgn
Identificatie Contact07
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.8.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S In eerste instantie na warme eten enige uren pijn in bovenbuik. Niet misselijk, opboeren soms, opgeblazen gevoel. UZI 1
O Maagstreek gevoelig. Overig gb. UZI 1
E Maag/duodenum problemen? D02 UZI 1

5.5.8.3 Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9801 T – 95 dgn 5 d PRK: 43044
GPK: 96938
PANTOPRAZOL 40MG TABLET MSR 2D1T (2 maal daags 1 tablet, 1 uur voor de maaltijd) Oraal UZI 1

5.5.9 Contact05 – T-100d – SE (L03) P

5.5.9.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 100 dgn
Einddatum T - 100 dgn
Identificatie Contact05
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.9.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Nog steeds last. UZI 1
E Lage rugpijn L03 UZI 1
P Cesar of Mensendieck. UZI 1

5.5.10 Contact10 – T-115d – SOE (R21.01) P – M

5.5.10.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 115 dgn
Einddatum T - 115 dgn
Identificatie Contact10
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.10.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Ruim een maand geleden ook al, ging toen vanzelf weg. Had de afgelopen dagen wel lichte verhoging, iets boven de 38. UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Afwachten, zn. Medicatie is nog beschikbaar UZI 1

5.5.10.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 115 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,3 Cel

5.5.11 Contact04 – T-120d – SE (L03) – V

5.5.11.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 120 dgn
Einddatum T - 120 dgn
Identificatie Contact04
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.11.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Pijn onderrug re, geen uitstraling of hoofdpijn. UZI 1
E lage rugpijn L03 UZI 1

5.5.11.3 Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9795 T – 120 dgn PRK: 27278
GPK: 51004
IBUPROFEN 400MG TABLET 3D1T zn
(3 maal daags, 1 tablet, zo nodig)
Oraal UZI 1

5.5.12 Contact06 – T-150d – SOE (R21.01) P – M – V2

5.5.12.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 150 dgn
Einddatum T - 150 dgn
Identificatie Contact06
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.12.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Keelpijn, morgen feest. UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Afwachten, zn. Pcm, tijdens feest paracod. UZI 1

5.5.12.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 150 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,4 Cel

5.5.12.4 Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
4234 T – 150 dgn 5 d HPK: 768901 PARACETAMOL TEVA TABLET 500MG 6D1T zn (6 maal daags, 1 tablet, zo nodig) Oraal UZI 1
2226 T – 150 dgn GPK: 43990 PARACETAMOL/CODEINE ZETPIL 500/10MG 6D1S zn (6 maal daags, 1 zetpil, zo nodig) Rectaal UZI 1

5.5.13 Contact MMK – T-160d – S (R02) OE (R96) P – V

5.5.13.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 160 dagen
Einddatum -
Identificatie ContactMMK
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.13.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Benauwd en hoesten tijdens en na sporten. Gebruikt reeds ICS. R02 UZI 1
O Pulm gb UZI 1
E astma R96 UZI 1
P Salbutamol half uur voor het sporten. UZI 1

5.5.13.3 Medicatieafspraken

MBH-id Ingangsdatum Duur gebruik Code Medicijn Doseerinstructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
7776 T – 160 dgn GPK:
PRK: 43281
SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO AUTOH 2 inhalaties half uur voor het sporten Oraal UZI 1

5.5.14 Contact09 – T-170d – SOE (S74.01) P

5.5.14.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 170 dgn
Einddatum T - 170 dgn
Identificatie Contact09
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.14.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Jeuk tussen tenen, uitslag. UZI 1
O Rood, smettend. UZI 1
E Mycose. S74.01 UZI 1
P Heeft nog canesten via drogist; 2x daags gebruiken. UZI 1

5.5.15 Contact08 – T-175d – SOP

5.5.15.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 175 dgn
Einddatum T - 175 dgn
Identificatie Contact08
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.15.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Zwelling onder kaak re. bemerkt. UZI 1
O Onder mandibula re. glad weinig mobile zwelling, lijkt speekselkl. UZI 1
P Echo. UZI 1

5.5.16 Contact03 – T-360d – SP – M3

5.5.16.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 360 dgn
Einddatum T – 360 dgn
Identificatie Contact03
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.16.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Geen klachten gehad. UZI 1
P Over paar weken RR thuis. UZI 1

5.5.16.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 360 dgn Systolische bloeddruk (1744) 188 mm[Hg]
T – 360 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 96 mm[Hg]
T – 360 dgn Polsfrequentie (1875) 104 /min

5.5.17 Contact02 – T-380d – P – M3

5.5.17.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 380 dgn
Einddatum T – 380 dgn
Identificatie Contact02
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.17.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
P Na vakantie nogmaals. UZI 1

5.5.17.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 380 dgn Systolische bloeddruk (1744) 172 mm[Hg]
T – 380 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 87 mm[Hg]
T – 380 dgn Polsfrequentie (1875) 84 /min

5.5.18 Contact01 – T-400d – SE (K78) P – M5

5.5.18.1 Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 400 dgn
Einddatum T - 400 dgn
Identificatie Contact01
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard

5.5.18.2 Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Wakker geworden, maar vannacht hartkloppingen. Geen beklemdheid. Verder geen klachten UZI 1
E Ritmestoornis. K78 UZI 1
P Naar SEH. UZI 1

5.5.18.3 Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 400 dgn Systolische bloeddruk (1744) 184 mm[Hg]
T - 400 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 93 mm[Hg]
T - 400 dgn Polsfrequentie (1875) 120 /min
T - 400 dgn Polsritme (2102) irregulair (202)
T - 400 dgn Pols opmerkingen (2126) linker pols

5.6 Addendum 6. Medicatie-overgevoeligheid

Allergie intolerantie
Naam inhoudsverantwoordelijke Dokter Bernard
VeroorzakendeStof PREDNISOLON CAPSULE 65MG FNA MR (code = '1112821' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
AllergieCategorie Neiging tot ongewenste reactie op medicatie en/of drug (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus Achterhaald (code = 'obsolete' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd T - 50 dagen
MateVanKritiekZijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Geldt alleen voor dit merk.
Reactie
Symptoom Toxische epidermale necrolyse (code = '23067006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof Prednisolon (code = '4170' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
ReactieBeschrijving Blaren op grote delen van de huid
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 50 dagen om 17:45:00 uur

6 Release notes

Je vindt de release notes bij het functioneel ontwerp.


7 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.