Huisartsgegevens - kwalificatie - Raadplegen Huisartsgegevens 2.0.26

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
24-09-2021 MM-2435 Verbeterde uitleg en instructies m.b.t. opzet van de MedMij kwalificatie voor Raadplegen Huisartsgegevens. Voor het ontvangen van de huisartsgegevens nu ook een link ingevoegd naar het kwalificatiescript Beschikbaarstellen. Daarnaast zijn er enkele tekstuele en lay-out verbeteringen doorgevoerd.
20-08-2021 MM-2301 MedMij kwalificatiescript Raadplegen Huisartsgegevens met bijbehorende addenda (scenario's) omgezet van Word/PDF bestanden naar Wiki.
17-03-2021 MM-1520 Meerlingindicator verwijderd (overlijdensindicator was al niet aanwezig).
01-08-2020 MM-1119 Scenario 1.2 toegevoegd t.b.v. de herleidbaarheid van gegevens.
23-10-2019 - Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document zijn de leveranciers van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving PGO die zich willen kwalificeren voor de gegevensoverdracht behorende bij de inzage voor een patiënt van het huisartsdossier middels een PGO. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, genaamd Touchstone, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. In dit document wordt verwezen naar verschillende addenda waarin inhoudelijke gegevens zijn opgenomen. De patiëntgegevens waarmee een huisartsinformatiesysteem (HIS) kan worden geraadpleegd staan in de addenda van dit kwalificatiescript in hoofdstuk 6. De inhoudelijke huisartsgegevens zoals wordt opgeleverd door een HIS staan beschreven in hoofdstuk 6 van het MedMij kwalificatiescript voor Huisartsgegevens Beschikbaarstellen.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van dit script is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Huisartsgegevens (ook bereikbaar via de Ontwerpen MedMij pagina). Dit Functioneel Ontwerp (FO) is gebaseerd op de richtlijn opgesteld door het Nederlands huisarts genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie (PF). De te raadplegen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. De onderdelen die niet gekoppeld kunnen worden vallen buiten scope van deze kwalificatie. In bijlage 1 van het FO staat hiervan een overzicht. Bij de bepalingen is een splitsing gemaakt tussen algemene metingen en lab resultaten (dit loopt vooruit op ontwikkelingen binnen de zorginformatiebouwstenen)

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Dit kwalificatiescript is bedoeld om te controleren of het persoonlijke gezondheidsomgeving systeem (PGO) de huisartsgegevens succesvol bij zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen, verwerken en tonen.

De patient journey hiervoor is dat een persoon is ingelogd in een PGO en wil zijn gegevens raadplegen die zijn opgeslagen bij zijn huisarts. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met het huisarts informatiesysteem (HIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.

Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) geraadpleegd wordt.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Het bericht met de patiëntgegevens zoals gespecificeerd in de inhoudelijke gegevens in hoofdstuk 6 wordt verstuurd vanuit het PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het aanleverformat Aanleverformat - Raadplegen huisartsgegevens.

4.4 Uit te voeren stappen Raadplegen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:

 1. De PGO stuurt een bevraging richting de kwalificatiesimulator voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens van hoofdstuk 6.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de Huisartsgegevens beschikbaarstellen. Deze zijn beschreven in de addenda van hoofdstuk 6 Inhoudelijke gegevens van het MedMij kwalificatiescript voor Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.
 3. Ontvang en verwerk de Huisartsgegevens in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO systeem de gegevens van de Huisartsgegevens toont, en leg deze vast in het document 3. Aanleverformat - Raadplegen huisartsgegevens.


Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Huisartsgegevens kan raadplegen Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat ontvangen Huisartsgegevens getoond worden (scenario 1.1) Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de Huisartsgegevens uit het retourbericht
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (scenario 1.2) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Addendum 1 van dit kwalificatiescript voor Beschikbaarstellen Huisartsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben. Een alternatief voor het BSN is het patiëntnummer in het HIS dossier. Dit is een identificatienummer dat gebruikt wordt binnen één HIS maar is niet uniek ten opzichte van patiëntnummers in andere HIS dossiers. Daarom wordt dit niet beschouwd als een persoonsidentificatie.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Addendum 1. Huisartsgegevens scenario 1.1

Persoonsgegevens
Item Data
Achternaam XXX_Cervat
Voornaam Jacqueline
Voorletter(s) J
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999 XX, Stitswerd
Geboortedatum 25-7-1964
Telefoonnummer +31190531770
NummerSoort Telefoonnummer thuis
EmailAdres j_cevat950@HUISARTS.nl
EmailSoort Privé e-mailadres

6.2 Addendum 2. Huisartsgegevens scenario 1.2

In scenario 1.2 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.